W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

RPP rozpoczyna nabór do Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego

13.01.2022

Rzecznik Praw Pacjenta czeka na zgłoszenia specjalistów, którzy zbudują zespół opiniujący w sprawach przyznawania świadczeń kompensacyjnych po wystąpieniu działania niepożądanego na skutek szczepienia przeciw COVID19. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 31 stycznia br.

Zespół_FK

W skład zespołu wejdzie sześciu specjalistów powoływanych i odwoływanych przez Rzecznika Praw Pacjenta na pięcioletnią kadencję. Czterech z nich zostanie wyłonionych spośród kandydatów przedstawionych przez:

 • Ministra Zdrowia,
 • Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Naczelną Radę Lekarską,
 • towarzystwa naukowe
 • organizacje pożytku publicznego działające w obszarze praw pacjenta.

Do Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego może dołączyć osoba, która:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii ogólnej, kardiologii lub w dziedzinie chorób płuc, a w przypadku braku kandydatów posiadających tytuł specjalisty w tych dziedzinach – w dziedzinie pokrewnej;
 2. przez ostatnie 5 lat poprzedzających powołanie w skład Zespołu udzielała świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadziła prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. posiada wiedzę w zakresie szczepień ochronnych dającą rękojmię prawidłowego wykonywania zadań członka Zespołu;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i złoży na tę okoliczność pisemne oświadczenie Rzecznikowi;
 5. złoży pisemne oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczące jego samego oraz jego małżonka, zstępnych i wstępnych w linii prostej, a także osób, z którymi pozostaje we wspólnym pożyciu oraz wykazuje, że nie są:
 • członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktu leczniczego będącego produktem immunologicznym w rozumieniu art. 2 pkt 30 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne lub obrotu tym produktem [produkt immunologiczny to produkt leczniczy stanowiący surowicę, szczepionkę, toksynę lub alergen, stosowany w celu: a) wywoływania czynnej odporności (szczepionki), b) przeniesienia odporności biernej (surowice), c) diagnozowania stanu odporności (w szczególności tuberkulina), d) identyfikacji lub wywoływania specyficznej nabytej zmiany reakcji odporności na czynnik alergizujący (alergeny)];
 • członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z wytwarzaniem lub obrotem, o którym mowa w pkt 1;
 • członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;
 • posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2, lub udziałów w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;
 • wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Ustawa nie limituje liczby kandydatów, których może zgłosić każda z uprawnionych instytucji lub organizacji. Prosimy o przesłanie stosownej korespondencji za pośrednictwem ePUAP lub na adres e-mail kancelaria@rpp.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz danych kontaktowych. Prosimy także o dołączenie krótkiej informacji dotyczącej uzyskanych tytułów specjalisty, zdobytego doświadczenia w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzeniu prac badawczych oraz posiadanej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych.


 

{"register":{"columns":[]}}