W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiana rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

03.08.2022

Teczka z napisem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1620 opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nowelizacja dotyczy głównie wymagań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Wprowadzone zmiany stanowią doprecyzowanie oraz uzupełnienie dotychczasowych wymogów i dotyczą m.in.:

 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych – rozszerzono katalog dotychczasowych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w lasach,  dopuszczając np.: dwa zbiorniki sztuczne, z łącznym zapasem wody co najmniej 50 m3, jeżeli zapas wody w każdym z tych zbiorników jest nie mniejszy niż 20 m3, a także studnię z pompą oraz z hydrantem zewnętrznym o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s lub innym punktem poboru wody o tej wydajności z nasadą tłoczną typu 75 albo 110;
   
 • stanowisk czerpania wody – określono wymagania dotyczące wymiarów stanowiska czerpania wody, jego odległości od miejsca, w którym pobierana jest woda ze źródła wody do celów przeciwpożarowych, a także rozwiązań w zakresie dostępu do tego miejsca;
   
 • czasokresów i sposobu poddawania przeglądom i czynnościom konserwacyjnym źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz rozwiązań technicznych przewidzianych do poboru wody z tych źródeł;
   
 • obowiązku umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych – określono, że obowiązek ten dotyczy:
  • parkingów leśnych oraz  innych miejsc wyznaczonych do postoju pojazdów w lesie,
  • ogólnodostępnych miejsc w lesie wyznaczonych do rozpalania ognia,
  • znajdujących się w lesie pól biwakowych oraz kempingów.

 

Ponadto w związku z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli, zmieniane rozporządzenie określa, że obowiązek uzgadniania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w odniesieniu do lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego, niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych, spoczywa na staroście, który odpowiada za jego sporządzanie, konsultowanie  i zatwierdzanie.

Poza zmianami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w lasach nowelizowane rozporządzenie porządkuje również kwestię dotyczącą zakresu stosowania zaworów hydrantowych 52 w budynkach wysokich i wysokościowych. Prace merytoryczne nad przedmiotowym rozporządzeniem prowadzone były w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1620

 

Opracowanie: Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}