W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Deklaracja dostępności serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. udostępniane na stronie dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł,
 2. część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 3. niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 4. filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, transkrypcji, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na polski język migowy,
 5. niektóre zdjęcia i grafiki mogą posiadać nieprawidłowe alternatywne opisy,
 6. pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 7. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą do kontaktu jest Anna Różak z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: dostepnosc@mazowieckie.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 22 695 61 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Delegatur – Placówek Zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu znajdują się na stronie głównej Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie zakładce Kontakt – Dostępność – Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

{"register":{"columns":[]}}