W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświadczenia lustracyjne

Osoby zobowiązane złożyć oświadczenia lustracyjne

Do przedłożenia takiego oświadczenia Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązane są osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, ubiegające się o następujące funkcje/stanowiska na terenie województwa mazowieckiego:

 • organ lub członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - niewybieralny w wyborach powszechnych, tj. zarząd województwa, zarząd powiatu, zarząd dzielnicy m. st. Warszawy, członkowie związków międzygminnych,
 • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki innej niż wymieniona powyżej,
 • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego (dla którego organem założycielskim jest Wojewoda), jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,
 • kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy,
 • kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy,
 • dyrektorzy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i ich zastępcy.


Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej.

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Terminy składania oświadczeń lustracyjnych

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.

Wypełnione oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru w zaklejonej kopercie na adres:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Ochrony
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  /z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne”/,
 • lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie /z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne”/ w:
  Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wejście "F" od Al. Solidarności 81.

Materiały

Oświadczenie lustracyjne - zał. nr 1a
Oświadczenie​_lustracyjne.pdf 0.06MB
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zał. nr 2a
Informacja​_o​_złożeniu​_oświadczenia​_lustracyjnego.pdf 0.01MB
Wzór wypełnienia oświadczenia lustracyjnego - zał. nr 1a
wzór​_wypełnienia​_oświadczenia​_lustracyjnego​_lustracja​_Zał​_Nr1a.doc 0.05MB
Wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zał. nr 2a
wzór​_wypełnienia​_informacji​_o​_złożeniu​_oświadczenia​_lustracyjnego​_Zał​_Nr2a.doc 0.03MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_oświadczenia​_lustracyjne.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}