W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instruktorzy

Wnioski o zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy należy składać do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2021 r.

 • 24/25 kwietnia 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 29/30 maja 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 26/27 czerwca 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 4/5 września 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 9/10 października 2021 r.; miejsce: ODTJ Autodrom Pomorze - Pszczółki, ul. Żuławska 5.

 

Uwaga:

 • opłata za egzamin powinna zostać uiszczona w wysokości zgodnej z zakresem egzaminu określonym we wniosku i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata,
 • przesyłając wniosek należy wskazać, w której sesji egzaminacyjnej kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy zamierza wziąć udział; w przypadku braku takiego wskazania kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy zostanie wyznaczony do udziału w najbliższej możliwej sesji egzaminacyjnej,
 • o kolejności wyznaczenia dla kandydata na instruktora techniki jazdy terminu i miejsca sesji egzaminacyjnej będzie decydować data przekazania wniosku przez właściwy urząd wojewódzki.

Kandydaci na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorzy techniki jazdy przystępujący do egzaminu powinni uiścić opłatę za egzamin w wysokości określonej ww. rozporządzeniu na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego:  91 1010 1010 0051 7722 3100 0000


tytułem:  wpłata ODTJ - Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ......... , egz.  praktyczny kat. ........ prawa jazdy.


Zwrot nieprawidłowo wniesionej opłaty egzaminacyjnej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego  (z podaniem numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot i załączoną z kserokopią dowodu opłaty), złożony bezpośrednio na adres:


Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Zasady uzyskiwania uprawnień przez instruktorów

Minister Infrastruktury jest odpowiedzialny za organizację egzaminów dla instruktorów techniki jazdy. Egzaminy dla instruktorów organizowane są przez właściwego wojewodę.

Instruktorzy techniki jazdy

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 6. ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy,
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest prowadzona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wojewoda:

 • wpisuje do ewidencji instruktorów techniki jazdy osobę spełniającą powyższe warunki, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 • nadaje instruktorowi techniki jazdy numer ewidencyjny,
 • odmawia wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba ta nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie 2 lat.

Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i psychologicznych.

Egzamin

Egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu. Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa Regulamin Komisji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Wszelką korespondencję w sprawie egzaminu prosimy kierować na adres:
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy
oraz instruktorów techniki jazdy
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Kontakt do Komisji:

E-mail: keitj@mi.gov.pl

Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku,
 2. co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 3. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 5. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 6. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Starosta:

 • wpisuje do ewidencji osobę spełniającą powyższe wymagania, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, 
 • nadaje instruktorowi numer ewidencyjny,
 • odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wyżej wymienionych wymagań lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia – w okresie 2 lat.

Wykładowcy

Wykładowcą może zostać osoba, która:

 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Starosta:

 • wpisuje do ewidencji osobę spełniającą wymagania, o których mowa powyżej, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
 • nadaje wykładowcy numer ewidencyjny,
 • odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia powyższych wymagań lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia – w okresie 2 lat.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.04.2021 13:34 Patryk Garski
Pierwsza publikacja:
02.07.2019 13:50 Dawid Krzyżewski
{"register":{"columns":[]}}