W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

    Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa

    Od 2019 roku ustawa wprowadza nowe zadania dla wojewodów, w zakresie prowadzenia listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. Zatem fakt wpisu organizacji pozarządowej na listę znajdzie zastosowanie do otwartych konkursów ofert przeprowadzanych w 2019 r. na realizację zadań w 2020 r. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) reguluje warunki uzyskania odrębnych wpisów organizacji na listę w trzech zakresach - udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji. Wpis na listę, odmowa wpisu oraz wykreślenie organizacji z listy odbywać się będzie w drodze decyzji, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w art. 11 d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wojewoda wydaje decyzję o wykreśleniu organizacji pozarządowej z listy, o której mowa w ust. 1, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji,  w przypadku gdy organizacja ta odpowiednio:

1) zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji na skutek zmian w statucie lub innym akcie wewnętrznym określającym zakres prowadzonej działalności;

2) zaprzestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, ust. 3 pkt 2 lub 3, lub ust. 4 pkt 2 lub 3 ustawy,

3) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania;

4) nie przekazała listy lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 10 ustawy,

W CELU SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:

  • dokumenty, które potwierdzają posiadanie wymaganego doświadczenia,  listę osób, z którymi Twoja organizacja zawarła umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,   dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.
  •    zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym przez doradcę/doradców szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenie o posiadaniu wiedzy  i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego – DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Uwaga!

Mediator to osoba wpisana na jedną z list prowadzoną przez:

- prezesa właściwego sądu okręgowego, organizację pozarządową w ramach jej statutowych zadań,

- lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Doradca to osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub osoba która posiada doświadczenie w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Uprawnionymi do prowadzenia szkoleń oraz wydawania zaświadczeń w powyższym zakresie są podmioty wskazane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wzór wniosku, w sprawie wpisu na listę  podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa - poniżej do pobrania

Pisemne zobowiązanie do realizacji zadania w sposób gwarantujący zachowanie

- poufności w związku z udzielaniem i dokumentowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,

 -  profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,

  -  przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji, w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. (możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru takiego oświadczenia - poniżej do pobrania)

Uwaga: DO KAŻDEGO ZAKRESU WNIOSKU O WPIS  NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW WRAZ Z DOWODEM UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 10 zł  stosownie do zakresu wskazanym we wniosku ( od każdej decyzji) .

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)  obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Wysokość opłaty skarbowej wskazana jest w pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

Z wniesienia opłaty skarbowej zwolniona jest organizacja pozarządowa  posiadająca status organizacji pożytku publicznego ( zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego).

Wpłaty można dokonać:

- gotówką  w  Urzędzie Miasta Olsztyna pok. nr 35,  Pl. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn lub

- na rachunek: 

  Urząd Miasta Olsztyna

  Wydział Podatków i Opłat 

   Plac Jana Pawła II nr 1

   10-101 Olsztyn

   PKO Bank Polski S.A. 

   63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 

z tytułu “ wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego punktów ( wskazać zakres)”.

Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego

Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr DZP-VII-692-21/18, Minister Sprawiedliwości uznał Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000021621) za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wymienionej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny.

 

Darmowa pomoc prawna

Zapraszamy na stronę https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl poświęconą ogólnopolskiemu systemowi darmowej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej.

Informacje dodatkowe:

Organizacje pozarządowe wpisane na listę są zobowiązane zgłaszać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu informacje na temat:

  •     zmiany danych organizacji (np. zmiana nazwy lub adres siedziby),
  •     zmiany statutu lub innego wewnętrznego dokumentu organizacji, który spowoduje  zaprzestaniem prowadzenia działalności w

Informację o zmianie możesz złożyć:

  •     przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  •     pocztą tradycyjną,
  •     lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Kontakt

Wydział Prawny i Nadzoru

tel. 89 5232 257 lub 89 5 232 376

fax. 89 5232 522

ADRES DO KORESPONDENCJI

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

e-mail: info@uw.olsztyn.pl

 

 

Materiały

wzór wniosku
wzór​_wniosku.docx 0.02MB
Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania zadania
oswiadczenie​_o​_zapewnieniu​_rzetelnego​_wykonywania​_zadania.docx 0.01MB
Lista​_organizacji​_pozarządowych​_uprawnionych​_do​_prowadzenia​_punktów​_na​_obszarze​_województwa​_warmińsko-mazurskiego​_25072022
Lista​_organizacji​_pozarządowych.xlsx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.08.2019 11:07 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Prawny i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nieodpłatna Pomoc Prawna 32.0 25.07.2022 15:19 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 31.0 22.12.2021 14:15 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 30.0 15.12.2021 12:16 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 29.0 18.10.2021 12:02 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 28.0 14.09.2021 13:29 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 27.0 12.08.2021 12:24 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 26.0 03.08.2021 12:43 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 25.0 17.12.2020 09:45 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 24.0 27.11.2020 09:11 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 23.0 16.11.2020 09:37 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 22.0 27.10.2020 12:06 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 21.0 16.10.2020 14:49 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 20.0 08.01.2020 14:35 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 19.0 27.11.2019 14:58 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 18.0 22.11.2019 13:44 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 17.0 22.11.2019 13:30 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 16.0 14.11.2019 07:36 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 15.0 07.11.2019 15:07 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 14.0 05.11.2019 07:15 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 13.0 29.10.2019 11:56 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 12.0 23.10.2019 12:47 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 11.0 22.10.2019 10:44 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 10.0 21.10.2019 14:55 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 9.0 21.10.2019 07:50 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 8.0 15.10.2019 09:30 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 7.0 02.10.2019 10:27 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 6.0 27.09.2019 10:43 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5.0 26.09.2019 12:59 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 4.0 16.09.2019 13:01 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3.0 11.09.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2.0 28.08.2019 07:31 Urszula Kalinowska
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1.0 22.08.2019 11:07 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}