W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Petycje można: 

 1. Przesłać listownie, na adres:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

 1. Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (w wyszukiwarce należy wpisywać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej).
 2. Przesłać elektronicznie na adres mailowy: kancelaria@kg.straz.gov.pl
 3. Doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
  ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:00.
  W Biurze Przepustek proszę nawiązać kontakt telefoniczny z naszą Kancelarią Ogólną pod numerem (22) 523 33 15 - właściwą wyłącznie w sprawach przyjęcia korespondencji.

Ważne! Petycji nie można złożyć w formie ustnej do protokołu oraz telefonicznie.

 1. Jakie informacje powinna zawierać petycja:

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
 3. Oznaczenie adresata petycji (należy wpisać Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej).
 4. Wskazanie przedmiotu petycji.

Ważne! Petycję niezawierającą informacji wymienionych w pkt 1 lub 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgody należy dołączyć do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego składana jest petycja.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Przedmiotem petycji składanej do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Informacja o przepisach, na podstawie których rozpatrywane są petycje w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);
 • w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Ważne! Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Informacji szczegółowych w zakresie organizacji przyjmowania petycji udziela Biuro Nadzoru Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, telefonicznie pod numerem 22 523 31 26 lub 22 523 34 40.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2020 12:27 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 19.0 14.05.2024 15:51 Maciej Pożarski
Złóż petycję 18.0 24.04.2024 14:47 Maciej Pożarski
Petycje 17.0 10.11.2023 14:18 Małgorzata Werecka-Hejduk
Petycje 16.0 09.02.2023 13:39 Grzegorz Trzeciak
Petycje 15.0 13.01.2023 13:18 Tomasz Banaczkowski
Petycje 14.0 13.01.2023 13:18 Tomasz Banaczkowski
Petycje 13.0 13.01.2023 13:17 Tomasz Banaczkowski
Petycje 12.0 13.01.2023 13:17 Tomasz Banaczkowski
Petycje 11.0 13.01.2023 12:03 Tomasz Banaczkowski
Petycje 10.0 13.01.2023 12:01 Tomasz Banaczkowski
Petycje 9.0 13.01.2023 11:58 Tomasz Banaczkowski
Petycje 8.0 05.12.2022 13:19 Grzegorz Trzeciak
Petycje 7.0 05.12.2022 13:08 Karol Kierzkowski
Petycje 6.0 01.12.2022 09:03 Karol Kierzkowski
Petycje 5.0 03.12.2020 13:54 Leszek Piekarski
Petycje 4.0 05.11.2020 12:58 Leszek Piekarski
Petycje 3.0 05.11.2020 12:57 Leszek Piekarski
Petycje 2.0 03.09.2020 14:36 Leszek Piekarski
Petycje 1.0 03.09.2020 12:27 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}