W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komendant Główny PSP ogłasza nabór w ramach przeniesienia służbowego funkcjonariusza do służby w Biurze Komendanta Głównego PSP

25.05.2023

Baner z tłem koloru czerwonego , białe napisy OGŁOSZENIE o naborze do służby (po środku) , logo i napis KG PSP (w prawym górnym rogu)

Komendant Główny PSP ogłasza nabór w ramach przeniesienia służbowego funkcjonariusza do służby na stanowisko:

Docelowo „zastępca naczelnika wydziału”

Komórka organizacyjna:

Biuro Komendanta Głównego

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. realizacja zadań związana z opracowaniem planu działalności Komendanta Głównego PSP oraz sprawozdania z jego wykonania,
 2. analizowanie i opiniowanie planów jednostek nadzorowanych,
 3. prowadzenie spraw związanych z organizacją Komendy Głównej PSP oraz kompletowanie i prowadzenie dokumentacji, w tym:
  • prowadzenie opracowania i aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Komendy Głównej PSP,
  • prowadzenie opracowania i aktualizacji Decyzji w sprawie ustalenia liczby etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej PSP,
  • prowadzenie prac w zakresie opiniowania i zatwierdzania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych biur Komendy Głównej PSP.
 4. prowadzenie spraw związanych z realizowaną współpracą Komendanta Głównego z krajowymi organizacjami pozarządowymi,
 5. koordynowanie działań związanych z realizacją wniosków o udzielenie informacji publicznej wpływających do Komendanta Głównego,
 6. udział w pracach związanych z kontrolą zarządczą we właściwości merytorycznej Biura Komendanta Głównego,
 7. sporządzanie (w szczególności na podstawie merytorycznych stanowisk właściwych komórek organizacyjnych) analiz, sprawozdań i pism na potrzeby Komendanta Głównego PSP, w szczególności zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. znajomość przepisów regulujących organizację Państwowej Straży Pożarnej;
 2. doświadczenie zawodowe na stanowisku związane z prowadzeniem spraw organizacyjnych jednostki PSP;
 3. umiejętność pracy analitycznej, sporządzania zestawień na podstawie informacji cząstkowych;
 4. umiejętność tworzenia dokumentów programowych określających planowane cele do realizacji wraz z miernikami określającymi stopień ich realizacji;
 5. umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych;
 6. umiejętność posługiwania się programami Word i Excel;
 7. nienaganny przebieg dotychczasowej służby: kandydat nie ukarany żadną z kar dyscyplinarnych określonych w art. 117 ust. 1, w tym w trybie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2022.1969 t.j. z dnia 2022.09.20), pozytywna opinia służbowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. CV (uwzględniające przebieg służby);
 3. oświadczenie o treści : „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do służby na zasadzie przeniesienia służbowego do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z ogłoszeniem o naborze do służby na docelowe stanowisko zastępcy naczelnika wydziału, przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38, w celu przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania dokumentów:

15 czerwca 2023 r.

Sposób składania dokumentów:

Przesłanie skanów dokumentów pocztą elektroniczną na adres:

rmoraczewski@kg.straz.gov.pl

lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Biuro Komendanta Głównego
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie „rekrutacja do BKG”)

lub złożenie osobiście:

w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

(z dopiskiem na kopercie „rekrutacja do BKG”)

Sposób rekrutacji:

Rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie KG PSP.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Osoby do kontaktu:
  • bryg. Radosław Moraczewski (022) 523 34 63,
  • st. bryg. Maciej Kaleciński (022) 523 34 49.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 39 00, fax. 22 523 30 16, e-mail: kancelaria@kg.straz.gov.pl
 2. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (dalej: KGPSP) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – st. bryg. Piotr Strawa: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 33 69, fax. 22 523 30 16, e-mail: iod@kg.straz.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru do służby na zasadach przeniesienia służbowego do KG PSP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 28 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1123).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są – nie istnieją odbiorcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postępowaniu w sprawie naboru do służby na zasadach przeniesienia służbowego do KG PSP jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów wymaganych w naborze do służby na zasadach przeniesienia służbowego będzie brak możliwości uczestnictwa w tym postępowaniu.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
{"register":{"columns":[]}}