W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa cudzoziemców i zaproszenia

KOMUNIKAT

Od 1 lutego 2023 roku nastąpiła zmiana banku obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne. Obsługę bankową będzie realizować teraz Bank Handlowy SA.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana numeru rachunku dla opłaty skarbowej.

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej od 1 lutego 2023 r.:
09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

Opłaty skarbowe wniesione do 28.02.2023 r. na poprzedni rachunek dla opłaty skarbowej, będą uwzględniane jako wniesione na właściwy rachunek.


 

 

Infolinia

W związku z realizacją projektu "Informacja-integracja" współfinansowanego z Funduszu, Azylu, Migracji  i Integracji infolinia dla cudzoziemców dostępna pod numerem telefonu: +48 89 523 26 12 od 23.01.2023 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.

Numer wewnętrzny:

1 - informacja w sprawach legalizacji pobytu,

2 - informacja w sprawach zatrudnienia,

3 - infolinia w języku ukraińskim i rosyjskim.

Infolinia dla obywateli Unii Europejskiej dostępna pod numerem +48 89 523 22 71 czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-14:00.


 

KOMUNIKAT
Od 27 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana systemu rezerwacji wizyt do Oddziału legalizacji pobytu cudoziemców.
Szczegóły w zakładce "Rezerwacja kolejni on-line" >>> https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rezerwacja-kolejki-on-line2
 

Od 12.12.2022 r. działa portal MOS, który ułatwi wypełnienie i złożenie wniosku o pobyt czasowy i o pobyt stały w urzędzie.

   

Komunikat dotyczący uchodźców z Ukrainy.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38, przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy, na podstawie którego wojewoda pozostawi bez rozpoznania wnioski złożone na podstawie uchylanego przepisu art. 38 ustawy w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

W związku z powyższym rekomendujemy powstrzymanie się od składania wniosków o pobyt czasowy przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym i korzystają w Polsce z ochrony czasowej.

Obywatele Ukrainy będą wciąż korzystali z dotychczasowych uprawnień jakie zapewnia powyższa ustawa.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-ustawie-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

 


 

Od 18.08.2022 r. obowiązują szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym - informacje znajdziesz tutaj https://www.gov.pl/web/udsc/szczegolne-regulacje-dotyczace-pobytu-obywateli-bialorusi-bedacych-kierowcami-w-transporcie-drogowym

 

Wizy dla obywateli Ukrainy i Białorusi - szczegółowe informacje znajdziesz tutaj https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-dla-obywateli-ukrainy-i-republiki-bialorusi-na-temat-skladania-wnioskow-o-wydanie-wiz-krajowych

 


Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom

Od 29 lipca 2022 r. obowiązują nowe wysokości opłat za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”. Zaktualizowane stawki uwzględniają obecne koszty zakupu i utrzymania stanowisk do pobierania danych biometrycznych oraz kupna i personalizacji blankietów dokumentów.

Obecnie stawka opłaty za wydanie lub wymianę dokumentu wynosi w przypadku:

 • karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł.

Zmieniły się też stawki opłat za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca - więcej szczegółowych informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/udsc/nowe-stawki-oplat-za-dokumenty-wydawane-cudzoziemcom


 

KOMUNIKATY

Polska wprowadziła elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy– Diia.pl, jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. Szczegóły znajdują się na stronie i tu link - https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua


Od 29 lipca 2022 r., rezerwacja wizyt do Oddziału cudzoziemców na złożenie wniosku o pobyt i uzupełnienie odcisków palców będzie odbywać się raz w tygodniu – w piątki o godzinie 8:00 przez stronę internetową uw.olsztyn.pl/rezerwacje_cudzoziemcy i będzie obejmowała rezerwację terminów wizyt na cały kolejny tydzień (od poniedziałku do czwartku).

Powyższe rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu rezerwacji wizyt.


Informacje dla obywateli Ukrainy:

Zgodnie z wytycznymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, obywatele Ukrainy:

 • są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jednak pracodawca powinien pamiętać aby w ciągu 14 dni od zatrudnienia zgłosić cudzoziemca do właściwego urzędu pracy za pośrednictwem strony praca.gov.pl;
 • otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bez warunków zatrudnienia,
 • nie muszą zawiadamiać wojewody, że zakończyli pracę u dotychczasowego pracodawcy,
 • w przypadku zmiany pracodawcy lub zmiany warunków pracy nie muszą występować o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu uzyskania zezwolenia bez warunków zatrudnienia.

Informacje dla obywateli Białorusi:

Od 9 lipca 2022 r. obywatele Białorusi przebywający w Polsce na podstawie wizy D wydanej w celu humanitarnym (cel wydania 21) będą mogli ubiegać się jednorazowo o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Jedynymi warunkami jakie muszą spełnić jest:

 1. przebywanie w Polsce na postawie wizy wydanej w celu 21
 2. posiadanie obywatelstwa Białorusi.

Przesłanki do odmowy wydania zezwolenia są ograniczone do sytuacji , gdy cudzoziemiec:

1) nie spełnia wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub

2) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Polski niepożądany, lub

3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, lub

9) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz karta pobytu do ww. zezwolenia są zwolnione z opłat.


Rezerwacja wizyty:

Cudzoziemcy nie mogący dokonać rezerwacji wizyty na uzupełnienie braków formalnych do wniosku o pobyt  w postaci złożenia odcisków linii papilarnych proszeni są o poinformowanie na piśmie urzędu o niemożliwości  zarezerwowania wizyty w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne i  techniczne oraz wzrost liczby składanych wniosków system rezerwacji wizyt jest znacznie przeciążony. Zarezerwowanie wizyty jest szczególnie trudne jednak możliwe. Mamy ograniczoną pulę wizyt, jednak  tutejszy urząd cały czas pracuje nad poprawą systemu umawiania wizyt. Klientów aktywnie współpracujących, interesujących się swoją sprawą nie pozostawimy bez pomocy w uzupełnieniu braków do wniosku.   

 


W celu ułatwienia sposobu odbioru kart pobytu i innych gotowych dokumentów pobytowych od 1.06.2022 r., odbiór dokumentów bez konieczności rezerwacji wizyty on-line, tylko za pobraniem biletu z kolejkomatu.

Liczba biletów na dany dzień będzie ograniczona ale dostosowana do liczby średnio dziennie wydawanych dokumentów.


 

Informacja dla obywateli Ukrainy pracujących jako kierowcy w ruchu międzynarodowym

Przedłużenie wizy – wydanie nowej naklejki wizowej

Dotyczy  tylko tych obywateli Ukrainy, którzy mieli wizy krajowe wydane na okres pobytu wynoszący krótszy niż 1 rok. Jeżeli liczba dni pobytu wskazana w posiadanej naklejce wizy krajowej wynosić będzie 365 dni (1 rok), jej posiadacz nie będzie mógł uzyskać naklejki dokumentującej przedłużenie z mocy prawa.

W celu uzyskania naklejki wizowej należy zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski.

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przed wizytą należy umówić się pod numerem tel. 89 523 23 62 lub 89 523 22 19 lub za poprzez e-mail: sekrso@uw.olsztyn.pl

W celu otrzymania naklejki wizowej nie trzeba składać wniosku o przedłużenie wizy krajowej.

Do uzyskania w dokumencie podróży naklejki wizowej konieczne jest:

• osobiste stawiennictwo obywatela Ukrainy w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na jego miejsce pobytu, w czasie którego obywatel Ukrainy ma zadeklarować wobec pracownika urzędu wojewódzkiego chęć uzyskania naklejki wizowej w dokumencie podróży;

• posiadanie przy sobie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim paszportu, który jest ważny i zawiera naklejkę wizy krajowej („D”), która to wiza spełnia następujące wymagania (muszą być spełnione wszystkie jednocześnie):

- oznaczenie celu wydania wizy krajowej w naklejce - odpowiednio „05a” albo „06”;

- wiza uprawnia do pobytu w okresie krótszym niż 1 rok;

- wiza uprawnia do pobytu w okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 24 lutego 2022 r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

• dostarczenie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim fotografii, która:

- jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

- ma wymiary 35 mm x 45 mm;

- została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem, w którym jest przedkładana;

- przedstawia wizerunek twarzy obywatela Ukrainy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;

- przedstawia wyraźnie oczy obywatela Ukrainy, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

• okazanie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy, wskazującego na to, że wiza krajowa została wydana w związku wykonywaniem przez niego pracy w jednym z następujących zawodów (oznaczonych przy użyciu następujących kodów):

- 833101  Kierowca autobusu;

- 833201  Kierowca autocysterny;

- 833202  Kierowca ciągnika siodłowego;

- 833203  Kierowca samochodu ciężarowego;

- 833290  Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych;

832202 kierowca samochodu dostawczego

• okazanie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim:

- wydanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego świadectwa kierowcy, o którym mowa w art. 32a i n. ustawy o transporcie drogowym – jeżeli  wykonuje międzynarodowy transport drogowy rzeczy, albo

- umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, z której wynikać będzie rodzaj pracy, wskazujący na to, że w zakresie czynności składających się na to wykonywanie pracy mieści się dokonywanie przewozów osób lub rzeczy z przekroczeniem granicy, a jeżeli w takiej umowie nie zostałyby takie treści zawarte, innych dokumentów pochodzących od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, z których będzie to jednoznacznie wynikać (np. zakres czynności, zaświadczenie pracodawcy).

Za umieszczenie naklejki wizowej nie wymaga się uiszczenia opłaty skarbowej ani żadnej innej opłaty.

Osoby nie spełniające ww. warunków mają możliwości składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wnioski te będą również przyjmowane w trybie priorytetowym. W celu odbycia wizyty należy umówić się pod numerem tel. 89 523 23 62 lub 89 523 22 19 lub za poprzez e-mail: sekrso@uw.olsztyn.pl

 


Terminy załatwiania spraw

W okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. bieg terminów na załatwienie spraw w prowadzonych przed Wojewodą Warmińsko-Mazurskim postępowaniach nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Dotyczy to postępowań w sprawie:

1. udzielenia cudzoziemcowi:
a) zezwolenia na pobyt czasowy,
b) zezwolenia na pobyt stały,
c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

2. zmiany:
a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

3. cofnięcia cudzoziemcowi:
a) zezwolenia na pobyt czasowy,
b) zezwolenia na pobyt stały,
c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

 

Czynności dokonane w ww. okresie są skuteczne.

W ww. okresie nie stosuje się przepisów o obowiązku organu prowadzącego postępowanie do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o bezczynności organu.
 


 

Zmiany w pracy INFOLINII

Od 14 kwietnia 2022 r. infolinie w sprawach cudzoziemców będą czynne w godzinach 12:00-14:00.

Wydłużeniu może ulec też czas oczekiwania na odpowiedź na e-mail.

Pisząc e-mail ważne jest podanie numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktu.

 


Komunikat

dotyczący postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzonych w szczególnym trybie od dnia 29 stycznia 2022 r.

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania pracy pod warunkiem powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy; za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl). W konsekwencji wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie na tym terytorium są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Przewiduje ona m. in. szczególny tryb zakończenia postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (szczegółowy opis tego trybu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie-dotyczacym-cudzoziemcow).

W związku z tym, że wejście w życie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem również tych, którzy uzyskają w szczególnym trybie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, osoby te nie obowiązane do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wykonywanie przez te osoby pracy nie będzie podlegać ograniczeniom określonym w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. ograniczeniom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, jak też dotyczącym tego, że praca powinna być wykonywana w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia. W przypadkach zaś, w których oświadczenia dotyczące obywateli Ukrainy zostały już złożone, zdarzenia te uznane zostaną za niebyłe. Obywatel Ukrainy posiadający takie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mógł wykonywać pracę nie będąc ograniczonym warunkami określonymi w złożonym już oświadczeniu.


Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Główne regulacje ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie legalizacji pobytu i pracy:

I. Regulacje dotyczą:

- obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego,

- obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członków ich najbliższej rodziny,

jeżeli wjechali na terytorium Polski począwszy od dnia 24 lutego 2022 r., z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Nie dotyczy obywateli Ukrainy:

1) posiadających:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy,

d) status uchodźcy,

e) ochronę uzupełniającą,

f) zgodę na pobyt tolerowany;

2) którzy:

a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,

b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą,

chyba że wycofają swój wniosek lub deklarację.

Uwaga: jeżeli wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy, na jego wniosek złożony w ciągu 60 dni od dnia wjazdu.

II. Pobyt ww. w Polsce uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (dotyczy również dziecka urodzonego w Polsce, jeżeli matka spełnia powyższe warunki).

Uwaga: wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do legalnego pobytu.

III. Obywatelowi Ukrainy, na podstawie wniosku złożonego osobiście w dowolnej gminie na terytorium  Polski nadaje się numer PESEL.

W imieniu osoby małoletniej lub niepełnosprawnej, nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, również unieważnionego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

IV. Każdy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli jego pobyt na terytorium Polski jest legalny albo uznaje się za legalny na mocy przepisów ww. ustawy szczególnej– jeżeli podmiot powierzający mu pracę powiadomi za pośrednictwem systemu praca.gov.pl, w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

V. Obywatel Ukrainy, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

VI. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

VII. Małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Polski bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy, którego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

VIII. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny na podstawie ww. przepisów szczególnych udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy jednorazowo na okres 3 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku.

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

IX. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności wizy krajowej obywatela Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. W dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej, a wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy (nie dotyczy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy).

X. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

XI. Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski, o którym mowa w art. 299 ust. 6 i art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. W tym okresie cudzoziemiec może złożyć kolejny wniosek o pobyt w Polsce.

XII. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności:

 1) kart pobytu,

2) polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy,

3) dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”

– wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. Nie stanowi to podstawy do wydania lub wymiany tych dokumentów.  Karta pobytu w okresie przedłużenia okresu jej ważności  nie uprawnia do przekraczania granicy.

XIII. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski:

 1) na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3) na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.6) ), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,

4) w ramach ruchu bezwizowego

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.

XIV. Pobyt obywatela Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą zezwolił na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.

Szczegółowe informacje i dalsze wytyczne znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

 

 


 

Zmiany w przepisach od 29 stycznia 2022 roku szczegóły znajdują się w zakładce "Informacje aktualności"  

 

Od 1 stycznia 2022 r. kasa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim będzie zamknięta.
Opłaty za kartę pobytu lub za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę można wnieść przelewem na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000

 

Link do rezerwacji wizyt
Link do rezerwacji wizyt
 

18 stycznia 2022 r. o godzinie 0:00 uruchomimy stronę do rezerwacji wizyt on-line do Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców.

Rezerwacja będzie możliwa przez stronę: uw.olsztyn.pl/rezerwacje_cudzoziemcy (link powyżej)

 

Od 19 stycznia 2022 r., wszystkie wizyty w Oddziale legalizacji pobytu cudzoziemców w celu złożenia wniosku o pobyt lub uzupełnienia odcisków palców do wcześniej złożonego wniosku odbywać się będą tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty on-line.

Powyższe dotyczy wszystkich rodzajów wniosków o zalegalizowanie pobytu, uzupełniania braków formalnych do już złożonych wniosków.

Rezerwacja wizyt odbywać się będzie 2 razy w tygodniu:

- we wtorki na środę i czwartek, w tym samym tygodniu,

- w piątki na poniedziałek i wtorek, w kolejnym tygodniu.

System rezerwacji uruchamia się o godzinie 8:00 w każdy wtorek i piątek.

Po wyczerpaniu wizyt na dany dzień pojawi się komunikat „Brak wolnych godzin”.

Wizyty dla rodzin z małoletnimi dziećmi, osób niepełnosprawnych, obywateli UE i Wielkiej Brytanii będą realizowane w piątki. Inne osoby w tym dniu nie będą obsługiwane. Wizyty należy umawiać poprzez odrębną zakładkę „Wizyty rodzinne, dla osób niepełnosprawnych i obywateli UE”

W celu zapewnienia lepszej jakości usług oraz z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny odbiór kart pobytu i innych dokumentów pobytowych odbywać się będzie po rezerwacji wizyty on-line (link powyżej zakładka „Odbiór dokumentów pobytowych”).

Uzupełnianie dokumentów do już złożonych wniosków oraz uzyskanie informacji możliwe bez rezerwacji wizyty za pobraniem biletu z kolejkomatu w siedzibie Urzędu (liczba biletów na dany dzień jest ograniczona). Nie dotyczy uzupełnienia odcisków palców.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę należy składać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub przesyłać pocztą do tutejszego Urzędu.

Składanie wniosków o wydanie zaproszenia i odbiór gotowych zaproszeń odbywa się w Oddziale paszportów (składanie wniosków pokój 20, odbiór zaproszeń pokój 18).

 OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI KLIENTA

- Klient rezerwuje wizytę on-line na konkretny dzień i godzinę.

- W przypadku spóźnienia wizyta będzie anulowana.

- Umówiony klient stawia się w urzędzie na konkretną godzinę na 5 minut przed wyznaczoną godziną.

- Osoby umówione on-line nie muszą pobierać już biletu z kolejkomatu, zostaną wywołane automatycznie po numerze rezerwacji, który otrzymają po zarezerwowaniu wizyty on-line, np. A001.

- Na wizytę może stawić się wyłącznie osoba na której dane dokonano rezerwacji. Inne osoby nie będą obsługiwane.

- Na jednym stanowisku można obsługiwać jedną osobę. Nie dotyczy dziecka do ukończenia 18. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

- Klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Z tego obowiązku zwolniona jest osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

- Klient powinien zachować dystans w sytuacji obsługi co najmniej 1,5 metra od pracownika oraz innych osób znajdujących się w pomieszczeniu.

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:

·         89 523 26 12 w sprawach legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców,

·         89 523 22 71 w sprawach obywateli UE.

     Zmianie ulega też adres e-mail, na który można przesyłać zapytania w sprawach cudzoziemców: cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 121.0 06.02.2023 12:10 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 120.0 20.01.2023 11:54 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 119.0 19.01.2023 08:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 118.0 18.01.2023 10:56 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 117.0 18.01.2023 10:55 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 116.0 20.12.2022 10:02 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 115.0 15.12.2022 12:56 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 114.0 28.11.2022 08:51 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 113.0 30.09.2022 10:24 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 112.0 14.09.2022 10:53 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 111.0 23.08.2022 12:04 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 110.0 29.07.2022 12:58 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 109.0 29.07.2022 08:04 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 108.0 27.07.2022 10:34 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 107.0 21.07.2022 09:50 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 106.0 21.07.2022 09:37 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 105.0 21.07.2022 09:37 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 104.0 13.07.2022 14:25 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 103.0 11.07.2022 08:57 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 102.0 08.07.2022 10:39 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 101.0 24.05.2022 14:51 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 100.0 24.05.2022 09:52 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 99.0 04.05.2022 10:22 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 98.0 21.04.2022 09:11 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 97.0 21.04.2022 08:38 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 96.0 20.04.2022 13:25 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 95.0 20.04.2022 13:21 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 94.0 14.04.2022 09:49 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 93.0 29.03.2022 07:21 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 92.0 18.03.2022 08:03 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 91.0 17.03.2022 08:42 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 90.0 28.02.2022 09:55 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 89.0 02.02.2022 13:06 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 88.0 28.01.2022 09:15 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 87.0 28.01.2022 09:05 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 86.0 28.01.2022 08:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 85.0 28.01.2022 08:36 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 84.0 28.01.2022 08:35 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 83.0 14.01.2022 12:08 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 82.0 04.01.2022 13:05 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 81.0 22.12.2021 10:47 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 80.0 22.12.2021 10:45 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 79.0 22.12.2021 10:22 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 78.0 22.12.2021 07:15 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 77.0 24.11.2021 11:35 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 76.0 07.10.2021 08:36 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 75.0 03.08.2021 08:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 74.0 03.08.2021 08:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 73.0 21.07.2021 11:42 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 72.0 22.06.2021 11:29 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 71.0 16.06.2021 08:06 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 70.0 15.06.2021 09:29 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 69.0 14.06.2021 13:19 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 68.0 14.06.2021 13:18 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 67.0 07.06.2021 11:14 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 66.0 02.06.2021 13:53 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 65.0 01.06.2021 08:53 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 64.0 26.05.2021 14:41 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 63.0 18.05.2021 09:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 62.0 18.05.2021 08:58 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 61.0 13.05.2021 13:48 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 60.0 07.05.2021 12:34 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 59.0 21.04.2021 08:42 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 58.0 08.04.2021 10:04 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 57.0 08.04.2021 09:46 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 56.0 07.04.2021 10:40 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 55.0 01.04.2021 13:30 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 54.0 01.04.2021 13:27 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 53.0 01.04.2021 08:13 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 52.0 26.03.2021 11:05 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 51.0 17.03.2021 11:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 50.0 17.03.2021 11:15 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 49.0 17.03.2021 11:15 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 48.0 17.03.2021 11:14 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 47.0 16.03.2021 14:51 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 46.0 16.03.2021 14:50 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 45.0 02.03.2021 13:49 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 44.0 02.03.2021 13:34 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 43.0 22.12.2020 10:02 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 42.0 08.12.2020 14:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 41.0 08.12.2020 14:37 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 40.0 08.12.2020 14:33 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 39.0 10.11.2020 11:08 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 38.0 10.11.2020 08:19 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 37.0 10.11.2020 08:17 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 36.0 10.11.2020 08:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 35.0 22.09.2020 13:45 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 34.0 22.09.2020 13:44 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 33.0 22.09.2020 13:33 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 32.0 22.09.2020 10:49 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 31.0 02.09.2020 13:25 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 30.0 02.09.2020 13:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 29.0 26.06.2020 08:20 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 28.0 22.06.2020 08:58 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 27.0 22.06.2020 08:56 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 26.0 22.06.2020 08:55 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 25.0 19.06.2020 09:06 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 24.0 18.06.2020 14:50 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 23.0 18.06.2020 14:44 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 22.0 18.06.2020 14:30 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 21.0 18.06.2020 14:25 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 20.0 18.06.2020 14:23 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 19.0 18.06.2020 14:22 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 18.0 18.06.2020 14:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 17.0 22.05.2020 08:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 16.0 08.05.2020 14:09 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 15.0 23.03.2020 07:46 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 14.0 20.03.2020 13:01 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 13.0 12.03.2020 11:32 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 12.0 12.03.2020 11:28 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 11.0 12.03.2020 09:57 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 10.0 23.12.2019 11:38 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 9.0 20.12.2019 10:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 8.0 20.12.2019 10:21 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 7.0 20.12.2019 10:10 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 6.0 10.12.2019 11:46 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 5.0 03.10.2019 14:25 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 4.0 03.10.2019 14:08 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 3.0 03.10.2019 12:42 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 2.0 27.08.2019 17:26 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 1.0 12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}