W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe prawa klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Prawo do godnego traktowania

Załatwiając sprawę w Urzędzie klient ma prawo być traktowany w oparciu o zasadę poszanowania godności osobistej w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem.

Prawo do uzyskiwania informacji

Klient ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

Prawo udziału w postępowaniu

Klient, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji.

Może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną

Prawo do inicjatywy

Klient ma prawo podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej w tym do przedstawiania z własnej inicjatywy dowodów w sprawie. Działania takie sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu, ma możliwość wyjaśnienia okoliczności, które podlegają ocenie urzędnika w trakcie załatwiania sprawy.

Prawo do składania skarg, wniosków, petycji

Klienta ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Ocena działalności urzędów jako nowa zasada postępowania administracyjnego

Klient ma prawo do  oceny działalności urzędu, w tym pracowników urzędu. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ciągle dąży do poprawy jakości własnego funkcjonowania.  Duży wkład w tym zakresie mają obywatele zwracający uwagę na istotne problemy występujące w funkcjonowaniu urzędów i proponujący rozwiązania zmierzające do usprawnienia ich działalności. Umożliwiamy stronom postępowań administracyjnych dokonywania oceny działalności urzędów i pracowników. Uwagi dotyczące działalności urzędu mozna przekazywać elektronicznie na adres e-mail: info@uw.olsztyn.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.08.2019 14:49 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Kadr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe prawa klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 3.0 05.01.2022 08:58 Urszula Kalinowska
Podstawowe prawa klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 2.0 10.09.2019 12:27 Urszula Kalinowska
Podstawowe prawa klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 1.0 22.08.2019 14:49 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}