„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

Wartość projektu: 129 999 998,48 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 109 563 998,71 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2021.

W ramach projektu planowane jest ogłoszenie przez MNiSW otwartego naboru ofert dla uczelni publicznych i niepublicznych, które chciałyby dokonać połączenia, włączenia, utworzenia związku szkół wyższych publicznych lub szkół wyższych niepublicznych, utworzenia federacji systemu jednostek nauki i szkolnictwa wyższego. Oferta zostanie poddana ocenie Zespołu, który oceni realność planowanych działań mając na względzie w szczególności spełnianie przez uczelnie warunków formalno-prawnych, warunków finansowych jak również interes studentów.

Po przeprowadzonej ocenie z wybranymi uczelniami podpisane zostaną umowy. Rezultatem projektu będzie formalne połączenie/włączenie/utworzenie związku uczelni/ utworzenie federacji systemu jednostek nauki i szkolnictwa wyższego.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

INFORMACJA O  ZMIANIE REGULAMINU

otwartego naboru wniosków o przyznanie grantu na wsparcie procesu konsolidacji, w ramach projektu grantowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W związku z wejściem w życie, z dniem 1 października 2018 r., przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , uprzejmie informujemy, że zmianie uległa treść Regulaminu naboru wniosków oraz jego załączników.

 

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie "Wspieranie procesów konsolidacji uczelni"

pdf Regulamin naboru wniosków

0.11MB

docx Zał. 1 - wzór wniosku o przyznanie grantu

0.08MB

doc Zał. 2 - wzór projektu umowy o powierzenie grantu

0.28MB

docx Zał. 3 - sprawozdanie finansowe - plik DOCX

0.07MB

xls Załącznik do sprawozdania finansowego - plik XLS

0.07MB

docx Zał. 4 - sprawozdanie rzeczowe - plik DOCX

0.07MB

doc Zał. 5 - raport końcowy - plik DOC

0.12MB

pdf Lista wniosków rekomendowanych - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

0.34MB

pdf Lista wniosków rekomendowanych - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

0.34MB