W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż skargę i wniosek

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw w toku instancji administracyjnych lub sądowych. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Miejsce załatwienia sprawy/złożenia dokumentów:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną oraz ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski można składać:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
wejście "F" od al. Solidarności 81, parter
lub
w kancelarii Delegatur - Placówek Zamiejscowych Urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
godziny i dni urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00-16:00

2. Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Kontroli
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

3. Drogą elektroniczną:
e-mail: wk@mazowieckie.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (/t6j4ljd68r/skrytka) bip.mazowieckie.pl,
zakładka elektroniczna skrzynka podawcza, podzakładka skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu:
w Wydziale Kontroli (Oddziale Skarg, Wniosków i Petycji), al. Solidarności 81, wejście „F” III piętro , pok. 700 i 700A
godziny i dni przyjęć klientów: w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00,
we wtorki w godzinach 8:00–17:00, od środy do piątku w godzinach 8:00–16:00.

Wymagane dokumenty:

Nie ma prawnie obowiązujących wzorów wniosków i formularzy w zakresie skarg i wniosków.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie istnieje możliwość wniesienie skargi lub wniosku za pomocą opracowanego Formularza zgłoszenia skargi lub wniosku.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także skarg i wniosków przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, wymagane jest przedstawienie przez osobę zgłaszającą skargę lub wniosek dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz przyjmujący zgłoszenie.

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli z treści skargi, wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku bez rozpoznania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera: oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo – w przypadku skargi – wskazać mu właściwy organ.

Tryb odwoławczy:

Postępowanie w sprawach skarg jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy również prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

Informacje dodatkowe:

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków

  • Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Wydziału Kontroli przy pl. Bankowym 3/5 w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 we wtorki w godzinach 8:00- 17:00 oraz od środy do piątku w godzinach 8:00-16:00.
  • Wojewoda Mazowiecki przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Kontroli.
  • Wicewojewodowie przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 16:00 do 18:00  po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Biura Wojewody. W razie, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie klientów odbywa się w inny dzień roboczy.
  • Dane osobowe osób zgłaszających skargi, wnioski są przetwarzane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na zasadach określonych przepisami prawa (szczegóły w załączniku Klauzula informacyjna).

 

Materiały


Formularz​_Zgłoszenia​_Skargi​_lub​_Wniosku.doc 0.03MB

Klauzula​_informacyjna​_ogólna.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}