W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną. 

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1.    Udostępnianych w:
  • Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego, 
  • portalu danych,
  • innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
2.    Przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej jako: ustawa).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych w portalu danych

Warunki ponownego wykorzystywania

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w portalu danych są zamieszczone w portalu przy danym zbiorze danych.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępniane w portalu danych są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Warunki ponownego wykorzystywania

Informacje sektora publicznego udostępniane na stronie Ministerstwa Infrastruktury są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Minister Infrastruktury nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępniane na stronie Ministerstwa Infrastruktury są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Warunki ponownego wykorzystywania

Minister Infrastruktury może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Minister Infrastruktury może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Minister Infrastruktury przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach Minister Infrastruktury może jednak nałożyć opłatę.

  • Opłata za ponowne wykorzystywanie wynikająca z dodatkowych kosztów. 

Minister Infrastruktury może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość takiej opłaty Minister Infrastruktury uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

  • Opłata za ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Ministra Infrastruktury.

Ustalając wysokość takiej opłaty Minister Infrastruktury uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia.

1.    Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)    nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
2)    imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
3)    adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
4)    wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
5)    wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
6)    wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
7)    wskazanie:

  • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
  • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Ministra Infrastruktury (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku  o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Ministra Infrastruktury).

2.    Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:

1)    e-mailem na adres: kancelaria@mi.gov.pl
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) – Wyślij pismo ogólne
3)    listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

3.    Rozpatrzenie wniosku 

Minister Infrastruktury rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Minister Infrastruktury zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku). 

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

1.    Prawo do sprzeciwu od oferty.  

Wnioskodawca, który otrzymał od Ministra Infrastruktury ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Ministra Infrastruktury o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Ministra Infrastruktury przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Minister Infrastruktury, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2.    Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Ministra Infrastruktury decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wnioskodawca, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może zrzec się prawa do wystąpienia z takim wnioskiem. Wówczas decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Infrastruktury, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Decyzje Ministra Infrastruktury zwierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

{"register":{"columns":[]}}