W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi, wnioski i petycje

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury przyjmuje Departament Kontroli.

„Uwaga! Od dnia 15 listopada 2018 r. sprawy dotyczące budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dane kontaktowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia


Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Głównej MI, przy ul. Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Analiz, Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu – od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 17.15;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego).
Pamiętaj:
Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.


Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: 22 630 15 11, 22 630 15 05, 22 630 17 56.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski?

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Skarga czy wniosek?

 • O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (tytuł, wygląd).
 • Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia).

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Jak złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury (MI) jest Minister Infrastruktury. Szczegółowy zakres działania MI reguluje:

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Głównej MI przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 • Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 • Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która Was reprezentuje.
 • Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.
 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 • Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 • O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (tytuł) tego żądania.
 • Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MI. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MI, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MI. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MI ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MI wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna petycji

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Zobacz petycje złożone do Ministerstwa Infrastruktury w latach 2015 - 2018 oraz w latach 2018 - 2022

W Ministerstwie Infrastruktury mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg, wniosków i petycji. Tę kwestię reguluje zarządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Infrastruktury.

Materiały

Zarządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Infrastruktury
Zarządzenie-nr-3-Dyrektora-Generalnego-Ministerstwa-Infrastruktury-z-dnia-13-lutego-2019-r-w-sprawie-postępowania-ze-skargami-wnioskami-i-petycjami(1).pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2018 10:48 Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi, wnioski i petycje 21.0 07.09.2022 16:13 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 20.0 07.09.2022 16:13 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 19.0 07.09.2022 16:12 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 18.0 07.09.2022 16:12 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 17.0 06.09.2022 15:03 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 16.0 05.09.2022 15:56 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 15.0 05.09.2022 15:56 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 14.0 14.06.2022 13:40 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 13.0 22.03.2022 16:16 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 12.0 14.03.2022 14:10 Adam Bielecki
Skargi, wnioski i petycje 11.0 19.04.2021 10:18 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 10.0 06.04.2021 14:44 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 9.0 14.12.2020 14:37 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 8.0 13.10.2020 14:32 Jacek Gubernat
Skargi, wnioski i petycje 7.0 30.04.2020 11:56 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 6.0 12.03.2020 14:26 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 5.0 24.02.2020 11:32 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 4.0 28.01.2020 13:07 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 3.0 28.01.2020 12:10 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 2.0 28.11.2019 12:04 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 1.3 26.06.2019 15:31 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 1.2 26.06.2019 15:03 Dawid Krzyżewski
Skargi, wnioski i petycje 1.1 09.01.2019 14:23 Marcin Pyjek
Skargi, wnioski i petycje 1.0 19.09.2018 10:48 Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}