W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

ZMIANY W ZAKRESIE RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 72 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym, dotychczasowe kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przejął z dniem 1 lipca br. minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. uchwały, Prezes Rady Ministrów przekaże niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski o akceptację korekty zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jak również wnioski o zmianę inwestycji objętej wnioskiem złożonym w zakończonej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zostały złożone do Prezesa Rady Ministrów a nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ww. uchwały.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca br. wnioski o akceptację korekty zakresu inwestycji oraz wnioski o zmianę inwestycji będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Poniżej treść uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2024 r.

Materiały

Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchw​_nr​_72​_RM​_2024​_zm​_program​_zabytki.pdf 0.16MB

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.

Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii:
•    do 150 000 zł
•    do 500 000 zł
•    do 3 500 000 zł.

Wnioski składane w formie elektronicznej

Dofinansowanie z Programu udzielane jest na wniosek składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o dofinansowanie  składane są w formie elektronicznej przez aplikację BGK zamieszczoną na stronie internetowej www.bgk.pl.

Szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, określa Regulamin wydawany przez BGK i zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski będą przyjmowane i weryfikowane pod względem prawidłowości formalnej przez BGK. Oceny wniosków dokona Komisja, która przekazuje swoją rekomendację do decyzji ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Po decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego albo do przyznania dotacji.

Działania informacyjne

Podmiot realizujący zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podejmuje działania informacyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Materiały

Projekt tablicy informacyjnej – 180 x 120
tablica​_​_fundusz​_180x120.pdf 1.17MB
Projekt tablicy informacyjnej – 180 x 120
tablica​_​_fundusz​_180x120.psd 86.28MB
Projekt tablicy informacyjnej – 180 x 120
tablica​_​_fundusz​_180x120.ai 1.64MB
Projekt tablicy informacyjnej – 90 x 60
tablica​_​_fundusz​_90x60.pdf 1.17MB
Projekt tablicy informacyjnej – 90 x 60
tablica​_​_fundusz​_90x60.psd 26.85MB
Projekt tablicy informacyjnej – 90 x 60
tablica​_​_fundusz​_90x60.ai 1.64MB
Projekt plakatu informacyjnego
plakat​_​_fundusz​_​_420x297.pdf 1.03MB
Projekt plakatu informacyjnego
plakat​_​_fundusz​_​_420x297.psd 8.76MB
Projekt plakatu informacyjnego
plakat​_​_fundusz​_​_420x297.ai 1.50MB
logo Polski Ład
polski​_lad.pdf 0.24MB
logo Polski Ład
polski​_lad.png 0.02MB

Pytania i odpowiedzi

Na stronach poszczególnych edycji Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK  www.bgk.pl, w zakładce Pytania i odpowiedzi znajdują się dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad, warunków i kryteriów Programu.

Wyniki naboru wniosków

Z wynikami naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można zapoznać się w zakładce:

Wyniki naboru - pierwsza edycja

Wyniki naboru - druga edycja

Materiały

Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała.docx 0.04MB
Załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 232/2022
Załącznik​_do​_uchwały.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}