W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.gov.pl/infrastruktura/elektroniczna-skrzynka-podawcza;
  3. telefonicznie: 22 630 10 00.

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na terenie zewnętrznym oraz wewnętrznym Ministerstwa Infrastruktury wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych utrwalonych na nagraniach stanowi art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Nagrania obrazu utrwalone przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania. Nagranie obrazu stanowiące dowód w sprawie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony tajemnic prawnie chronionych w Ministerstwie może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, następnie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia przekazanej przez Państwo korespondencji. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2018 10:46 Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Kania-Łuczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 5.0 23.11.2022 12:22 Adam Bielecki
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 4.0 27.06.2022 11:34 administrator gov.pl
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 3.0 09.06.2022 09:53 Adam Bielecki
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 2.0 09.01.2020 12:37 Dawid Krzyżewski
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 1.0 19.09.2018 10:46 Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}