W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 4 marca 2020 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poinformowało o rozpoczęciu procedury wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Najpóźniej do dnia 8 marca 2021 r. władze polskie powinny przedłożyć Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE listę trzech kandydatów.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu.

Biuro Podawcze MSZ czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:15-16:15. Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych i zaklejonych kopertach.

W zakładkach niniejszej strony internetowej znajdą Państwo teksty aktów prawnych i dokumenty Rady Europy oraz inne niezbędne informacje i formularze dotyczące procedury wyłaniania kandydatów i wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostępne jest także tłumaczenie na język polski memorandum Zgromadzenia Parlamentarnego na temat procesu wyboru sędziów Trybunału.  Wszystkie formularze dla kandydatów są dostępne tutaj. Oświadczenia dotyczące korzystania z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie należy napisać samodzielnie.

Procedura wyłaniania kandydatów została określona w zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r. poz. 1, oraz z 2020 r. poz. 55).

Wyboru trzech kandydatów dokona Zespół do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Regulamin działania Zespołu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPC zostały określone w art. 21 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym postanowieniem sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Zasiadają w Trybunale we własnym imieniu. W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu.

Wymogi te zostały doprecyzowane w Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie selekcji kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 marca 2012 r. oraz w rezolucjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W szczególności wymagana jest biegła znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy (angielskiego lub francuskiego) i przynajmniej bierna znajomość drugiego języka urzędowego.  

Art. 23 Konwencji stanowi, że sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. Nie mogą być wybierani ponownie. Ponadto kadencja sędziów upływa z chwilą osiągnięcia przez nich wieku 70 lat (w świetle Wytycznych KM RE kandydat na sędziego powinien być w stanie pełnić służbę przez co najmniej pół kadencji przed ukończeniem 70 roku życia). Warunki zatrudnienia i służby określa rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na stronie Zgromadzenia Parlamentarnego RE oraz Doradczego Panelu Ekspertów do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Informacje na temat dotychczasowych sędziów Trybunału z ramienia Polski są dostępne tutaj.