W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju. „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” (KSRR 2030) to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa.

W przyjętej przez rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” wskazano nowy model rozwoju regionalnego Polski. Przewidziano w nim rozwój naszego kraju jako społecznie i terytorialnie zrównoważony, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz wykorzystywane miejscowe zasoby i potencjały wszystkich regionów. Celem takiego modelu jest wspomaganie w szczególności obszarów, które nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału rozwojowego, bo utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze (np. przestały być miastami wojewódzkimi) przez co stały się mniej odporne na różne zjawiska kryzysowe (np. negatywne skutki procesów demograficznych).

W KSRR 2030 odzwierciedlenie znajdują postanowienia SOR określone w filarze rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony. Projekt KSRR 2030 został poddany szerokim konsultacjom społecznym. W okresie od 17 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. zorganizowano spotkania konsultacyjne we wszystkich województwach (w sumie 16 spotkań). Posłużyły one prezentacji proponowanych działań na rzecz rozwoju regionalnego oraz zebraniu uwag i komentarzy uczestników procesu konsultacji. Łącznie we wszytkach spotkaniach uczestniczyło ok. 1700 osób.

Dokument przedstawia cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030.

 

Schemat prezentujący cel główny i cele szczegółowe polityki regionalnej

Cel główny KSRR

KSRR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.                                                                                    

 • KSSR 2030 r. kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego różnych obszarów, głównie miejskich i wiejskich.
 • W strategii przewidziano skuteczniejszą identyfikację potrzeb rozwojowych wszystkich obszarów kraju, a także efektywniejsze rozpoznanie zasobów jakimi dysponują, wskazanie wyzwań i barier rozwojowych. Takie podejście przełoży się na lepsze dopasowanie narzędzi interwencji (np. programów) do możliwości i potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów kraju.
 • Jednym z celów KSRR jest zapewnienie większej spójności rozwojowej Polski przez wsparcie obszarów słabszych gospodarczo. Dlatego w dokumencie wskazano obszary strategicznej interwencji (OSI), które  otrzymają szczególne wsparcie (będą to obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, Śląsk i tereny Polski wschodniej).
 • Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego
  i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W związku z tym wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa.
 • W strategii istotny nacisk położono na rozwijanie kompetencji administracji publicznej. Chodzi o umiejętności niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki rozwoju, w szczególności na terenach o niskim potencjale rozwojowym, a zwłaszcza wspieranie powiązań między lokalnym i regionalnym sektorem publicznym a światem biznesu i nauki.
 • W dokumencie przewidziano zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi.

Ponadto KSRR 2030 prezentuje:

 • jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji;
 • jak wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne - do jego rozwoju;
 • mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju.

KSRR 2030 zastąpi obowiązującą „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.


Zapraszamy do zapoznania się z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (pdf)


"Raport z monitoringu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku" stanowi najważniejszy element systemu monitorowania KSRR. Raport składa się z dwóch części: 1) Sprawozdania z realizacji KSRR (części implementacyjnej) oraz opracowania pt. "Rozwój regionalny Polski - raport analityczny" (części analityczno-diagnostycznej). Na przełomie lat 2020-2021 powstała pierwsza edycja "Raportu z monitoringu KSRR".

Za sporządzenie opracowania pt. "Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2020" odpowiadał Główny Urząd Statystyczny. W pierwszej edycji tego opracowania zaprezentowano wyniki analizy wskaźników ilustrujących sytuację społeczno-gospodarczą w 2019 roku (lub zgodnie z dostępnością danych) na tle minionego dziesięciolecia.

Analizę danych przeprowadzono dla następujących przekrojów terytorialnych: 1) kraj, 2) regiony NUTS 2, 3) miasta według kategorii wielkościowych, 4) obszary strategicznej interwencji (OSI).
Za OSI w KSRR uznano: gminy zagrożone trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, Śląsk oraz Polskę Wschodnią.

Za sporządzenie Sprawozdania z realizacji KSRR odpowiadał Departament Strategii w MFiPR. W opracowaniu zawarto opis działań (kluczowych programów i projektów) podjętych na szczeblu krajowym i regionalnym na rzecz realizacji celów głównego i szczegółowego KSRR oraz dotychczas uzyskanych efektów. Ta część Raportu odzwierciedla oddziaływanie polityk publicznych i programów także na obszary określone w KSRR 2030 jako wymagające specjalnej interwencji (OSI).

W Sprawozdaniu zamieszczono również syntezę opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Rozwój regionalny Polski - raport analityczny" ilustrującego sytuację społeczno-gospodarczą kraju, regionów i innych jednostek terytorialnych (w tym OSI). Przeprowadzono także ocenę realizacji ram finansowych oraz analizę rozkładu terytorialnego wykorzystania funduszy unijnych w Polsce i regionach.

Mając na uwadze specyficzny kontekst pierwszego roku wdrażania KSRR 2030, w części implementacyjnej Raportu zawarto przegląd działań rządu i samorządów wojewódzkich w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencjami w sferze społeczno-gospodarczej.

Materiały

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
KSRR​_​_MIiR.pdf 8.02MB
Raport z konsultacji społecznych projektu KSRR 2030
RAPORT​_konsultacje​_KSRR​_na​_stronę.pdf 0.96MB
Zaktualizowana​_lista​_gmin​_zagrożonych​_trwałą​_marginalizacją,​_programowanie​_2021-2027
Zaktualizowana​_lista​_gmin​_zagrożonych​_trwałą​_marginalizacją,​_programowanie​_2021-2027.pdf 0.67MB
Zaktualizowana​_imienna​_lista​_139​_miast​_średnich​_tracących​_funkcje​_społeczno-gospodarcze
Zaktualizowana​_imienna​_lista​_139​_miast​_średnich​_tracących​_funkcje​_społeczno-gospodarcze.pdf 0.39MB
IGiPZ​_PAN​_Aktualizacja​_delimitacji​_obszarów​_problemowych​_na​_2018​_rok
IGiPZ​_PAN​_Aktualizacja​_delimitacji​_obszarów​_problemowych​_na​_2018​_rok.pdf 2.81MB
IGiPZ​_PAN​_Aktualizacja​_delimitacji​_miast​_średnich​_tracących​_funkcje​_społeczno-gospodarcze​_(powiększających​_dystans​_rozwojow)
IGiPZ​_PAN​_Aktualizacja​_delimitacji​_miast​_średnich​_tracących​_funkcje​_społeczno-gospodarcze​_(powiększających​_dystans​_rozwojow.pdf 2.43MB
Summary: National Strategy of Regional Development 2030 Socially sensitive and territorially sustainable development
NSRD​_summary.pdf 2.77MB
Streszczenie: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
KSRR​_streszczenie​_polski.pdf 1.88MB
Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2020
Rozwój​_regionalny​_Polski​_-​_raport​_analityczny​_2020.pdf 91.51MB
Sprawozdanie z realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku
Sprawozdanie​_​_z​_realizacji​_Krajowej​_Strategii​_Rozwoju​_Regionalnego​_2030.pdf 9.43MB
Rozwoj regionalny Polski - raport analityczny 2021
Rozwoj regionalny Polski - raport analityczny 2021.pdf 73.78MB
Roczny raport regionalny 2021
Roczny​_raport​_regionalny​_2021.pdf 5.32MB
Roczny​_raport​_regionalny​_2022
Roczny​_raport​_regionalny​_2022.pdf 3.48MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.12.2023 16:02 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
30.04.2019 14:39 Emilia Chmiel
{"register":{"columns":[]}}