W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport

Uwagi

Ze względu na stan epidemii godziny pracy Punktów Paszportowych mogą ulec zmianie. Więcej w zakładce "Aktualności" lub "Informacjach dotyczących pracy Punktów Paszportowych".

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu jest możliwe bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu – dotyczy punktów paszportowych na terenie Warszawy i w delegaturach MUW w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

W celu skrócenia czasu oczekiwania na złożenie wniosku zachęcamy do dokonywania opłat przed wizytą w Punkcie Paszportowym. Wszystkie informacje dotyczące opłat znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce "Opłaty paszportowe"

Ponadto istnieje możliwość rezerwacji terminu przez Internet za pomocą strony e-usługi.mazowieckie.pl.

Wszystkie informacje dotyczące złożenia wniosku o paszport dostępne są na naszej stronie internetowej lub pod numerem 22-695-73-45

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Składać można tylko wypełnione, oryginalne druki wniosków. Dostępne są one w punktach paszportowych.

Informacje podstawowe

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, złożony na piśmie utrwalnym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, składa się osobiście. Składać można tylko wypełnione, orygnialne druki wniosków. Dostępne są one w punktach paszportowch

Wyjątki:

•    wniosek o paszport dla osoby małoletniej składają: rodzice; ustanowieni przez sąd opiekunowie; rodzic (opiekun), który posiada pisemną zgodę drugiego z rodziców (opiekunów) –  wymagania dotyczące zgody - patrz niżej "Paszport dla osoby małoletniej - wymagane dokumenty"
•    wniosek o paszport dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, natomiast dla osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Osoby małoletnie powyżej 5 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu.

Paszport należy odebrać osobiście.

Wyjątek stanowią osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione całkowicie. Wówczas dokument może odebrać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy odbiorze paszportu należy sprawdzić dane osobowe i biometryczne zamieszczone w dokumencie (za pomocą czytnika elektronicznego) i potwierdzić odbiór dokumentu własnoręcznym podpisem, składanym na wniosku.

Paszport dla osoby pełnoletniej - wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Podpis pod fotografią nie może dotykać linii ramki.

 • Kolorowa fotografia paszportowa: o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  Wyjątki:

  • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.
  • fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);
  • fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
 • Ważny dokument paszportowy lub w przypadku jego nieposiadania ważny dowód osobisty - jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie – do wglądu.
 • Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej, np. legitymacja studenta.
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o paszport oraz w przypadku rozbieżności w danych osoby, organ ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

Paszport dla osoby małoletniej - wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego. Niezbędny jest numer ewidencyjny (PESEL) małoletniego. Podpis posiadacza dokumentu paszportowego w ramce pod zdjęciem składają małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Podpis nie może dotykać linii ramki.
 • Kolorowa fotografia paszportowa:  o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  Wyjątki:
  • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca na turalny kolor skóry, majacą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej;
  • fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);
  • fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);
 • Dotychczas posiadany dokument paszportowy małoletniego – do wglądu.
 • Ważny dowód osobisty małoletniego, jeżeli posiada.
 • Pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych) na wydanie małoletniemu paszportu  - wymagana jest obecność obojga rodziców (opiekunów) z ważnymi dowodami osobistymi lub ważnymi dokumentami paszportowymi; opiekunowie prawni muszą mieć ze sobą zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej.
 • W przypadku braku możliwości przybycia jednego z rodziców - pisemna zgoda na wydanie paszportu małotniemu:

Zgoda składna jest na pismie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręczym i poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille/legalizacja dokumentu i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu).

Zgoda rodzica może być również złożona na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elelktornicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie "wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecki..." oraz

- imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;

- imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

 • W przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców - prawomocne orzeczenie sądu.
 • W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich - orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu (orzeczenie na podstawie, którego wystawiono już dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu).
 • W przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego.
 • W przypadku zgonu jednego z rodziców - akt zgonu rodzica.
 • W sytuacji korzystania z ulgi dla członków rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny małoletniego.
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o paszport oraz w przypadku rozbieżności w danych osoby, organ ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.
 

Wzory zdjęć oraz zgłoszeń utraty lub odnalezienia paszportu

Wzór poprawnie wykonanego zdjęcia paszportowego oraz zgłoszenia utraty, zniszczenia lub odnalezienia paszportu znajduje się w załącznikach poniżej. 

Materiały

Informacja dotycząca wzoru zdjęć
plakat​_nowe​_zdjecia​_do​_paszportu.pdf 3.70MB
Wzór zgłoszenia utraty, zniszczenia lub odnalezienia paszportu
Wzor​_zgloszenia​_utratyzniszczeniaodnalezienia​_dokumentu​_paszportowego.pdf 0.09MB
Wzór oświadczania o zgodzie rodzica na wydanie dokumentu paszportowego dziecku
wzór​_oświadczenia​_o​_zgodzie​_rodzica​_na​_wydanie​_dokumentu​_paszportowego​_dziecku.pdf 0.17MB

Materiały

Paszportowy Portal Informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administracji umożliwia sprawdzenie stanu realizacji Państwa wniosku o wydanie paszportu bez wychodzenia z domu
{"register":{"columns":[]}}