W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kadencja obecnego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upłynęła w dniu 31 października 2021 r. Do dnia 25 sierpnia 2022 r. władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE nowej listy trojga kandydatów na urząd sędziego.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu poniżej, a także tutaj.

W tym samym terminie 25 kwietnia 2022 r. organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, mają prawo do wyznaczenia po jednym obserwatorze rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Biuro Podawcze MSZ czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:15-16:15. Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych i zaklejonych kopertach.

Wszystkie formularze dla kandydatów są dostępne tutaj. Oświadczenia dotyczące korzystania z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie należy napisać samodzielnie. Zwracamy też uwagę na wymóg podkreślenia (CTRL+U) aktualnie zajmowanych stanowisk i prowadzonej działalności we wskazanych sekcjach życiorysu.

W zakładkach niniejszej strony internetowej znajdą Państwo też teksty aktów prawnych i dokumenty Rady Europy oraz inne niezbędne informacje dotyczące procedury wyłaniania kandydatów i wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostępne jest także tłumaczenie na język polski memorandum Zgromadzenia Parlamentarnego na temat procesu wyboru sędziów Trybunału, a także przewodnik Doradczego Panelu Ekspertów  RE wyjaśniający, w jaki sposób Panel ocenia zgodność kandydatur z wymogami RE.  

Procedura wyłaniania kandydatów została określona w zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r. poz. 1, z 2020 r. poz. 55 oraz z 2021 r. poz. 30).

Wyboru trojga kandydatów dokona Zespół do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Regulamin działania Zespołu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPC zostały określone w art. 21 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym postanowieniem sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Zasiadają w Trybunale we własnym imieniu. W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu. Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu, do którego Zgromadzenie Parlamentarne zażądało przedstawienia listy trzech kandydatów – w obecnym przypadku w dniu 25 sierpnia 2022 r.

Wymogi te zostały doprecyzowane w Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie selekcji kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 marca 2012 r. oraz w rezolucjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W szczególności wymagana jest biegła znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy (angielskiego lub francuskiego) i przynajmniej bierna znajomość drugiego języka urzędowego.  

Art. 23 ust. 1 Konwencji stanowi, że sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. Nie mogą być wybierani ponownie. Warunki zatrudnienia i służby określa rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 zd. 1 Konwencji sędziowie Trybunału sprawują swój urząd do czasu ich zastąpienia.

Zachęcamy do zapoznania się także z informacjami na stronie Zgromadzenia Parlamentarnego RE oraz Doradczego Panelu Ekspertów RE do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Informacje na temat dotychczasowych sędziów Trybunału z ramienia Polski są dostępne tutaj.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Materiały

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na stanowisko sędziego ETPC
ogłoszenie​_sędzia​_ETPC​_2022.docx 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}