W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowa Reprezentacja Akademicka

15.10.2019

Ze względu na ograniczenia czasowe, wynikające z wielu godzin treningów i przygotowań do różnego typu imprez czy zawodów, sportowcy wyczynowi nieczęsto decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych. Powyższe najczęściej spowodowane jest formułą organizacji studiów i koniecznością uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, a także sesją egzaminacyjną przeprowadzaną na uczelniach w ściśle określonych terminach. Przygotowania do najważniejszych i największych imprez sportowych i konieczność skupienia się na wyniku sportowym spychają na dalszy plan myślenie o wynikach w nauce. Często też studenci, z powodu swojej kariery sportowej i wynikających z niej ograniczeń czasowych, przerywają rozpoczęte studia.

1. Opis projektu

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, których podział będzie uzależniony od planowanego harmonogramu. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidulanej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidulany dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Zadanie będzie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

2. Warunki udziału

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami (spełniający kryteria opisane w dalszej części niniejszego dokumentu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

3. Wniosek i kryteria wyboru

Przy zlecaniu zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie brał pod uwagę zapewnienie wsparcia wszystkim studentom-sportowcom – zawodnikom szkolenia olimpijskiego, z niepełnosprawnościami oraz posiadającym klasy sportowe.

Uczelnie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zawierające m.in.:

 1. listę imienną studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup,
 2. harmonogram planowanych kosztów w ujęciu kwartalnym.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy przekażą listę studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu weryfikacji wniosków. Podstawą do uzyskania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z nw. grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, którzy pozostają czynnymi sportowcami:

 1. w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2 oraz medalistami igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy;
 2. z niepełnosprawnościami – medalistami igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy w sportach olimpijskich;
 3. niedosłyszącymi – medalistami igrzysk głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy głuchych;
 4. medalistami uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 5. międzynarodowej klasy sportowej (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 6. mistrzowskiej klasy sportowej (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który na dzień 1 stycznia roku, na który uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe nie ukończy 30 roku życia.

Wnioski w imieniu uczelni składać będą rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do wniosku konieczne będzie dołączenie upoważnienia udzielonego przez rektora) w terminie określonym w harmonogramie realizacji projektu, w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Narodowa Reprezentacja Akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu konieczne będzie wskazanie osoby upoważnionej (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji całego przedsięwzięcia i kontaktów roboczych z MNiSW.

4. Harmonogram realizacji

 • do 15 listopada 2019 r. – przekazanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy listy studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie,
 • do 30 listopada 2019 r. – składanie wniosków przez uczelnie,
 • do 31 stycznia 2020 r. weryfikacja wniosków i uzgadnianie drogą elektroniczną list studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie oraz treści i formy podpisania umów (osobiście bądź korespondencyjnie),
 • styczeń/luty 2020 r. powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz podpisanie umów na dofinansowanie.

5. Finansowanie

Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% kosztów pośrednich, niezależnie od przynależności do grupy.

Koszty bezpośrednie obejmują pulę do 100 godzin indywidualnych lub grupowych zajęć (liczba godzin lekcyjnych po 45 minut x stawka przeliczeniowa 180 zł brutto) w formie indywidulanej organizacji studiów, w szczególności poprzez indywidulane przygotowanie i dobór treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. W kosztach bezpośrednich uwzględnia się również przygotowanie i prowadzenie form kształcenia na odległość umożliwiających osiągnięcie ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. W ramach przyznanego dofinansowania możliwe będzie przeznaczenie nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego, na który zostanie przyznane dofinansowanie.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem.

W zależności od zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczby studentów-sportowców uczelnia otrzyma do wykorzystania na zajęcia dydaktyczne środki finansowe stanowiące iloczyn liczby studentów-sportowców objętych projektem i kwoty przeliczeniowej. Proporcjonalnie do kwoty środków przeznaczonych na programy dydaktyczne nalicza się koszty pośrednie. W przypadku zrealizowania większej liczby godzin niż zakładana w projekcie, kwota dofinansowania nie ulegnie zwiększeniu, a poniesione koszty zajęć będą stanowiły wydatek kwalifikowany w ramach przyznanych środków.

W przypadku zajęć grupowych organizowanych dla studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie istnieje możliwość udziału także innych niż uprawnieni do objęcia wsparciem studentów-sportowców i studentów-sportowców z niepełnosprawnościami, to jest:

 1. studentów-sportowców pierwszego semestru pierwszego roku studiów (I stopnia lub II stopnia), na których uczelnia będzie ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym roku;
 2. medalistów dyscyplin objętych programem uniwersjad i akademickich mistrzostw świata rozgrywanych w programach rozgrywek międzynarodowych sportu akademickiego prowadzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Akademickiego FISU (sporty olimpijskie, paraolimpijskie i nieolimpijskie).
 3. medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich, którzy zakończyli karierę sportową,
 4. innych sportowców wskazanych przez Polski Komitet Olimpijski.

Warunkiem sfinansowania tych zajęć z dotacji MNiSW będzie obecność na zajęciach co najmniej jednego studenta-sportowca uprawnionego do objęcia wsparciem.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zabezpieczy na dany rok budżetowy środki finansowe na sfinansowanie projektu.

Po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych określonych we wniosku i w umowie uczelnia składa raport końcowy do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, na który przyznano finansowanie. Do raportu końcowego uczelnia zobowiązana jest załączyć kserokopie list obecności z podpisami studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem, stanowiących potwierdzenie odbytych zajęć.

Środki niewykorzystane należy zwrócić w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, na który przyznano finansowanie.

Kwestie sporne rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały

Wniosek - Narodowa Reprezentacja Akademicka
20191104​_wniosek​_Narodowa​_Reprezentacja​_Akademicka.docx 0.03MB
Wzór umowy - Narodowa Reprezentacja Akademicka
20200206​_wzór​_umowy​_I​_edycja​_Narodowa​_Reprezentacja​_Akademicka.docx 0.03MB
Wzór sprawozdania końcowego - Narodowa Reprezentacja Akademicka
20200206​_Załącznik​_2​_wzór​_sprawozdania​_końcowego​_NRA.docx 0.02MB
Informacja o II. edycji projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka