Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Procedura odstępstw od warunków technicznych dotyczy w szczególności pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań m.in. w zakresie mas, nacisków, wymiarów, określonych w  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022 oraz z 2017 r. poz. 2338).  Decyzja administracyjna w sprawie odstępstwa od warunków technicznych jest wydawana na wniosek właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej oraz po załączeniu wymaganych dokumentów.

Decyzja administracyjna w sprawie odstępstwa od warunków technicznych jest wydawana na wniosek właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej oraz po załączeniu wymaganych dokumentów.

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych?

Aby uzyskać odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdu, należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie odstępstwa i załączyć  wymagane dokumenty znajdujące się poniżej:

Wnioski dotyczące odstępstw od warunków technicznych rozpatrywane są indywidualnie na podstawie uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę oraz zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego materiałów oraz dowodów.

Opłatę za wniosek o udzielenie odstępstwa (opłata skarbowa) w wysokości 10 zł należy wpłacić na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
Nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem "opłata skarbowa za odstępstwo od warunków technicznych".

Wniosek o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych Pobierz plik: pdf Wniosek o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych

Rozmiar : 0.03MB

Załączniki do wniosku o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych Pobierz plik: pdf Załączniki do wniosku o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych

Rozmiar : 0.26MB

Navigation Menu

Metrics