W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna i informacje nieudostępniane

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej , jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - ESP.

Wniosek można także przesłać e-mailem na adres: info@uw.olsztyn.pl

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dostępu do informacji publicznej

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.
  2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 248.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

-      w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

-      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-      podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Materiały

sugerowany wzór wnioseku udostepnienie informacji publicznej
wniosek​_udostepnienie​_informacji​_publicznej.doc 0.04MB
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Wniosek​_o​_ponowne​_wykorzystywanie​_informacji​_publicznej.rtf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.08.2019 12:41 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Prawny i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 3.0 09.09.2019 15:35 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 2.0 28.08.2019 07:31 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 1.0 22.08.2019 12:41 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}