W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Granty na granty - promocja jakości III

Status projektu

Przedsięwzięcie uruchomione

Dla kogo

Uczelnie; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę  w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) – dla których przyznanie wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia, nie będzie stanowiło pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia.

Terminy

Data uruchomienia naboru wniosków: 1 sierpnia 2020 r.

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego:

 1. ocenę KE albo zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca będący podmiotem, o którym mowa w części II pkt 3a,
 2. zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca

  - otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

Podstawa prawna

Podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty” (dotychczas realizowanego jako program, obecnie przedsięwzięcie). Zostało ustanowione aby wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do wymienionych wyżej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych opublikowane na tzw. Portalu uczestnika w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

 • Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
 • Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom,
 • Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach priorytetów: Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne; oraz celów szczegółowych: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
 • Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa,

występowały w roli:

 • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
 • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
 • samodzielny wnioskodawca (single applicant) – tryb przeznaczony dla wnioskodawców o grant ERC,
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
 • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC,

i uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu albo do III etapu konkursu ERC SyG (w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A).

Wsparcie finansowe możliwe do otrzymania w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

 • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe związanych z:
  1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  2. przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
 • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

Kosztami, które nie kwalifikują się do refundacji w ramach przedsięwzięcia są:

 1. koszty pośrednie;
 2. koszty zakupu środków trwałych;
 3. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);
 4. koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III” oraz w Komunikacie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia  30 lipca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”.


Zaleca się, aby podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w pełni korzystały z oferty:


Osoba do kontaktu w sprawie przedsięwzięcia:

Łukasz Salamon
Wydział Finansowania Międzynarodowej Współpracy Naukowej
Departament Nauki
tel. 22 52 92 337
e-mail: grantynagranty@nauka.gov.pl.

Materiały

Wzór raportu końcowego GG PJ III
Projekt​_wzoru​_raportu​_GG​_PJ​_III​_-​_BIP.doc 0.10MB
Granty na granty - wzór umowy
20200709​_-​_Wzór​_umowy​_w​_przedsięwzięciu​_GnG.docx 0.04MB
Zatrudnianie doktorantów w projektach MSCA ITN w świetle Ustawy 2.0
Informacja dotycząca środków finansowych przyznanych w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości III”
20200331​_Informacja​_dotycząca​_środków​_finansowych​_przyznanych.pdf 0.18MB