W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"GOV_PAGES","hideDetails":true,"shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Pozycja","display":"Pozycja","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Pozycja","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Tytuł aktu","display":"Tytuł aktu","type":"SEARCH","width":45,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"OBJECT","name":"page","child":{"type":"STRAIGHT","name":"name","showInContent":false,"required":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Rok","display":"Rok","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Rok","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["2024","2023","2022","2021","2020","2019","2018","2017","2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false}},{"name":"Data ogłoszenia","display":"Data ogłoszenia","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data ogłoszenia","showInContent":true,"required":false,"instruction":"07.06.2023"}},{"name":"Data wydania","display":"Data wydania","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data wydania","showInContent":true,"required":false,"instruction":"06.06.2023"}},{"name":"Data wejścia w życie","display":"Data wejścia w życie","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data wejścia w życie","showInContent":true,"required":false,"instruction":"08.06.2023"}},{"name":"Typ","display":"Typ","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Typ","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Uchwała","Zarządzenie","Obwieszczenie","Rozporządzenie","Ogłoszenie","Komunikat","Decyzja","Informacja"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Organ wydający","display":"Organ wydający","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Organ wydający","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Minister Infrastruktury","Minister Infrastruktury i Budownictwa","Minister Infrastruktury i Rozwoju","Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej","Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Skorowidz","display":"Skorowidz","type":"SEARCH","width":20,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Skorowidz","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Tereny zamknięte","Archiwum","mobilność","akty UE","urząd morski","sądownictwo","Dotacje","Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa","Metodyka projektowa","Baza Danych Komisji WIM (Wypadki i Incydenty Morskie)","Gospodarka ściekowa","Prawo geodezyjne i kartograficzne","Pełnomocnictwo","Ocena Skutków Regulacji","Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów","Departament Współpracy Międzynarodowej","Kontrola","Rada Standardów Wyceny Nieruchomości","Kontrola Zarządcza","Opłaty","Procedura legislacyjna","Pracownicze Plany Kapitałowe","RID","Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych","Główny Inspektor Transportu Drogowego","Wybór partnera","Obronność","Wyznania religijne","Lobbing","Łączność","Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie","Bezpieczeństwo narodowe","ePUAP2","Zakresy czynności Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu","Plan emisji znaczków","Fundusz Rezerwowy","Zarządzanie kryzysowe","Odwoławcza Izba Morska","Informatyzacja","Departament Dróg Publicznych","Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych","Komisja","Osoby niepełnosprawne","Zasady Organizacji","Rachunkowość","Dysponent","Zespół","Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2021–2035","Działy administracji rządowej","Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg","Konkurs","Centrum Cyfrowej Administracji","Zarządzanie projektami","Punkt kontaktowy","Instytut Rozwoju Miast","Rada Żeglugi Śródlądowej","ADN","Departament Strategii Transportu","Centrum Unijnych Projektów Transportowych","Komisja Egzaminacyjna","Regulamin organizacyjny","Inspektorat Państwa Bandery","Władza Wdrażająca Programy Europejskie","Jednolity rzeczowy wykaz akt","Szkolenia","Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie","Quorum","Departament Budownictwa","Budżet","Audyt","System kierowania","Przepisy techniczno - budowlane","Homologacja","COTIF","Współpraca z organizacjami pozarządowymi","ADR","PKP","Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa","System HNS","jednostki podległe lub nadzorowane","Plany finansowe","Zarządzanie ryzykiem","Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad","Urząd Komunikacji Elektronicznej","Skargi i Wnioski","Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej","Zespół Monitorowania Zagrożeń","jednostki samorządu terytorialnego","Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej","Plany operacyjne","Fundusz Żeglugi Śródlądowej","Administracja Rządowa","Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich","Polski Komitet Wielkich Zapór POLCOLD","Rzeczoznawca Majątkowy","Zespół Zarządzania Kryzysowego","Centrum Projektów Polska Cyfrowa","Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami","Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej","Mniejszości narodowe i etniczne","Cyberprzestrzeń","Instrukcja Kancelaryjna","Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad","Zespół doradczy do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków","organizacja spotkań","Urząd Lotnictwa Cywilnego","Plan emisji znaczków pocztowych","Administracja publiczna","Kierownictwo","Departament Gospodarki Morskiej","Departament Kolejnictwa","Stały dyżur","Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2021 – 2035","Centrum Projektów Informatycznych","Dysponenci środków budżetowych","Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna","Centralny Port Lotniczy","Sprostowanie błędu","Komisja Europejska","Polityka rachunkowości","Departament Transportu Drogowego","Europejski Zielony Ład","Polska Agencja Żeglugi Powietrznej","Komitet Audytu","Komitet Sterujący","Konsultacje społeczne","Statuty","Organizacje Pozarządowe","Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa","Obwieszczenie","Departament Budżetu","Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie","Departament Edukacji Morskiej","Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego","Komisja Weryfikacyjna","Pełnomocnicy MAC","instytuty","organizacja","Komitet","Rada","nadzór","UTK","GDDKiA","GITD","regulamin","koleje","inwestycje","rejestry","zagospodarowanie przestrzenne","urbanistyka","architektura","budownictwo","osiągnięcia","nagrody","notyfikacja","pomoc publiczna","pojazdy","towary niebezpieczne","dworce","Pełnomocnik","rowery","bezpieczeństwo","drogi","przejazdy","transport","szacowanie nieruchomości","uprawnienia","weryfikacja","strategia","Instytut Kolejnictwa","Instytut Geodezji i Kartografii","przedsiębiorstwo państwowe","Porty Lotnicze","Komitet monitorujący","program operacyjny","Instytut Morski","pomoc techniczna","pytania egzaminacyjne"],"multiple":true},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Akt prawny","display":"Akt prawny","type":"SOURCE","width":10,"summary":false,"sortable":false,"linkName":"Podgląd","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false}],"childPages":{"pageType":"ARTICLE","parentPage":{"type":"ATTACHMENT","page":{"pageId":20467562},"urlParams":[],"pageId":20467562},"nested":true},"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"DESC","property":"Rok"},{"direction":"DESC","property":"Pozycja"}]}}
20467562
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"

„Dziennik Urzędowy jest dostępny nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Ogłaszane dzienniki są zabezpieczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z wymogami wynikającymi z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2622).”

{"register":{"columns":[{"header":"OPis","value":"„Dziennik Urzędowy jest dostępny nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Ogłaszane dzienniki są zabezpieczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z wymogami wynikającymi z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2622).”","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}