W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lekarze i lekarze dentyści

WAŻNE!

NOWY NUMER infolinii CeZ.
Od 29 lipca 2021 r. uległ zmianie numer Infolinii technicznej CeZ. Nowy numer, pod którym użytkownicy systemu SMK będą mogli otrzymać pomoc to 19 239.

Informujemy, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko dentystyczne będą obowiązywać następujące zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291), które weszły w życie 8 sierpnia 2020 r.:

1. lekarz/lekarz dentysta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim będzie mógł analogicznie jak w trybie pozarezydenckim otrzymać punkty dodatkowe za:

a) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych (5 pkt) oraz

b) publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji));

2. wprowadzono możliwość ponownego ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim w przypadku kiedy lekarz/lekarz dentysta został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, lecz nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego na skierowaniu;

3. lekarz/lekarz dentysta, który zakwalifikował się do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w tym trybie, może ponownie zostać zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim jeżeli:

a) chce zmienić szkolenie specjalizacyjne na:

-  szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim o innym module podstawowym lub innym module jednolitym (pod warunkiem, że poprzednie szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim odbywał nie dłużej niż 12 miesięcy) albo

- szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim o tym samym module podstawowym i ma zrealizowany i zaliczony moduł podstawowy właściwy dla szkolenia specjalizacyjnego, o rozpoczęcie którego wnioskuje;

b) z przyczyn od niego niezależnych został skreślony z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne z powodu przerwania szkolenia odbywanego w trybie rezydenckim na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny lub konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej;

c) posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji odbywanej w trybie rezydenckim wydane przez lekarza medycyny pracy i dotychczas na podstawie tego orzeczenia nie rozpoczął kolejnego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim.

Lekarz/ lekarz dentysta który trzykrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie, nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej w lit. b. Jednocześnie lekarz/lekarz dentysta może ponownie rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim nie więcej niż jeden raz, w każdym z przypadków, o których mowa powyżej w lit. a-c.

Ponadto lekarz/lekarz dentysta nie może odbywać szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim jeżeli:

- uzyskał potwierdzenie realizacji całego programu specjalizacji lub

- posiada I lub II stopień specjalizacji lub tytułu specjalisty;

4. lekarz/lekarz dentysta może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas nieokreślony albo po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez właściwą okręgową izbę lekarską albo Wojskową Izbę Lekarską o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania prawa wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie zachowuje ważność nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia jego wydania.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH O SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Zapisy znowelizowanej ustawy wprowadziły zmianę finansowania umów cywilnoprawnych o szkolenie specjalizacyjne (na zasadach tzw. wolontariatu), zawartej między podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne a lekarzem odbywającym specjalizację w danej jednostce.

Oznacza to, że od dnia wejścia w życie ustawy należy dokonać aneksowania umów zawartych z lekarzami, w celu wprowadzenia zapisów o wynagrodzeniu, które nie może być niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).

Obsługa klienta:

Bezpośrednia obsługa klienta w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawa odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty lub za pośrednictwem platformy e-usług.

Dopuszczalna liczba klientów w danym pomieszczeniu nie może przekraczać jednej osoby na stanowisko obsługowe.

W trakcie wizyty w Urzędzie klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Umówienie wizyty w wydziałach Urzędu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za prowadzenie sprawy.

Aneta Mikulska
amikulska@mazowieckie.pl
22 695 69 82, pokój 270
1. Diabetologia
2. Hipertensjologia
3. Immunologia kliniczna
4. Medycyna paliatywna
5. Medycyna sportowa
6. Nefrologia
7. Neurologia dziecięca
8. Neuropatologia
9. Onkologia i hematologia dziecięca
10. Ortodoncja
11. Patomorfologia
12. Radiologia i diagnostyka obrazowa
13. Seksuologia
14. Transfuzjologia kliniczna
15. Transplantologia kliniczna

Halina Grzelak
hgrzelak@mazowieckie.pl
22 695 69 90, pokój 270
1. Anestezjologia i intensywna terapia
2. Chirurgia klatki piersiowej
3. Chirurgia naczyniowa
4. Chirurgia ogólna
5. Chirurgia onkologiczna
6. Chirurgia plastyczna
7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
8. Dermatologia i wenerologia
9. Intensywna terapia
10. Protetyka stomatologiczna

Anna Tokarska
atokarska@mazowieckie.pl
22 695 69 91, pokój 270
1. Choroby wewnętrzne
2. Endokrynologia
3. Endokrynologia ginekologiczna
i rozrodczość
4. Endokrynologia i diabetologia dziecięca
5. Ginekologia onkologiczna
6. Medycyna ratunkowa
7. Okulistyka
8. Periodontologia

Anna Tomaszewska
atomaszewska@mazowieckie.pl
22 695 69 30, pokój 272
1. Alergologia
2. Angiologia
3. Audiologia i foniatria
4. Chirurgia dziecięca
5. Choroby płuc
6. Choroby płuc dzieci
7. Epidemiologia
8. Genetyka kliniczna
9. Medycyna pracy
10. Medycyna rodzinna
11. Neonatologia
12. Pediatria
13. Pediatria metaboliczna
14. Stomatologia zachowawcza
z endodoncją

Krystyna Winiarczyk-Mączka
kwiniarczyk-maczka@mazowieckie.pl
22 695 69 93, pokój 272
1. Gastroenterologia
2. Gastroenterologia dziecięca
3. Kardiochirurgia
4. Kardiologia
5. Kardiologia dziecięca
6. Medycyna lotnicza
7. Medycyna morska i tropikalna
8. Medycyna sądowa
9. Mikrobiologia lekarska
10. Neurochirurgia
11. Neurologia
12. Psychiatria
13. Psychiatria dzieci i młodzieży
14. Reumatologia
15. Stomatologia dziecięca

Iwona Kiljańska
ikiljanska@mazowieckie.pl
22 695 69 92, pokój 272
1. Chirurgia stomatologiczna
2. Choroby zakaźne
3. Farmakologia kliniczna
4. Hematologia
5. Onkologia kliniczna
6. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
7. Otorynolaryngologia
8. Otorynolaryngologia dziecięca
9. Perinatologia
10. Położnictwo i ginekologia
11. Radioterapia onkologiczna
12. Rehabilitacja medyczna
13. Urologia
14. Urologia dziecięca
15. Zdrowie publiczne

Anna Banasiewicz-Nawecka
abanasiewicz-nawecka@mazowieckie.pl
22 695 64 68, pokój 264
Sprawy dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za nadzór nad odbywanym przez lekarzy szkoleniem
1. Balneologia i medycyna fizykalna
2. Diagnostyka laboratoryjna
3. Geriatria
4. Medycyna nuklearna
5. Nefrologia dziecięca
6. Toksykologia kliniczna