W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Towary niebezpieczne

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. - wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim - uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy krajowe:

Przepisy międzynarodowe:

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR

Przepisy Umowy ADR

Pliki zawierające przepisy Umowy ADR mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Umowa ADR ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Przepisy Umowy ADR 2021 r.

Materiały

ADR TOM I PL 2021
ADR​_TOM​_I​_PL​_2021.pdf 4.66MB
ADR TOM II PL 2021
ADR​_TOM​_II​_PL​_2021.pdf 6.52MB

Przepisy Umowy ADR 2019 r.

Materiały

Tom I
Tom​_I​_(ADR)​_2019​_-​_06052019.PDF 4.58MB
Tom II
Tom​_II​_(ADR)​_2019​_-​_06052019.PDF 6.16MB

Przepisy Umowy ADR 2017 r.

Materiały

Strona tytułowa, spis treści, umowa właściwa, protokół
Stronatytuowaspistreciumowawaciwaprotok2017.pdf 0.18MB
Część 1 - ADR 2017
Cz1ADR2017.pdf 1.87MB
Część 2 - ADR 2017
Cz2ADR2017.pdf 1.33MB
Część 3 - ADR 2017
Cz3ADR2017.pdf 0.65MB
Część 4 - ADR 2017
Cz4ADR2017.pdf 1.71MB
Część 5 - ADR 2017
Cz5ADR2017.pdf 1.18MB
Część 6 - ADR 2017
Cz6ADR2017.pdf 2.05MB
Część 7 - ADR 2017
Cz7ADR2017.pdf 0.35MB
Część 8 - ADR 2017
Cz8ADR2017.pdf 0.36MB
Część 9 - ADR 2017
Cz9ADR2017.pdf 0.30MB
Tabela A ADR na 2017 r.
TabelaAADR2017.xlsx 0.53MB

Tabela A ADR, RID i ADN ważna w 2017 r.

Instytut Przemysłu Organicznego, będący władzą właściwą w zakresie klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracował przy współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu tłumaczenie nazw towarów niebezpiecznych w tabeli A (wspólne dla ADR, RID i ADN).

Polskie nazwy ADR/RID/ADN  2017 rok, podane zostały w ostatniej kolumnie i oznaczone są kolorem niebieskim. Tabela A

Materiały

Tabela A ADR, RID, i ADN na 2017 r.
Tabela​_A​_ADR​_RID​_ADN.pdf 6.22MB
Tabela A ADR, RID, i ADN na 2017 r.
Tabela​_A​_ADR​_RID​_ADN.xlsx 0.28MB
Ostateczna wersja tabeli A RID, ADR 2017 r. uwzględniająca zgłoszone uwagi
TabelaAADRRIDADN20160718.pdf 2.78MB
Ostateczna wersja tabeli A RID, ADR 2017 r. uwzględniająca zgłoszone uwagi
TabelaAADRRIDADN20160718.xlsx 0.33MB

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz towarów niebezpiecznych, lub związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych)

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
 • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy osób, które nie posiadają odpowiedniego świadectwa doradcy);
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu albo w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy (dotyczy osób przedłużających swoje uprawnienia)

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

 

Kierowca przewożący towary niebezpieczne

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego Umowa ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 • ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  • początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  • doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.
{"register":{"columns":[]}}