W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

28.11.2022

Dane kontaktowe do Urzędów Marszałkowskich

Wyszukiwarka LGD na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę PROW 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
 1. podejmowanie działalności gospodarczej 
 2. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;
 3. rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 • oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi mających na celu opracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich  dzięki innowacyjnemu podejściu - zwanych koncepcjami inteligentnych wsi

Beneficjent

 • Osoba fizyczna;
 • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe;
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawn
 • Lokalna Grupa Działania  (LGD), która może wystąpić o wsparcie na realizację operacji „własnych” oraz  „projektów grantowych”, w ww. projektach LGD występuje zarówno jako Wnioskodawca jak i Beneficjent

 

Forma pomocy

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:

 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów;
 • kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 • wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa.

W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie granty tj. środki finansowe powierzone przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań w ramach tego projektu.

W przypadku projektu grantowego pomoc wypłacana będzie zarówno w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku realizacji zadań w zakresie SMART VILLAGE, tj. w ramach koncepcji inteligentnej wsi - pomoc wypłacana będzie w formie płatności zryczałtowanej (standard scales of unit costs).  

Limity pomocy na operację/na beneficjenta/grantobiorcę

Limit na operację w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) - 500 000 zł kwoty pomocy.

Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 zł kwoty pomocy.

Limit na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej - 100 000 zł kwoty pomocy.

Limit na operację własną - 500 000 zł kwoty pomocy.

Limit na jeden projekt grantowy - 300 000 zł kwoty pomocy.

Limit na jednego Grantobiorcę - maksymalnie 110 000 zł. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.

W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł,
a w przypadku, gdy operacja dotyczy przygotowania koncepcji inteligentnej wsi, nie mniej niż 20 000 zł

Wartość zadania oraz grantu w ramach operacji nie jest niższa niż 5 000 zł, a w przypadku grantu udzielonego na przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi - wartość grantu jest równa 4 000 zł.

Wartość zadania oraz grantu w ramach operacji nie jest wyższa niż 50 000 zł (przy czym wartość grantu nie przekracza wartości zadania, w ramach którego ten grant jest realizowany oraz nie przekracza poziomu dofinansowania wskazanego przez LGD w ogłoszeniu naboru wniosków
o powierzenie grantu), a w przypadku grantu udzielanego na przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi - wartość grantu jest równa 4 000 zł.

W ramach operacji planowane jest wykonanie co najmniej dwóch zadań, a w przypadku operacji realizowanej w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnej wsi planowane jest wykonanie co najmniej pięciu zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.

Grant na przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi obejmującej dany obszar może zostać udzielony tylko jeden raz. 

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie LGD.
Natomiast wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy lub operację własną LGD składa się do zarządu województwa, z którym LGD zawarła umowę ramową, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LSR.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres e-mail: INFO@arimr.gov.pl

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.34MB
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.18MB
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z.pdf 1.00MB
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.pdf 0.68MB
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.77MB
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_192​_I​_5​_z.pdf 0.21MB

2) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.49MB
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.docx 0.13MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z
Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.docx 0.12MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z
Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.50MB
Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z
BP​_19​_2​_I​_5z​_TabFinans.xlsx 0.03MB
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.70MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Osw​_MSP.pdf 0.62MB
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Materiały

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z
Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z
Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.docx 0.12MB
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MB
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.xlsx 0.02MB
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB
zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.xls 0.05MB
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z.pdf 0.19MB
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx 0.12MB
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 0.03MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

WoP​_19​_2​_IW​_5z
WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB
WoP​_19.2​_IW​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_IW​_5z.xlsx 0.16MB
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z
WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.pdf 0.19MB
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.xlsx 0.07MB
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z
1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB
Wniosek o płatność​_4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB
Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB
Instrukcja do wniosku o płatność​_4z
IWoP​_19​_2​_I​_W​_4z.pdf 1.42MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.pdf 0.15MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.xlsx 0.03MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres e-mail: INFO@arimr.gov.pl

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
WoPP​_19​_2​_P​_5z​_Premia.xlsx 0.19MB
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf 0.72MB

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z
Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf 0.50MB
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.20MB

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z
Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf 0.47MB
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.pdf 0.43MB
umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.docx 0.11MB
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.pdf 0.49MB
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.docx 0.13MB
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.11MB
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.xls 0.03MB
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.19MB
zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.xlsx 0.12MB
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.pdf 0.22MB
zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.docx 0.03MB
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.docx 0.03MB
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.pdf 0.17MB
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.docx 0.03MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

Wniosek o płatność ​_P​_5z
WoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.34MB
Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.12MB
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z.xlsx 0.04MB
Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z
IWoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.66MB
Wniosek o płatność​_P​_4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB
Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530(1).xlsx 0.11MB
Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z
IWoP​_19​_2​_P​_4z.pdf 1.21MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.pdf 0.15MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres e-mail: INFO@arimr.gov.pl

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy (excel)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.xlsx 0.13MB
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.pdf 0.52MB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
IW​_WoPP​_19​_2​_G​_3z.pdf 0.72MB
Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (excel)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB
Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (pdf)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.pdf 0.33MB
Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.xlsx 0.03MB
Informacja pomocnicza do wypełnienia PNCO
IP​_WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.pdf 0.27MB

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy (excel)
1​_WoPP​_192​_G​_4z​_xlsx​_wersja​_edytowalna​_​_20220714.xlsx 0.16MB
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
2​_WoPP​_192​_G​_4z​_pdf​_wersja​_​_papierowa​_20220714.pdf 0.44MB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3​_IW​_WoPP​_192​_4zpdf​_20220714.pdf 0.55MB
Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (excel)
4​_​_WoPP​_19​_2​_G​_4z​_arkusze​_dla​_współwnioskujących.xlsx 0.03MB
Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (pdf)
4​_1​_​_WoPP​_19​_2​_G​_4z​_ark​_​_współwnioskujących.pdf 0.09MB
Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel)
5​_potwierdzenie​_​_niekomercyjnego​_charakteru​_operacji​_xlsx.xlsx 0.03MB
Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (pdf)
5​_1potwierdzenie​_​_niekomercyjnego​_charkteru​_operacjipdf.pdf 0.15MB
Informacja pomocnicza do wypełnienia PNCO
6​_Informacje​_pomocnicze​_​_obliczenie​_wartości​_bieżącej​_netto.pdf 0.13MB

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_20210127.pdf 0.88MB
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_1​_ZRF​_20210127.pdf 0.29MB
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_2​_WykDzialek​_20210127.pdf 0.18MB
Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_3​_InfoPDO​_20210127.pdf 0.38MB

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Obowiązuje od 11 października 2022 r. 

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_19​_2​_PG​_6z
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_19​_2​_PG​_6z.pdf 0.40MB
Zał​_nr​_1​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_zestawienie​_rzeczowo-finansowe
Zał​_nr​_1​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_zestawienie​_rzeczowo-finansowe.pdf 0.16MB
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_wykaz​_działek
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_wykaz​_działek.pdf 0.08MB
Zał​_nr​_3​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Zał​_nr​_3​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.18MB

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Materiały

Wniosek o płatność 5z (excel)
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.xlsx 0.39MB
Wniosek o płatność 5z (pdf)
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.76MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z
IWoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.84MB
{"register":{"columns":[]}}