W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może podnieść rangę organizowanego przedsięwzięcia. Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z zasadami udzielania patronatów.

Patronat rozumiemy jako wyróżnienie podkreślające zbieżność planowanego przedsięwzięcia z profilem działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.


Patronat Honorowy rozumiemy jako honorowe wyróżnienie, wskazujące na szczególny charakter planowanego przedsięwzięcia, wpisującego się zarazem w profil działalności NCBR.

Zasady udzielania patronatów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski o Patronat lub Patronat Honorowy (dalej: patronat) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpatrywane są według następujących zasad:

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udziela patronatu wyłącznie przedsięwzięciom wpisującym się w profil jego działalności, utrzymanym na wysokim poziomie merytorycznym i o zasięgu co najmniej regionalnym.
 2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie udziela patronatów o charakterze długoterminowym lub stałym. W przypadku takich przedsięwzięć o przyznanie patronatu należy wnioskować każdorazowo na jedną edycję.
 3. Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpatrzony zostanie wyłącznie na wniosek organizatora wydarzenia przesłany drogą elektroniczną za pomocą formularza.
 4. Wnioski o udzielenie patronatu prosimy składać poprzez Formularz kontaktowy  nie wcześniej niż 24 i nie później niż 4 tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Wnioski złożone w terminie dłuższym lub krótszym mogą pozostać bez rozpatrzenia.
 5. Do wniosku należy dołączyć co najmniej:
  • pismo przewodnie, uzasadniające związek organizowanego przedsięwzięcia lub wydarzenia z profilem działalności NCBR,
  • regulamin organizowanego wydarzenia (opcjonalnie).
 6. O decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania patronatu organizator jest powiadamiany w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku.
 7. Objęcie Patronatu/Patronatu Honorowego nad danym przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego ani osobistego udziału przedstawicieli NCBR w przedsięwzięciu. Współpraca promocyjna oraz udział przedstawicieli NCBR w przedsięwzięciu są uzgadniane w odrębnym trybie.
 8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie obejmuje patronatem wydarzeń o charakterze komercyjnym, reklamowym, lobbystycznym oraz takich, z których Organizator planuje czerpać korzyści finansowe.
 9. W uzasadnionych przypadkach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może przyznać patronat przedsięwzięciom, które nie spełniają warunku określonego w pkt. 8.
 10. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem bez podania przyczyny. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.
 11. W szczególnych sytuacjach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może cofnąć decyzję o przyznaniu patronatu, niezwłocznie informując o tym organizatorów.
 12. Szczegółowych informacji na temat patronatów udziela Dział Komunikacji i Promocji NCBR. Kontakt: e-mail: media@ncbr.gov.pl

Obowiązki organizatora wynikające z przyznania patronatu NCBR

 1. Decyzja o przyznaniu Patronatu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Patronatu Honorowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zobowiązuje wnioskującego do niezwłocznego zamieszczenia logotypu NCBR na wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych (w szczególności na dedykowanej wydarzeniu lub aktywności stronie internetowej, plakacie, broszurze, folderze, roll-upie i innych) w sekcji Patronat albo Patronat Honorowy, w zależności od rodzaju przyznanego Patronatu. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku, w terminie 7 dni roboczych od powzięcia informacji o udzieleniu Patronatu lub Patronatu Honorowego NCBR, może skutkować jego natychmiastowym cofnięciem.
 2. Organizator wydarzenia, które zostało objęte Patronatem lub Patronatem Honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zobowiązuje się jednocześnie do dostarczenia  sprawozdania, czyli podsumowania wydarzenia, które będzie zawierać dokumentację (zdjęcia, projekty, broszury itp.) potwierdzającą zamieszczenie logotypu Centrum na wszelkich wspomnianych wyżej materiałach, w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia. Sprawozdanie powinno zostać przesłane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej NCBR. Niedopełnienie tego obowiązku przez podmiot organizujący może skutkować odmową przyznania patronatu przyszłym wydarzeniom przez tenże organizowanym.

Materiały

Logotypy NCBR
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 16:11 Paweł Kęska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Szmit
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Patronaty 2.0 06.11.2020 10:41 Adam Nowakowski
Patronaty 1.0 04.11.2020 16:11 Paweł Kęska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}