W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nadzór nad fundacjami

Fundacje zobowiązane są do corocznego przesyłania ministrowi właściwemu sprawozdania z działalności. Kwestie te reguluje art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Sprawozdanie za zakończony rok kalendarzowy Fundacje zobowiązane są nadesłać do końca roku następnego.

Formę i zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.).

Fundacje zobowiązane są również do udostępnienia sprawozdania do publicznej wiadomości, stosownie do zapisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Dla utrzymania skutecznego i szybkiego kontaktu, Fundacje proszone są o bezzwłoczne powiadamianie Ministerstwa o zachodzących zmianach: składu osobowego Zarządu, adresu siedziby, telefonu, adresu poczty elektronicznej czy strony internetowej.

Kontakt:

Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Ministra, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. 22 630-11-59.

Uwaga!

Fundacjom prowadzącym m.in. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, np. w formie organizacji wyjazdów wakacyjnych, czy w czasie ferii szkolnych, pobytów agroturystycznych, obozów tematycznych itp., Ministerstwo przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności przy doborze osób opiekujących się odpoczywającymi małoletnimi.  

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom  przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  • Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
  • Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
  • Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Należy pamiętać o tym obowiązku dla zapewnienia pozostającym pod opieką małoletnim niezbędnego bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2018 10:14 Katarzyna Stępień
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nadzór nad fundacjami 1.0 23.08.2018 10:14 Katarzyna Stępień

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP