W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Dostęp do informacji publicznej

Sprawy dotyczące dostępu do  informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawowe informacje o działalności KG PSP są zamieszczone na stronie podmiotowej KG PSP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KG PSP.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

  • elektronicznie – na adres email KG PSP: kancelaria@kg.straz.gov.pl
  • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP (w wyszukiwarce należy wpisywać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej)
  • listownie na adres:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do KG PSP.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje KG PSP to uniemożliwiają.

Opłaty

W przypadku, gdyby KG PSP ponieść miała dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony przez KG PSP o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Link do klauzuli informacyjnej: https://www.gov.pl/web/kgpsp/klauzula-informacyjna

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2020 12:26 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 8.0 23.01.2023 14:40 Tomasz Banaczkowski
Uzyskaj informację publiczną 7.0 23.01.2023 13:36 Tomasz Banaczkowski
Uzyskaj informację publiczną 6.0 02.03.2022 08:01 Tomasz Banaczkowski
Uzyskaj informację publiczną 5.0 11.03.2021 15:46 Leszek Piekarski
Uzyskaj informację publiczną 4.0 11.03.2021 12:28 Leszek Piekarski
Uzyskaj informację publiczną 3.0 07.09.2020 08:05 Leszek Piekarski
Uzyskaj informację publiczną 2.0 03.09.2020 14:35 Leszek Piekarski
Uzyskaj informację publiczną 1.0 03.09.2020 12:26 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}