W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa cudzoziemców i zaproszenia

Link do rezerwacji wizyt
Link do rezerwacji wizyt

Zmiany w organizacji pracy Oddziału (aktualizacja 10.11.2020 r.)

Legalizacja pobytu

Z uwagi na obecne obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, konieczność stosowania rygoru sanitarnego informujemy, że w grudniu 2020 roku zostanie wstrzymana rejestracja wizyt w celu osobistego złożenia wniosków o pobyt.

W tym czasie pracownicy będą realizowali wizyty w sprawie uzupełnienia braków formalnych do dotychczas złożonych wniosków. Odbiór kart pobytu i innych gotowych dokumentów pobytowych odbywać się będzie bez zmian.

Prosimy o stawianie się w urzędzie tylko na wezwanie organu, w wyznaczonym dniu i godzinie. Prosimy o punktualność, w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut wizyta zostanie anulowana. Niestawienie się w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania bez dodatkowego wezwania.

Jednocześnie informujemy,  że w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wszystkie tytuły pobytowe cudzoziemców  na terytorium RP oraz zezwolenia na pracę ulegają automatycznemu przedłużeniu do 30. dnia po ustaniu ww. stanów*. Informacje o szczególnych rozwiązaniach dla cudzoziemców przyjętych w dobie obowiązywania stanu epidemii znajdziecie Państwo tutaj >>> https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa.

W związku z powyższym prosimy o nie składanie wniosków o pobyt do skrzynki podawczej przy wejściu do urzędu od Al. Piłsudskiego i o powstrzymanie się od nadsyłania wniosków pocztą. Termin rozpatrzenia wniosków złożonych w ww. sposób to obecnie minimum 7 miesięcy i może ulec wydłużeniu.

W skrzynce podawczej należy pozostawiać jedynie uzupełnienia do już procedowanych wniosków. 

W przypadku choroby, objęcia kwarantanną lub gdy z innych uzasadnionych przyczyn wizyta nie może odbyć się w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt w celu przesunięcia terminu wizyty na adres e-mail: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl .

Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl. W wiadomości prosimy o opisanie indywidualnej, wyjątkowej sytuacji oraz załączenie dokumentów potwierdzających zaistniałe okoliczności uzasadniające umówienie wizyty i/lub szybsze załatwienie sprawy.

Praca infolinii

Numer Tel. 89 523 26 12 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

Prosimy pamiętać, że obsługa jednego połączenia wymaga czasu, niejednokrotnie skonsultowania indywidualnej sprawy klienta w  celu udzielenia rzetelnej, kompletnej informacji.

W przypadku niemożności nawiązania połączenia prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl.

Wykazy wymaganych dokumentów, numery rachunków bankowych itp. znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej >>> https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/obsluga-cudzoziemcow-i-zaproszenia.

Zasady dotyczące legalizacji pobytu również w językach obcych tutaj>>> https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---pouczenie.

Nie udzielamy informacji o postępowaniach prowadzonych przed innymi organami.

Odpowiadamy na wszystkie zapytania. Czas udzielenia odpowiedzi wynosi do 7 dni. Prosimy nie dublować zapytań.

Infolinia udziela informacji w sprawie wniosku jeżeli od jego złożenia minęły co najmniej 2 miesiące. Wnioski nadsyłane pocztą prosimy wysyłać za potwierdzeniem odbioru.

Składanie wniosków

Zapraszamy do zgłoszenia się z kompletem dokumentów, aby zminimalizować konieczność powtórnego stawienia się w urzędzie. Złożenie kompletu dokumentów umożliwia szybsze procedowanie sprawy.

Wnioski należy składać kompletne:

- uiszczona opłata skarbowa,

- 4 zdjęcia – aktualne, jak do paszportu,

- kopia wszystkich wypełnionych/zapisanych  stron paszportu,

- uzupełnione w języku polskim wszystkie rubryki we wniosku (wzór jak należy wypełnić wniosek znajduje się tutaj https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---zezwolenia-na-pobyt-czasowy-na-terytorium-rp

- strona nie podpisuje się na dokumentach pracodawcy, a pracodawca nie podpisuje oświadczeń i dokumentów cudzoziemców,

- pracodawca nie jest uprawniony do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Do akt złożyć należy oryginały dokumentów lub ich notarialne lub urzędowe odpisy. Również podczas przyjmowania wniosków pracownik upoważniony jest do poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem (podczas wizyty należy przedstawić oryginały dokumentów).

W przypadku zmiany adresu pobytu prosimy o niezwłoczną informację od cudzoziemca (nie pracodawcy) - należy podać pełny adres wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania pod nowym adresem.

* Termin na złożenie wniosku o pobyt ulega przedłużeniu do 30. dnia po zniesieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe nie dotyczy cudzoziemców, którzy wjechali po 14.03.2020 r., w ramach ruchu bezwizowego i nie zamierzają dalej legalizować swojego pobytu.

 

INFORMACJA DOT. REZERWACJI ONLINE (aktualizacja 22.06.2020 r.)

 1. Od 22.06.2020 r. przywrócona zostaje możliwość dokonania rezerwacji wizyt na stanowisko dot. wydawania dokumentów

  Jednocześnie zawieszona zostaje możliwość rezerwacji wizyty telefonicznie.

  Przypominamy również, że na tym stanowisku możliwy jest wyłącznie odbiór Kart Pobytu, polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, dokumentów wydawanych obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin.

 2. Od 22.06.2020 r. przywrócona zostaje możliwość rezerwacji wizyt na stanowisko dot. legalizacji pobytu.
  Jednocześnie informuję, że na terytorium RP wprowadzone zostały przepisy przedłużające ważność tytułów pobytowych cudzoziemcom w okresie do 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, którykolwiek wystąpiłby jako ostatni. Również przedłużony został z mocy prawa okres ważności wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, których upływ terminu ważności przypadał w okresie od 14.03.2020 r. do dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI KLIENTA

 • Klient umawiany jest na konkretną godzinę telefonicznie lub mailowo.
 • Na jednym stanowisku można obsługiwać jedną osobę. Nie dotyczy dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 • Umówiony klient wchodzi do budynku od strony ul. Piłsudskiego na konkretną godzinę, możliwe jest wejście 5 minut wcześniej. Klienta wpuszcza ochrona lub po klienta wychodzi pracownik.
 • Klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Z tego obowiązku zwolniona jest osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Klient powinien zachować dystans w sytuacji obsługi co najmniej 1,5 metra od pracownika.

 

 

INFORMACJA DOT. BIEGU TERMINÓW

 

Uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie standardu w zakresie działań osłonowych w związku z rozszerzeniem zasięgu się SARS-CoV-2 zmienna stosowana objęta m.in. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących przeciwdziałania, przeciwdziałania i przeciwdziałaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych i działań w sytuacjach kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568 i 695), dalej ustawa COVID-19.

Uchylać te artykuły, na podstawie, które są na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszenia w sprawie COVID-19

Terminy, których bieganie nie jest możliwe, Rozpocznij bieganie po upływie 7 dni od dnia zakończenia w życiu według przepisów Zaś terminów, które biegną do końca zawieszonego, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia połączenia w różnych sytuacjach.

Uwzględnione, że bieg terminów wskazanych w pismach doręczanych stronom i innych podmiotach uczestniczących w działaniach związanych z postępowaniami przed Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, rozpocząć się, a zawieszony wcześniej - zmienić zmianę odwieszeniu z dnia 24 maja 2020 r.

UWAGA

Wznowienie obsługi klienta w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

 1. Informacja w sprawach cudzoziemców dostępna pod numerem telefonu 89 523 26 12.
 2. Zostaje uruchomiony Punkt przyjęć wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz odbioru kart pobytu.
 3. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywa się wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu wizyty on-line.
 4. Obsługa cudzoziemców odbywa się w pokoju nr 7, na parterze w siedzibie urzędu. Wejście możliwe jest jedynie od strony Al. Piłsudskiego.
 5. Pracownicy Oddziału będą umawiać odrębnie wizyty na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach składanych za pośrednictwem skrzynki podawczej lub poczty. Klienci otrzymają wezwanie na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy nie stawiać się w urzędzie bez uprzedniego wezwania.
 6. Na wizytę należy stawić się w maseczce lub innym zabezpieczeniu ust i nosa, na 5 minut przed zaplanowaną godziną wizyty. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.
 1. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają zarezerwowanej wizyty nie będą obsługiwani.
 2. Cudzoziemiec może wejść do urzędu wejściem od strony Al. Piłsudskiego jedynie w towarzystwie tłumacza, pełnomocnika, rodzica (w przypadku osób małoletnich) lub asystenta (w przypadku osób niepełnosprawnych). Na wizytę należy zabrać ze sobą dokument podróży oraz poprzednią kartę pobytu (jeżeli taka była wydana). W przypadku składania wniosku lub jego uzupełniania należy dostarczyć wymagane załączniki (oryginały należy przedstawić do wglądu).
 3. Na terytorium RP wprowadzone zostały przepisy przedłużające ważność tytułów pobytowych cudzoziemcom w okresie do 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, którykolwiek wystąpiłby jako ostatni. Również przedłużony został z mocy prawa okres ważności wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, których upływ terminu ważności przypadał w okresie od 14.03.2020 r. do dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając na uwadze powyższe prosimy o korzystanie z możliwości rezerwacji wizyt on-line i  powstrzymanie się od składania wniosków pobytowych pocztą lub za pośrednictwem skrzynki podawczej.

 1. Obsługa wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i zaproszeń pozostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Wnioski można nadsyłać do urzędu pocztą lub pozostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu od strony Al. Piłsudskiego. Wnioski o zezwolenie na pracę można również składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl.
 2. Na pisemną prośbę wnioskodawcy gotowe zaproszenie możemy odesłać na wskazany adres.
 3. Uzupełnienia dokumentów do toczących się postępowań można nadsyłać do urzędu pocztą lub zostawić w godzinach 7:30-15:30 w specjalnie przygotowanej skrzynce nadawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu od strony Al. Piłsudskiego.

Dokumenty należy składać z oznaczeniem wnioskodawcy i sygnatury sprawy (jeżeli jest znana). Wnioski powinny być wypełnione kompletnie i złożone z wymaganymi załącznikami.

 1. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl, rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl
 1. W zakładce „Obsługa cudzoziemców i zaproszenia” na stronie tut. Urzędu będą dostępne informacje o kolejnych etapach wznawiania obsługi klienta i wprowadzanych ułatwieniach w dostępie do Oddziału.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 39.0 10.11.2020 11:08 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 38.0 10.11.2020 08:19 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 37.0 10.11.2020 08:17 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 36.0 10.11.2020 08:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 35.0 22.09.2020 13:45 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 34.0 22.09.2020 13:44 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 33.0 22.09.2020 13:33 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 32.0 22.09.2020 10:49 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 31.0 02.09.2020 13:25 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 30.0 02.09.2020 13:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 29.0 26.06.2020 08:20 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 28.0 22.06.2020 08:58 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 27.0 22.06.2020 08:56 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 26.0 22.06.2020 08:55 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 25.0 19.06.2020 09:06 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 24.0 18.06.2020 14:50 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 23.0 18.06.2020 14:44 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 22.0 18.06.2020 14:30 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 21.0 18.06.2020 14:25 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 20.0 18.06.2020 14:23 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 19.0 18.06.2020 14:22 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 18.0 18.06.2020 14:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 17.0 22.05.2020 08:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 16.0 08.05.2020 14:09 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 15.0 23.03.2020 07:46 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 14.0 20.03.2020 13:01 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 13.0 12.03.2020 11:32 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 12.0 12.03.2020 11:28 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 11.0 12.03.2020 09:57 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 10.0 23.12.2019 11:38 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 9.0 20.12.2019 10:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 8.0 20.12.2019 10:21 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 7.0 20.12.2019 10:10 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 6.0 10.12.2019 11:46 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 5.0 03.10.2019 14:25 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 4.0 03.10.2019 14:08 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 3.0 03.10.2019 12:42 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 2.0 27.08.2019 17:26 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 1.0 12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP