W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej , jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - ESP.

Wniosek można także przesłać e-mailem na adres: info@uw.olsztyn.pl

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dostępu do informacji publicznej

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.
 2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 248.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

-      w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

-      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-      podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Materiały

sugerowany wzór wnioseku udostepnienie informacji publicznej
wniosek​_udostepnienie​_informacji​_publicznej.doc 0.04MB
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Wniosek​_o​_ponowne​_wykorzystywanie​_informacji​_publicznej.rtf 0.12MB

Ponowne wykorzystanie informacji

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641)

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat; 
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 


Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2. 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:

 • elektronicznie – na adres email Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewodzkiego w Olsztynie info@uw.olsztyn.pl
 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
 • listownie na adres:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-089 Olsztyn

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują

 1. Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie:

 1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www i BIP https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępniane na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. 

 

Udostępnianie informacji publicznej  na wniosek w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne. Jednakże udostępniający może nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłaty, udostępniający uwzględnia koszt przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Terminy

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznych rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jednakże w sytuacjach skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy (w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku). Natomiast w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca ma wówczas 7 dni od otrzymania wezwania na usunięcie braków, w przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Sposoby realizacji wniosku

Podmiot udostępniający informację publiczną do ponownego wykorzystywania powinien przedstawić wnioskodawcy ofertę, określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 Prawo do sprzeciwu od oferty.  

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Wojewoda, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

 Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Wojewodę decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Materiały

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
ust-o-ponownym-wykorzyst-2021-poz1641.pdf 0.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.08.2019 12:41 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Prawny i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja publiczna oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 10.0 17.06.2022 14:46 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 9.0 17.06.2022 14:44 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 8.0 17.06.2022 14:30 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 7.0 17.06.2022 14:26 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 6.0 17.06.2022 14:23 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 5.0 17.06.2022 14:22 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 4.0 17.06.2022 14:21 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 3.0 09.09.2019 15:35 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 2.0 28.08.2019 07:31 Urszula Kalinowska
Informacja publiczna i informacje nieudostępniane 1.0 22.08.2019 12:41 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}