Tryb działania

Article List

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 192). Misją Ministerstwa Infrastruktury jest kreowanie i realizacja polityki państwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, infrastruktury transportowej oraz łączności, stwarzającej warunki prawidłowego rozwoju tych działów, zapewniającej właściwe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Ministerstwo Infrastruktury jest profesjonalną, nowoczesną instytucją kierującą się dobrem wspólnym, wspomagającą ministra właściwego do spraw transportu oraz łączności w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Kontrola zarządcza

Komitet Audytu

Metrics