W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Informacja dla osób składających wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego

Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, z siedzibą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwana dalej „Wojewódzką Komisją”.

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:
w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

 

UWAGA: Nie mogą być składane wnioski dotyczące zdarzeń sprzed 2012 roku.

 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo,
 • nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie,
 • w przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją podejmuje się z urzędu.

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane pacjenta: 
  a) imię i nazwisko,
  b) datę urodzenia,
  c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
 2. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
 3. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;
 4. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 5. adres do doręczeń;
 6. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
  a) firmę,
  b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
 7. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
 8. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
 9. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
  * zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
  * śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł (w odniesieniu do jednego pacjenta).
 10. dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
 11. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich,
 12. potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.

 

Wniosek można wypełnić przy pomocy znajdującego się na dole strony formularza, jednakże skorzystanie z niego jest fakultatywne, a nie obowiązkowe.

 

Opłatę za złożenie wniosku dokonuje się wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Nr rachunku: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytuł wpłaty: Opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

 

Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w 4 jednakowych egzemplarzach (powinny być ponumerowane strony wniosku i załączników). Do wniosku należy załączyć spis składanych załączników.

Informujemy, że dokumenty do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych należy składać w kopercie w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Punkt Obsługi Klienta - wejście F, od al. Solidarności).

Dokumenty do spraw toczących się przed komisją należy złożyć W KOPERCIE z podaniem sygnatury akt sprawy.

Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

 

Wgląd w akta:

Wgląd w akta sprawy możliwy jest tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22) 695-62-41, (22) 695-69-47 lub e-mailowym (zdarzeniamedyczne@mazowieckie.pl) z sekretariatem Wojewódzkiej Komisji. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 3 pełne dni robocze przed planowanym wglądem w akta.

 

Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją

Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi:

 • podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
 • podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
 • ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na rachunek:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Nr rachunku: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytuł wpłaty: Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją, sygn. akt. ……

 

 

Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego składa się do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na adres:

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

UWAGA:

Wnioski oraz wszystkie inne dokumenty związane z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie należy adresować zawsze na Wojewódzką Komisję, a nie na Wojewodę Mazowieckiego lub Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

 

Dane kontaktowe:

e-mail: zdarzeniamedyczne@mazowieckie.pl

tel. (22) 695 69 47, (22) 695 62 41

pokój nr:  177

Materiały

Regulamin działania Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie
Regulamin​_działania​_Wojewódzkiej​_Komisji​_do​_spraw​_Orzekania​_o​_Zdarzeniach​_Medycznych​_w​_Warszawie.pdf 9.47MB
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego z klauzulą informacyjną
Wniosek​_o​_ustalenie​_zdarzenia​_medycznego​_z​_klauzulą​_informacyjną.doc 0.10MB
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego z klauzulą informacyjną
Wniosek​_o​_ustalenie​_zdarzenia​_medycznego​_z​_klauzulą​_informacyjną.pdf 0.34MB
{"register":{"columns":[]}}