W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Procedura odstępstw od warunków technicznych dotyczy w szczególności pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań m.in. w zakresie mas, nacisków, wymiarów, określonych w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338 , 2018 r. poz. 855 oraz z 2019 r. poz. 2560).  Decyzja administracyjna w sprawie odstępstwa od warunków technicznych jest wydawana na wniosek właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej (upoważnienie w formie pisemnej) oraz po załączeniu wymaganych dokumentów.

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych?

Aby uzyskać odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdu, należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie odstępstwa i załączyć  wymagane dokumenty wyszczególnione w wykazie załączników do wniosku, znajdujące się poniżej:

Wnioski dotyczące odstępstw od warunków technicznych rozpatrywane są indywidualnie na podstawie uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę oraz zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego materiałów oraz dowodów.

Opłatę za wniosek o udzielenie odstępstwa (opłata skarbowa) w wysokości 10 zł należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika”, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,

(z dopiskiem opłata skarbowa za odstępstwo od warunków technicznych i ze wskazaniem w tytule przelewu jednoznacznie, jakiego pojazdu dotyczy opłata)

Materiały

Wniosek o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych
Wniosek​_odstępstwo​_2019.pdf 0.15MB
Załączniki do wniosku o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych
Wykaz​_załączników​_odstępstwo​_2019​_10032020.pdf 0.12MB
Poradnik dla uzyskujących odstępstwo
Poradnik​_dla​_uzyskującego​_odstępstwo​_19032021.pdf 0.83MB
{"register":{"columns":[]}}