Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „DIALOG”

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zatwierdzonych do finansowania  w ramach programu „DIALOG” (pełna lista poniżej).

Ponadto, informujemy, że w terminie wskazanym w cz. IV ust. 20 Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”, podmiot, któremu przyznano środki finansowe, składa w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze podpisanej przez upoważnione osoby umowy o realizację projektu, zawierające harmonogram realizacji projektu wraz z kosztorysem w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości przyznanych środków finansowych. Niedotrzymanie termin, o którym mowa w cz. IV ust. 20 uznaje się za rezygnację przez podmiot z zawarcia umowy i z przyznanych środków finansowych.

pdf Lista zatwierdzonych projektów do finansowania w ramach pierwszego cyklu oceny programu „DIALOG”

0.34MB

Dialog

Navigation Menu

Metrics