W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
{"register":{"columns":[{"header":"Numer projektu","value":"UA4","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"sequence":{"regex":"UA{#UA_1}"},"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Rodzaj dokumentu","registerId":20874195,"dictionaryValues":[{"id":"Projekty ustaw","value":"Projekty ustaw"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Typ dokumentu","registerId":20874195,"dictionaryValues":[{"id":"A - projekty wynikające z expose","value":"A - projekty wynikające z expose"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Cele projektu oraz informacja o przyczynach i potrzebie rozwiązań planowanych w projekcie","value":"Projekt ustawy jest odpowiedzą m.in. na:\n1) ograniczenie dostępności do kredytów hipotecznych na zakup mieszkania dla osób o umiarkowanych dochodach, spowodowane utrzymywaniem się wysokiego poziomu stóp procentowych. W kontekście wyczerpania przewidzianej na lata 2023 – 2024 kwoty środków na finansowanie dopłat do bezpiecznego kredytu 2%, udzielanego na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114) oraz wynikającym z tego zakończeniem, z dniem 2 stycznia 2024 r., przyjmowania wniosków o te kredyty, brak jest obecnie instrumentu, który w 2024 r. realnie wspierałby gospodarstwa domowe w zakupie mieszkania służącego zaspokojeniu pierwszych potrzeb mieszkaniowych. Dostępny w ofercie 8 banków, drugi z regulowanych wspomnianą ustawą instrumentów – rodzinny kredyt mieszkaniowy – zaprojektowany został w innych warunkach rynku i nie przystaje do obecnych wyzwań stojących przed budownictwem mieszkaniowym (co potwierdza znikome zainteresowanie nim kredytobiorców);\n2) brak spójności instrumentów wsparcia mających na celu poprawę dostępności kredytów mieszkaniowych – rodzinne kredyty mieszkaniowe i bezpieczne kredyty 2% tworzą obecnie system wsparcia opierający się na dwóch różnych instrumentach kredytowych finansujących co do zasady podobny cel;\n3) pominięcie w przepisach regulujących rodzinne kredyty mieszkaniowe i bezpieczne kredyty 2% gospodarstw domowych zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu, partycypujących w kosztach budowy mieszkania w formie partycypacji w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych i Towarzystwach Budownictwa Społecznego lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielniach mieszkaniowych. Osoby takie mogą co prawda wykorzystać na ten cel środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym w ramach systematycznego oszczędzania na pierwsze mieszkanie, jednak instrument ten swoją efektywność osiągnie dopiero w perspektywie kilku najbliższych lat (wymagane jest oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, a wysokie kwoty zwrotu gwarantowane są dopiero po co najmniej 5-7 latach), a ponadto nie może być postrzegany jako instrument docelowy dla tej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę, że są to gospodarstwa domowe o relatywnie niższych dochodach, pominięcie tej grupy w programie preferencyjnych kredytów pozwalających sfinansować wydatek dotyczący pierwszego mieszkania jest wadą dotychczasowych instrumentów;\n4) problemy wynikające z dotychczasowej praktyki realizacji instrumentu bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% wynikające z nieprecyzyjnych lub nieuzasadnionych rozwiązań ustawy np. dotyczące braku możliwości ubiegania się o preferencyjny kredyt mieszkaniowy:\n- wspólnie przez osoby niebędące małżeństwem lub nieposiadające wspólnych dzieci, a tworzące albo zamierzające tworzyć wspólne gospodarstwo domowe, \n- przez osoby, które nabyły udział do 50% w nieruchomości mieszkalnej w drodze darowizny (nie tylko dziedziczenia) lub braku możliwości ubiegania się o kredyt przez osoby, które posiadały udział większy niż 50% w nieruchomości mieszkalnej odziedziczony lub nabyty w drodze darowizny, jeśli zbyły go na rzecz innego obdarowanego;\n5)\tniewystarczająca przejrzystość rynku mieszkaniowego, w szczególności w zakresie bieżących informacji o liczbie transakcji oraz cenach transakcyjnych na poszczególnych rynkach lokalnych.","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Istota rozwiązań planowanych w projekcie, w tym proponowane środki realizacji","value":"Projekt ustawy określi zasady i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych #naStart. Nowy kredyt mieszkaniowy zastąpi dotychczas funkcjonujące programy mieszkaniowe: bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie – w przypadku kredytobiorców kwalifikujących się do uzyskania pomocy finansowej – finansowe wsparcie w formie dopłat do rat z wyższą pomocą kierowaną do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Zachowana również zostanie możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu (gwarancja wkładu własnego).\nNowy program kredytów mieszkaniowych #naStart zostanie poszerzony również o kredyt mieszkaniowy będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.\nDodatkowo, możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy. \nProponowane rozwiązania nowego programu:\n- kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa);\n- w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;\n- możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych;\n- wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5% dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0% dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci;\n- stopa 0% na partycypację lub wkład mieszkaniowy;\n- mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat. W pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku. \n- w celu zapewnienia lepszego adresowania programu kredytów mieszkaniowych #naStart, którego w dużej mierze pozbawione są bezpieczne kredyty 2%, w projekcie ustawy określone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia:\na) wysokość dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniającą do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat,\nb) maksymalna kwota części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego;\n- w przypadku, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy będzie położony na terenie województwa lub miasta, dla którego ostatnio ogłoszony przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych istotnie przekracza ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS dla całego kraju wskaźnik ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, parametry kwotowe limitu dochodów brutto gospodarstwa domowego oraz części kapitału kredytu wyznaczającej maksymalną bazę dla naliczania dopłat do rat będą podwyższone.\nProjekt wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114) zwiększające w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów. Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego w każdym z lat realizacji programu wynosi 410 tys. zł. Wraz z wprowadzeniem nowego programu kredytów mieszkaniowych #naStart zakończona zostanie możliwość udzielania przez banki rodzinnych kredytów mieszkaniowych oraz bezpiecznych kredytów 2%, z zachowaniem praw nabytych przez dotychczasowych kredytobiorców obu programów.\nPonadto, projekt zakłada utworzenie centralnej bazy danych, w której gromadzone będą bieżące informacje o liczbie transakcji i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Baza danych byłaby uzupełnieniem rozwiązań przewidujących wsparcie kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania, umożliwiając porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na danym rynku lokalnym. Pozwoliłaby również na prowadzenie analiz dotyczących np. wpływu proponowanych instrumentów wsparcia kredytobiorców na rynek mieszkaniowy. Dodatkowo, projektowana baza danych uzupełni rozwiązania zapewniające ochronę praw nabywców na rynku mieszkaniowym, zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Proponuje się, aby baza danych była prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który już obecnie zarządza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym i prowadzi dla tego celu ewidencję gromadzącą część danych, które docelowo będą upowszechniane w nowej bazie i dostępne m.in. dla potencjalnych kredytobiorców. Pozyskiwane z różnych źródeł dane z rynku pierwotnego zostaną uzupełnione o dane z rynku wtórnego, które obecnie są gromadzone przez Krajową Administrację Skarbową.","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Oddziaływanie na życie społeczne nowych regulacji prawnych","value":"","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Spodziewane skutki i następstwa projektowanych regulacji prawnych","value":"","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Sposoby mierzenia efektów nowych regulacji prawnych","value":"","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu","registerId":20874195,"dictionaryValues":[{"id":"MRiT","value":"MRiT"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu","value":"Krzysztof Hetman Minister Rozwoju i Technologii","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM","registerId":20874195,"dictionaryValues":[{"id":"MRiT","value":"MRiT"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Planowany termin przyjęcia projektu przez RM","value":"II kwartał 2024 r.","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Informacja o rezygnacji z prac nad projektem","value":"","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Status realizacji","registerId":20874195,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}
Numer projektu:
UA4
Rodzaj dokumentu:
Projekty ustaw
Typ dokumentu:
A - projekty wynikające z expose
Cele projektu oraz informacja o przyczynach i potrzebie rozwiązań planowanych w projekcie:
Projekt ustawy jest odpowiedzą m.in. na:
1) ograniczenie dostępności do kredytów hipotecznych na zakup mieszkania dla osób o umiarkowanych dochodach, spowodowane utrzymywaniem się wysokiego poziomu stóp procentowych. W kontekście wyczerpania przewidzianej na lata 2023 – 2024 kwoty środków na finansowanie dopłat do bezpiecznego kredytu 2%, udzielanego na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114) oraz wynikającym z tego zakończeniem, z dniem 2 stycznia 2024 r., przyjmowania wniosków o te kredyty, brak jest obecnie instrumentu, który w 2024 r. realnie wspierałby gospodarstwa domowe w zakupie mieszkania służącego zaspokojeniu pierwszych potrzeb mieszkaniowych. Dostępny w ofercie 8 banków, drugi z regulowanych wspomnianą ustawą instrumentów – rodzinny kredyt mieszkaniowy – zaprojektowany został w innych warunkach rynku i nie przystaje do obecnych wyzwań stojących przed budownictwem mieszkaniowym (co potwierdza znikome zainteresowanie nim kredytobiorców);
2) brak spójności instrumentów wsparcia mających na celu poprawę dostępności kredytów mieszkaniowych – rodzinne kredyty mieszkaniowe i bezpieczne kredyty 2% tworzą obecnie system wsparcia opierający się na dwóch różnych instrumentach kredytowych finansujących co do zasady podobny cel;
3) pominięcie w przepisach regulujących rodzinne kredyty mieszkaniowe i bezpieczne kredyty 2% gospodarstw domowych zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu, partycypujących w kosztach budowy mieszkania w formie partycypacji w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych i Towarzystwach Budownictwa Społecznego lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielniach mieszkaniowych. Osoby takie mogą co prawda wykorzystać na ten cel środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym w ramach systematycznego oszczędzania na pierwsze mieszkanie, jednak instrument ten swoją efektywność osiągnie dopiero w perspektywie kilku najbliższych lat (wymagane jest oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, a wysokie kwoty zwrotu gwarantowane są dopiero po co najmniej 5-7 latach), a ponadto nie może być postrzegany jako instrument docelowy dla tej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę, że są to gospodarstwa domowe o relatywnie niższych dochodach, pominięcie tej grupy w programie preferencyjnych kredytów pozwalających sfinansować wydatek dotyczący pierwszego mieszkania jest wadą dotychczasowych instrumentów;
4) problemy wynikające z dotychczasowej praktyki realizacji instrumentu bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% wynikające z nieprecyzyjnych lub nieuzasadnionych rozwiązań ustawy np. dotyczące braku możliwości ubiegania się o preferencyjny kredyt mieszkaniowy:
- wspólnie przez osoby niebędące małżeństwem lub nieposiadające wspólnych dzieci, a tworzące albo zamierzające tworzyć wspólne gospodarstwo domowe,
- przez osoby, które nabyły udział do 50% w nieruchomości mieszkalnej w drodze darowizny (nie tylko dziedziczenia) lub braku możliwości ubiegania się o kredyt przez osoby, które posiadały udział większy niż 50% w nieruchomości mieszkalnej odziedziczony lub nabyty w drodze darowizny, jeśli zbyły go na rzecz innego obdarowanego;
5) niewystarczająca przejrzystość rynku mieszkaniowego, w szczególności w zakresie bieżących informacji o liczbie transakcji oraz cenach transakcyjnych na poszczególnych rynkach lokalnych.
Istota rozwiązań planowanych w projekcie, w tym proponowane środki realizacji:
Projekt ustawy określi zasady i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych #naStart. Nowy kredyt mieszkaniowy zastąpi dotychczas funkcjonujące programy mieszkaniowe: bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie – w przypadku kredytobiorców kwalifikujących się do uzyskania pomocy finansowej – finansowe wsparcie w formie dopłat do rat z wyższą pomocą kierowaną do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Zachowana również zostanie możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu (gwarancja wkładu własnego).
Nowy program kredytów mieszkaniowych #naStart zostanie poszerzony również o kredyt mieszkaniowy będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.
Dodatkowo, możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy.
Proponowane rozwiązania nowego programu:
- kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa);
- w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;
- możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych;
- wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5% dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0% dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci;
- stopa 0% na partycypację lub wkład mieszkaniowy;
- mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat. W pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku.
- w celu zapewnienia lepszego adresowania programu kredytów mieszkaniowych #naStart, którego w dużej mierze pozbawione są bezpieczne kredyty 2%, w projekcie ustawy określone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia:
a) wysokość dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniającą do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat,
b) maksymalna kwota części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego;
- w przypadku, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy będzie położony na terenie województwa lub miasta, dla którego ostatnio ogłoszony przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych istotnie przekracza ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS dla całego kraju wskaźnik ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, parametry kwotowe limitu dochodów brutto gospodarstwa domowego oraz części kapitału kredytu wyznaczającej maksymalną bazę dla naliczania dopłat do rat będą podwyższone.
Projekt wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114) zwiększające w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów. Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego w każdym z lat realizacji programu wynosi 410 tys. zł. Wraz z wprowadzeniem nowego programu kredytów mieszkaniowych #naStart zakończona zostanie możliwość udzielania przez banki rodzinnych kredytów mieszkaniowych oraz bezpiecznych kredytów 2%, z zachowaniem praw nabytych przez dotychczasowych kredytobiorców obu programów.
Ponadto, projekt zakłada utworzenie centralnej bazy danych, w której gromadzone będą bieżące informacje o liczbie transakcji i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Baza danych byłaby uzupełnieniem rozwiązań przewidujących wsparcie kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania, umożliwiając porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na danym rynku lokalnym. Pozwoliłaby również na prowadzenie analiz dotyczących np. wpływu proponowanych instrumentów wsparcia kredytobiorców na rynek mieszkaniowy. Dodatkowo, projektowana baza danych uzupełni rozwiązania zapewniające ochronę praw nabywców na rynku mieszkaniowym, zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Proponuje się, aby baza danych była prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który już obecnie zarządza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym i prowadzi dla tego celu ewidencję gromadzącą część danych, które docelowo będą upowszechniane w nowej bazie i dostępne m.in. dla potencjalnych kredytobiorców. Pozyskiwane z różnych źródeł dane z rynku pierwotnego zostaną uzupełnione o dane z rynku wtórnego, które obecnie są gromadzone przez Krajową Administrację Skarbową.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu:
MRiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu:
Krzysztof Hetman Minister Rozwoju i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM:
MRiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM:
II kwartał 2024 r.
Status realizacji: