W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 4 marca 2020 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poinformowało o rozpoczęciu procedury wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Do dnia 3 grudnia 2021 r. władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE nowej listy trojga kandydatów.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu.

Biuro Podawcze MSZ czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:15-16:15. Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych i zaklejonych kopertach.

Wszystkie formularze dla kandydatów są dostępne tutaj. Oświadczenia dotyczące korzystania z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie należy napisać samodzielnie.

W zakładkach niniejszej strony internetowej znajdą Państwo też teksty aktów prawnych i dokumenty Rady Europy oraz inne niezbędne informacje dotyczące procedury wyłaniania kandydatów i wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostępne jest także tłumaczenie na język polski memorandum Zgromadzenia Parlamentarnego na temat procesu wyboru sędziów Trybunału, a także przewodnik Doradczego Panelu Ekspertów  RE wyjaśniający, w jaki sposób Panel ocenia zgodność kandydatur z wymogami RE.  

Procedura wyłaniania kandydatów została określona w zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r. poz. 1 z późn. zm.).

Wyboru trojga kandydatów dokona Zespół do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Regulamin działania Zespołu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPC zostały określone w art. 21 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym postanowieniem sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Zasiadają w Trybunale we własnym imieniu. W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu. Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu, do którego Zgromadzenie Parlamentarne zażądało przedstawienia listy trzech kandydatów – w obecnym przypadku w dniu 3 grudnia 2021 r.

Wymogi te zostały doprecyzowane w Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie selekcji kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 marca 2012 r. oraz w rezolucjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W szczególności wymagana jest biegła znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy (angielskiego lub francuskiego) i przynajmniej bierna znajomość drugiego języka urzędowego.  

Art. 23 ust. 1 Konwencji stanowi, że sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. Nie mogą być wybierani ponownie. Warunki zatrudnienia i służby określa rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 zd. 1 Konwencji sędziowie Trybunału sprawują swój urząd do czasu ich zastąpienia.

Zachęcamy do zapoznania się także z informacjami na stronie Zgromadzenia Parlamentarnego RE oraz Doradczego Panelu Ekspertów do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Informacje na temat dotychczasowych sędziów Trybunału z ramienia Polski są dostępne tutaj