W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przewóz towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją regulują przepisy Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem.

Obowiązek stosowania Regulaminu RID wynika także z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która została implementowana do polskiego porządku prawnego przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych.

Za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek ma obowiązek wyznaczyć takiego doradcę. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy szczegółowo określone są w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją

W przewozie towarów niebezpiecznych koleją należy również stosować przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury wydane zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w tym:

Instrukcję o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16

Tłumaczenie Regulaminu RID 2019

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Materiały

RID 2019
RID​_2019​_PL.pdf 13.99MB

Tłumaczenie Regulaminu RID 2017

Niżej zamieszczone pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Tabela A zawiera tłumaczenie nazw towarów niebezpiecznych opracowane przez Instytut Przemysłu Organicznego przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Nazwy klas towarów niebezpiecznych wspólne dla RID i ADR, wynikające z tłumaczenia tabeli A dodatkowo podane są w odrębnym pliku.

Materiały

Nazwy klas towary niebezpieczne
Nazwyklastowaryniebezpieczne.pdf 0.07MB
Załącznik C i spis treści RID 2017
nZalacznikCiSpisTresciRID2017.pdf 0.23MB
Część 1 RID 2017
nCzesc1RID2017.pdf 0.64MB
Część 2 RID 2017
nCzesc2RID2017.pdf 1.25MB
Część 3 RID 2017
nCzesc3RID2017.pdf 0.57MB
Część 4 RID 2017
nCzesc4RID2017.pdf 1.29MB
Część 5 RID 2017
nCzesc5RID2017.pdf 1.62MB
Część 6 RID 2017
nCzesc6RID2017.pdf 1.67MB
Część 7 RID 2017
nCzesc7RID2017.pdf 0.24MB
Część nieoficjalna - Badanie tworzyw RID 2017
nCzescNieoficjalnaRID2017.pdf 0.35MB
Tabela A RID 2017
nTabelaARID2017.pdf 1.30MB
Tabela B RID 2017
nTabelaBRID2017.pdf 0.22MB
Tabela korelacyjna z wykazem nazw towarów niebezpiecznych w tłumaczeniu RID i ADR z 2015 r. oraz w tłumaczeniu z 2017 r.
TabelaAkorelacyjnaRIDADR2015i2017A.pdf 0.77MB

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych).

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy)
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Przepisy Regulaminu RID 2015

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

W plikach zamieszczonych poniżej szarym kolorem zaznaczono miejsca, w których wprowadzone zostały zmiany do przepisów w odniesieniu do ich poprzedniej wersji.

Materiały

Strona tytułowa i spis treści - RID 2015
Strona​_tytulowa​_RID​_2015.pdf 0.28MB
Część 1 - RID 2015
Czesc​_1​_RID​_2015.pdf 0.70MB
Część 2 - RID 2015
Czesc​_2​_RID​_2015.pdf 1.27MB
Część 3 - RID 2015
Czesc​_3​_RID​_2015.pdf 0.65MB
Część 4 - RID 2015
Czesc​_4​_RID​_2015.pdf 1.41MB
Część 5 - RID 2015
Czesc​_5​_RID​_2015.pdf 1.20MB
Część 6 - RID 2015
Czesc​_6​_RID​_2015.pdf 1.98MB
Część 7 - RID 2015
Czesc​_7​_RID​_2015.pdf 0.26MB
Tabela A RID 2015
Tabela​_A​_RID​_2015.pdf 1.42MB
Tabela B RID 2015
Tabela​_B​_RID​_2015.pdf 0.31MB
Nieoficjalna część RID 2015
Nieoficjalna​_czesc​_RID​_2015.pdf 0.32MB

Przepisy Regulaminu RID 2013

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
   
   

Materiały

Strona tytułowa i spis treści RID 2013 (PDF 286 KB)
Strona​_tytulowa​_spis​_tresci​_RID2013.pdf 0.28MB
Część 1 - RID 2013
Cz​_1​_RID2013.pdf 0.68MB
Część 2 - RID 2013
Część​_2​_RID2013.pdf 2.56MB
Część 3 - RID 2013
Cz​_3​_RID2013.pdf 0.50MB
Część 4 - RID 2013
Część​_4​_RID2013.pdf 2.62MB
Część 5 - RID 2013
Część​_5​_RID2013.pdf 0.60MB
Część 6 - RID 2013
Część​_6​_RID2013.pdf 2.32MB
Część 7 - RID 2013
Cz​_7​_RID2013.pdf 0.24MB
Tabela A RID 2013
Tabela​_A​_RID2013.pdf 1.72MB
Tabela B RID 2013
Tabela​_B​_RID​_2013.pdf 0.60MB
Część nieoficjalna RID 2013
Cz​_nieoficjalna​_RID2013.pdf 0.15MB