W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa cudzoziemców i zaproszenia


INFORMACJA DOT. BIEGU TERMINÓW

Uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniona została m.in. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568 i 695), dalej ustawa COVID-19.

Uchylone zostały artykuły, na podstawie, których na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w powodu COVID-19 wstrzymany został bieg terminów w postępowaniach administracyjnych (art. 15zzs i art. 15 zzr ustawy COVID-19).

Terminy, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zaś terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Powyższe oznacza, że bieg terminów wskazanych w pismach doręczanych stronom i innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniach prowadzonych przed Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, rozpoczyna się, a zawieszony wcześniej - ulega odwieszeniu z dniem 24 maja 2020 r.

 

UWAGA

Wznowienie obsługi klienta w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Z dniem 11 maja 2020 r. wznowiona bezpośrednio bezpośrednia obsługa klientów w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Obsługa klienta będzie odbywać się z zachowaniem wymagań sanitarnych oraz zapewnianiem bezpieczeństwa pracowników i klientów .

 1. Informacja w sprawie cudzoziemców dostępna pod numerem telefonu 89 523 26 12.
 2. Zostaje uwzględniony punkt przyjęty opinii w sprawie cudzoziemców w zakresie uzupełniającym braków formalnych we wnioskach dotyczących legalizacji pobytu i odbioru karty pobytu.
 3. Ze względu na stan epidemii, przyjmowanie klientów odbywa się po uprzednim, telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu spotkania .
 4. Rezerwacja internetowa pozostaje zawieszona.
 5. Obsługa cudzoziemców obsługiwana w pokoju nr 7, na parterze w siedzibie urzędu. Wejście możliwe jest jedynie od strony Al. Piłsudskiego.
 6. Odbiór kart pobytu jest ograniczony wyłącznie wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 89 523 24 52.
 7. Wizyty na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach są zobowiązani przez pracowników Oddziału. Klienci otrzymają wezwanie na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proszę nie stawiać się w urzędzie bez uprzedniego wezwania.

W pierwszej kolejności odwiedzin są dostępne, którzy otrzymali już wezwanie do każdego stawiennictwa, a ich oferty zostały anulowane z uwagami dotyczącymi zgłoszenia zagrożenia związanego z epidemią.

 1. Na wizytę należy stawić się w maseczce lub innym zabezpieczonym ust i nosa, na 5 minut przed zaplanowaną godziną wizyty. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.
 1. Cudzoziemiec może wejść do urzędu wejściem od strony Al. Piłsudskiego jedynie w towarzystwie tłumacza, pełnomocnika, rodzica (w przypadku osób małoletnich) lub asystenta (w przypadku osób niepełnosprawnych). Na wizytę należy zabrać ze sobą dokument podróży oraz poprzednią kartę pobytu (wtedy taka była wydana). W przypadku uzupełnienia wniosku należy podać wymagane załączniki, które nie są złożone z wnioskiem oraz dostępne do przeglądania oryginałów wszystkich złożonych dokumentów.
 2. Na terytorium RP wprowadzone zostały przepisy przedłużające ważność tytułów pobytowych cudzoziemcom w okresie do 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, którykolwiek wystąpiłby jako ostatni. Również przedłużony został z mocy prawa okres ważności wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, których upływ terminu ważności przypadał w okresie od 14.03.2020 r. do dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając na uwadze powyższe prosimy o powstrzymanie się od składania wniosków pobytowych dopóki nie zostanie przywrócona możliwość osobistego złożenia wniosku.

 1. Obsługa wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i zaproszeń pozostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Wnioski można nadsyłać do urzędu pocztą lub pozostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu od strony Al. Piłsudskiego. Wnioski o zezwolenie na pracę można również składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl.
 2. Uzupełnienia dokumentów do toczących się postępowań można nadsyłać do urzędu pocztą lub zostawić w godzinach 7:30-15:30 w specjalnie przygotowanej skrzynce nadawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu od strony Al. Piłsudskiego.

Dokumenty należy składać z oznaczeniem wnioskodawcy i sygnatury sprawy (jeżeli jest znana). Wnioski powinny być wypełnione kompletnie i złożone z wymaganymi załącznikami.

 1. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, ale też na zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych na chwilę obecną wstrzymane pozostają przesłuchania stron i świadków oraz możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem składanych dokumentów przez pracowników urzędu. O wyznaczeniu nowych terminów przesłuchań będziemy informowali telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: 

Umówienie wizyty: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl

Informacja: awilkows@uw.olsztyn.pl

 1. W zakładce „Obsługa cudzoziemców i zezwoleń” na stronie tut. Urząd dostępny dostępne informacje o różnych etapach wznawiania obsługa klienta i wprowadzane ułatwienia w dostępie do Oddziału.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 17.0 22.05.2020 08:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 16.0 08.05.2020 14:09 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 15.0 23.03.2020 07:46 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 14.0 20.03.2020 13:01 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 13.0 12.03.2020 11:32 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 12.0 12.03.2020 11:28 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 11.0 12.03.2020 09:57 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 10.0 23.12.2019 11:38 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 9.0 20.12.2019 10:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 8.0 20.12.2019 10:21 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 7.0 20.12.2019 10:10 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 6.0 10.12.2019 11:46 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 5.0 03.10.2019 14:25 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 4.0 03.10.2019 14:08 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 3.0 03.10.2019 12:42 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 2.0 27.08.2019 17:26 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 1.0 12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP