W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nadzór nad fundacjami

Dane kontaktowe

Obsługą spraw nadzoru nad fundacjami w Ministerstwie Infrastruktury zajmuje się Departament Kontroli.

adres: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
telefon: 22 630 11 90
e-mail: sekretariatDK@mi.gov.pl

Sprawozdania merytoryczne fundacji za 2022 r.

Departament Kontroli w Ministerstwie Infrastruktury informuje, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upłynie termin składania sprawozdań merytorycznych za 2022 r. przez fundacje, dla których organem nadzoru jest Minister Infrastruktury, tj. minister właściwy do spraw transportu, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej oraz żeglugi śródlądowej.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Infrastruktury oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  albo podpisem osobistym.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Infrastruktury sprawami z zakresu nadzoru nad fundacjami zajmuje się Departament Kontroli (sekretariatDK@mi.gov.pl; tel. 22 630 11 90)

Materiały

Wzór sprawozdania z działalności fundacji
Sprawozdanie​_z​_działalności​_fundacji​_-​_wersja​_zapisywalna.PDF 0.46MB

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia każdego roku -właściwemu ministrowi -coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach Dz. U. z 2020 . poz. 2167).

Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2022 poz.2791)

Ponadto zgodnie z artykułem 12 ust. 2a ustawy o fundacjach  zwolnione z  obowiązku składania sprawozdania do Ministra Infrastruktury są fundacje, które spełniają jednocześnie poniższe warunki:

 1. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
 2. Fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Sprawozdanie z działalności  fundacja udostępnia do publicznej wiadomości zgodnie z at. 12 ust.3 ustawy o fundacjach.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie wskazania organu właściwego ze względu na cele fundacji.

Zgodnie z art. 14a Minister Infrastruktury, jako organ,   sprawuje kontrolę nad działalnością fundacji będącą instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności działania fundacji z przepisami tej ustawy.

Przypominamy, że w Ministerstwie Infrastruktury sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw działów transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska, gospodarka wodna.

Fundacje, które nie złożyły w terminie sprawozdań z działalności, a które do października 2020 r. nadzorowane były przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stały się fundacjami nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury (z wyłączeniem działu rybołówstwo).

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z celem fundacji, Minister Infrastruktury jako minister właściwy ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji może wyznaczyć termin na usunięcie uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania zmiany w  wyznaczonym terminie zarządu fundacji. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Minister Infrastruktury może wystąpić do sądu o  zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego (zgodnie z  artykułem 14 ust. 1 i 2 ustawy o fundacjach).

Obowiązki fundacji wynikające z przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt. 3 ustawy kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w  ramach sprawowanego nadzoru, wykonują także ministrowie w odniesieniu do fundacji jako instytucji obowiązanej.  Stosownie do treści artykułu 2 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy instytucją obowiązaną jest fundacja w  zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o  wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ustawa wprowadziła następujące obowiązki instytucji obowiązanych:

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych (art. 6,7 i 8 ww. ustawy)
 • Dokonywanie identyfikacji i oceny  ryzyka związanego z praniem pieniędzy i  finansowaniem terroryzmu  odnoszące się do ich działalności  (art. 27 ww. ustawy)
 • Rozpoznanie i ocena ryzyka prania pieniędzy wobec klienta  (art. 33 ww. ustawy)
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ww. ustawy)
 • Bieżąca analiza transakcji,
 • Prowadzenie rejestru transakcji,
 • Określenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (art. 50 ww. ustawy),
 • Szkolenia  (art. 52 ww. ustawy),
 • Obowiązek przekazywania informacji (art. 72, 74, 89 ww. ustawy),
 • Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków (rozdział 8 ww. ustawy),
 • Szczególne środki ograniczające (art. 117-120 ww. ustawy).

Ponadto zmienione zostały przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane, nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą. Na właściwych ministrów został nałożony obowiązek, polegający na sprawowaniu kontroli nad działalnością fundacji  będącej instytucją obowiązaną  w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2018 10:14 Katarzyna Stępień
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Irmina Jabłońska-Witek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nadzór nad fundacjami 12.0 24.11.2023 14:14 Patryk Garski
Nadzór nad fundacjami 11.0 19.01.2023 12:01 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 10.0 19.01.2023 11:42 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 9.0 02.11.2022 13:12 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 8.0 02.11.2022 13:11 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 7.0 02.11.2022 12:57 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 6.0 02.11.2022 12:57 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 5.0 02.11.2022 12:42 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 4.0 02.11.2022 12:17 Adam Bielecki
Nadzór nad fundacjami 3.0 22.01.2021 11:08 Dawid Krzyżewski
Nadzór nad fundacjami 2.0 21.01.2021 14:36 Dawid Krzyżewski
Nadzór nad fundacjami 1.0 23.08.2018 10:14 Katarzyna Stępień

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}