W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przyjęta przez Radę Ministrów

02.11.2021

Rada Ministrów przyjęła 2 listopada 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy – Prawo wodne, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

Rząd uważa za zasadne wprowadzenie regulacji umożliwiających utrzymanie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, marynarze mają bowiem trudności z powrotem do kraju, a tym samym nie mogą odnowić dyplomu lub świadectw przeszkolenia, odbyć odpowiedniego szkolenia lub zdać egzaminu niezbędnego do odnowienia koniecznych do wykonywania zawodu dokumentów.
 
Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny spadek przychodów podmiotów świadczących usługi przewozu osób w transporcie kolejowym, a tym samym wzrost zapotrzebowania na rekompensatę za przewozy zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorów tych przewozów. Dlatego też rząd proponuje utrzymanie obecnego mechanizmu udzielania wsparcia poprzez dofinansowanie rekompensat za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych do końca bieżącego roku, ze środków przewidzianych i niewykorzystanych na honorowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 
Projekt nowelizacji wprowadza także zmiany w administracji publicznej w zakresie melioracji wodnych, którymi docelowo powinien zajmować się minister ds. gospodarki wodnej – obecnie Minister Infrastruktury. Zagadnienia te dotyczą m.in. budowy i utrzymania urządzeń infrastruktury melioracyjnej zapewniającej wodę dla rolnictwa. Minister Infrastruktury, przy pomocy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, będzie wykonywał wszystkie zadania w tym zakresie. W konsekwencji kompleksowe zarządzane melioracjami wodnymi pozwoli systemowo przeciwdziałać skutkom suszy.  
 
Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z tych opłat mają być zwolnieni także turyści pływający statkami. Zwolenie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.
 
Najważniejsze rozwiązania:

  • Umożliwione zostanie zachowanie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Przedłużone zostanie – do 31 grudnia 2021 r. – dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych. Zostanie ono sfinansowane ze środków budżetu państwa przewidzianych na honorowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
  • O 12 miesięcy przedłużony zostanie okres obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
  • Zwolnione zostaną z obowiązku opłat należności statków żeglugi śródlądowej. Chodzi o statki, które są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej, polegającej na przewozie ładunków, pasażerów i wykonywaniu prac technicznych. Dotyczy to również osób fizycznych uprawiających żeglugę na drogach wodnych w sezonie żeglugowym 2022 r.
  • Minister Infrastruktury przejmie zadania z zakresu melioracji wodnych w celu przeprowadzenia reformy zwalczającej suszę w rolnictwie.

 
Nowe rozwiązania w większości wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

{"register":{"columns":[]}}