W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat

Wskazania ogólne

 1. Niniejsze zasady regulują postępowanie w związku z udzielaniem przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem”, wsparcia honorowego projektowi lub działaniu, zwanych dalej „przedsięwzięciem”, na wniosek organizatora przedsięwzięcia, zwanego dalej „organizatorem”.
 2. Udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego w rozumieniu niniejszego zbioru zasad oznacza:
  1. objęcie patronatem honorowym;
  2. przewodniczenie komitetowi honorowemu;
  3. uczestniczenie w komitecie honorowym.
 3. Niniejsze zasady odnoszą się do wniosków składanych przez podmioty niebędące jednostkami ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

  Istota wsparcia honorowego

 4. Udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter i znaczenie przedsięwzięcia, istotne dla rozwoju i promocji ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, bądź wybranych dziedzin bezpieczeństwa, a także kreowania pożądanego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Komendant może udzielić wsparcia honorowego przedsięwzięciu o zasięgu, randze i znaczeniu ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, którego cel i forma uzasadniają zaangażowanie autorytetu urzędu komendanta.
 6. Wsparcie honorowe nie może obejmować całokształtu działalności oraz stałej działalności osób i organizacji a także przedsięwzięć mających zasadniczo charakter komercyjny, lobbystyczny lub reklamowy.
 7. Udzielenie wsparcia honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału komendanta, a także deklaracji wsparcia materialnego, organizacyjnego lub merytorycznego.
 8. Decyzja komendanta w sprawie udzielenia wsparcia honorowego ma charakter uznaniowy, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

  Warunki i tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia honorowego

 9. Organizator składa pisemny wniosek o udzielenie wsparcia honorowego przez komendanta na co najmniej 60 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
 10. Kwestionariusz do wniosku o udzielenie wsparcia honorowego przez komendanta dostępny jest na stronie internetowej Komendy Głównej PSP – załącznik poniżej.
 11. Wniosek o udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego powinien zawierać:
  1. nazwę i kompletne dane teleadresowe wnioskodawcy, w tym dane do komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia oraz za kontakt;
  2. podstawowe dane o przedsięwzięciu, w tym: nazwę, termin, miejsce, cel, formę, program, określenie zasięgu i przewidywaną liczbę uczestników;
  3. współorganizatorów ze wskazaniem organizatora głównego, jeżeli jest inny niż wnioskodawca, oraz partnerów, sponsorów, patronów, patronów medialnych, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych, a także wszystkich osób prawnych i fizycznych, których nazwy, symbole lub nazwiska będą publikowane w związku z przedsięwzięciem;
  4. informacje o źródłach finansowania oraz odpłatności i warunkach finansowych uczestnictwa w przedsięwzięciu.
 12. Wsparcie honorowe przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym może obejmować każdorazowo wyłącznie jego bieżącą edycję. W takim przypadku wniosek powinien zawierać dodatkowo informację o terminach poprzednich edycji ze wskazaniem, którym z nich jaki organ PSP udzielał wsparcia honorowego, lub informację o zamiarze reedycji.
 13. Dyrektor Biura Komendanta Głównego w toku rozpatrywania wniosku może:
  1. wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie danych lub złożenie oświadczeń, w szczególności dla zapobieżenia podejmowaniu w związku z przedsięwzięciem działań lobbingowych albo innych, mogących sugerować zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w promocję produktów, usług lub firm;
  2. przedstawić wnioskodawcy dodatkowe warunki udzielenia wsparcia honorowego.
 14. Komendant po zakończeniu rozpatrywania wniosku może udzielić organizatorowi pisemnej odpowiedzi, a także podjąć decyzję o zamieszczeniu na stronie internetowej Komendy Głównej PSP informacji o udzieleniu przedsięwzięciu wsparcia honorowego.

  Korzystanie z udzielonego wsparcia honorowego

 15. Organizator powiadamia współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia oraz media o udzieleniu przez komendanta wsparcia honorowego, również poprzez zamieszczenie stosownej informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem.
 16. Organizator przedstawia dyrektorowi Biura Komendanta Głównego pocztą elektroniczną lub w inny, uzgodniony sposób, projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia przed ostateczną realizacją projektów i upublicznieniem materiałów.
 17. W materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem organizator zamieszcza logotyp PSP, dostępny na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce "Logotyp PSP".
 18. Organizator przedstawia dyrektorowi Biura Komendanta Głównego pocztą elektroniczną krótkie sprawozdanie o przedsięwzięciu w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu jego realizacji.

  Wycofanie wsparcia honorowego

 19. Komendant może podjąć decyzję o wycofaniu wsparcia honorowego, o czym informuje organizatora bez podawania uzasadnienia. Zobowiązuje ona organizatora do bezzwłocznego wycofania materiałów promocyjnych i informacyjnych zawierających logo wsparcia honorowego, oraz zaprzestania posługiwania się informacją o udzieleniu przez komendanta wsparcia honorowego.

Materiały

Kwestionariusz – wsparcie honorowe
kwestionariusz-wsparcie-honorowe.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2020 12:26 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj patronat 12.0 14.05.2024 10:38 Maciej Pożarski
Patronat 11.0 14.05.2024 10:35 Maciej Pożarski
Patronat 10.0 14.05.2024 10:34 Maciej Pożarski
Patronat 9.0 14.05.2024 10:33 Maciej Pożarski
Patronat 8.0 08.05.2024 13:10 Maciej Pożarski
Patronat 7.0 11.04.2024 09:21 Maciej Pożarski
Patronat 6.0 27.03.2023 09:00 Tomasz Banaczkowski
Patronat 5.0 23.03.2023 14:39 Tomasz Banaczkowski
Patronat 4.0 08.11.2021 13:36 Leszek Piekarski
Patronat 3.0 30.09.2020 08:53 Leszek Piekarski
Patronat 2.0 03.09.2020 14:35 Leszek Piekarski
Patronat 1.0 03.09.2020 12:26 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}