W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycje można składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za jej (jego) zgodą.

Miejsce załatwienia sprawy/złożenia dokumentów:

Petycje mogą być wnoszone pisemnie i drogą elektroniczną.

Petycje można składać:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
wejście "F" od al. Solidarności 81, parter
lub
w kancelarii Delegatur - Placówek Zamiejscowych Urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
godziny i dni urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00-16:00

2. Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Kontroli
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

3. Drogą elektroniczną:
e-mail: wk@mazowieckie.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (/t6j4ljd68r/skrytka) bip.mazowieckie.pl
 

Wymagane dokumenty:

Nie ma prawnie obowiązujących wzorów wniosków i formularzy w zakresie petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Zgoda podmiotu powinna być dołączana do petycji.

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli z treści petycji nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 14 dni wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Na stronie internetowej urzędu zamieszczane są następujące informacje dotyczące petycji:
skan petycji, data jej złożenia, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który złożył petycję o ile wyraził na to zgodę, informacje o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrywania petycji oraz informacja o sposobie załatwienia petycji.

Termin załatwienia sprawy:

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli petycja, nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego - imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu oraz adresu korespondencji lub brakuje zgody osoby w imieniu której składana jest petycja, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach:

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o  petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Informacje dodatkowe:

Komórką organizacyjną w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie nadzorującą rozpatrywanie petycji jest Wydział Kontroli, Oddział Skarg, Wniosków i Petycji.         

pl. Bankowy 3/5, tel. 22 695 72 00  

Dane osobowe osób zgłaszających petycje są przetwarzane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na zasadach określonych przepisami prawa (szczegóły w załączniku Klauzula informacyjna).

Materiały

Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_ogólna.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}