W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lekarze i lekarze dentyści

WAŻNE!

Informujemy, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko dentystyczne będą obowiązywać następujące zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291), które weszły w życie 8 sierpnia 2020 r.:

1. lekarz/lekarz dentysta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim będzie mógł analogicznie jak w trybie pozarezydenckim otrzymać punkty dodatkowe za:

a) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych (5 pkt) oraz

b) publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji));

2. wprowadzono możliwość ponownego ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim w przypadku kiedy lekarz/lekarz dentysta został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, lecz nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego na skierowaniu;

3. lekarz/lekarz dentysta, który zakwalifikował się do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w tym trybie, może ponownie zostać zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim jeżeli:

a) chce zmienić szkolenie specjalizacyjne na:

-  szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim o innym module podstawowym lub innym module jednolitym (pod warunkiem, że poprzednie szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim odbywał nie dłużej niż 12 miesięcy) albo

- szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim o tym samym module podstawowym i ma zrealizowany i zaliczony moduł podstawowy właściwy dla szkolenia specjalizacyjnego, o rozpoczęcie którego wnioskuje;

b) z przyczyn od niego niezależnych został skreślony z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne z powodu przerwania szkolenia odbywanego w trybie rezydenckim na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny lub konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej;

c) posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji odbywanej w trybie rezydenckim wydane przez lekarza medycyny pracy i dotychczas na podstawie tego orzeczenia nie rozpoczął kolejnego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim.

Lekarz/ lekarz dentysta który trzykrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie, nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej w lit. b. Jednocześnie lekarz/lekarz dentysta może ponownie rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim nie więcej niż jeden raz, w każdym z przypadków, o których mowa powyżej w lit. a-c.

Ponadto lekarz/lekarz dentysta nie może odbywać szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim jeżeli:

- uzyskał potwierdzenie realizacji całego programu specjalizacji lub

- posiada I lub II stopień specjalizacji lub tytułu specjalisty;

4. lekarz/lekarz dentysta może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas nieokreślony albo po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez właściwą okręgową izbę lekarską albo Wojskową Izbę Lekarską o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania prawa wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie zachowuje ważność nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia jego wydania.

Kontakt:

Aneta Mikulska
amikulska@mazowieckie.pl
22 695 69 82, pokój 270
1. Diabetologia
2. Hipertensjologia
3. Immunologia kliniczna
4. Medycyna paliatywna
5. Medycyna sportowa
6. Nefrologia
7. Nefrologia dziecięca
8. Neurologia dziecięca
9. Neuropatologia
10. Onkologia i hematologia dziecięca
11. Ortodoncja
12. Patomorfologia
13. Radiologia i diagnostyka obrazowa
14. Seksuologia
15. Transfuzjologia kliniczna
16. Transplantologia kliniczna

Halina Grzelak
hgrzelak@mazowieckie.pl
22 695 69 90, pokój 270
1. Anestezjologia i intensywna terapia
2. Chirurgia klatki piersiowej
3. Chirurgia naczyniowa
4. Chirurgia ogólna
5. Chirurgia onkologiczna
6. Chirurgia plastyczna
7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
8. Dermatologia i wenerologia
9. Intensywna terapia
10. Protetyka stomatologiczna
11. Toksykologia kliniczna

Anna Tokarska
atokarska@mazowieckie.pl
22 695 69 91, pokój 270
1. Choroby wewnętrzne
2. Endokrynologia
3. Endokrynologia ginekologiczna
i rozrodczość
4. Endokrynologia i diabetologia dziecięca
5. Ginekologia onkologiczna
6. Medycyna nuklearna
7. Medycyna ratunkowa
8. Okulistyka
9. Periodontologia

Anna Tomaszewska
atomaszewska@mazowieckie.pl
22 695 69 30, pokój 272
1. Alergologia
2. Angiologia
3. Audiologia i foniatria
4. Balneologia i medycyna fizykalna
5. Chirurgia dziecięca
6. Choroby płuc
7. Choroby płuc dzieci
8. Epidemiologia
9. Genetyka kliniczna
10. Medycyna pracy
11. Medycyna rodzinna
12. Neonatologia
13. Pediatria
14. Pediatria metaboliczna
15. Stomatologia zachowawcza
z endodoncją

Krystyna Winiarczyk-Mączka
kwiniarczyk-maczka@mazowieckie.pl
22 695 69 93, pokój 272
1. Diagnostyka laboratoryjna
2. Gastroenterologia
3. Gastroenterologia dziecięca
4. Kardiochirurgia
5. Kardiologia
6. Kardiologia dziecięca
7. Medycyna lotnicza
8. Medycyna morska i tropikalna
9. Medycyna sądowa
10. Mikrobiologia lekarska
11. Neurochirurgia
12. Neurologia
13. Psychiatria
14. Psychiatria dzieci i młodzieży
15. Reumatologia
16. Stomatologia dziecięca

Iwona Kiljańska
ikiljanska@mazowieckie.pl
22 695 69 92, pokój 272
1. Chirurgia stomatologiczna
2. Choroby zakaźne
3. Farmakologia kliniczna
4. Geriatria
5. Hematologia
6. Onkologia kliniczna
7. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
8. Otorynolaryngologia
9. Otorynolaryngologia dziecięca
10. Perinatologia
11. Położnictwo i ginekologia
12. Radioterapia onkologiczna
13. Rehabilitacja medyczna
14. Urologia
15. Urologia dziecięca
16. Zdrowie publiczne