W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Jeśli chcesz wnieść petycję, a nie wiesz, jak to zrobić, przeczytaj poniższą instrukcję.

Co to jest petycja?

Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publiczne w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana, jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Jak można złożyć petycję?

Petycję możesz złożyć sam, może ją w twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Petycję może też złożyć w grupa podmiotów.

Nie można złożyć petycji w formie ustnej do protokołu. 

Jakie informacje petycja powinna zawierać?

Jeśli składasz petycję w swoim imieniu, zamieść w niej:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie  organu, do którego składasz petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis. 

Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Możesz ją także podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, muszą znaleźć się w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
 • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj, by zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składasz petycję
 • zgodę podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę dołącz do petycji. W przypadku wątpliwości co do istnienia bądź zakresu zgody zwrócimy się do podmiotu,  w imieniu którego składasz petycję o jej potwierdzenie w terminie 14 dni. W przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody winno nastąpić w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20 00-528 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.bm@nauka.gov.pl 

 • doręczyć osobiście do kancelarii ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   
 • za pomocą adresu ePUAP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  /MNISW/
   
 • za pomocą faksu: 22 50 17 865

Materiały

Klauzula informacyjna
20191120​_KI​_-​_petycje​_art​_13​_ust​_1​_i​_2.pdf 0.66MB