W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - nabór wniosków na 2022 r.

13.10.2021

romka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków
na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

  • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pod nazwą: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów
    w Polsce,
  • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy
    do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
  • części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy
    do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych – zadania systemowe.

Wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się
na stronie MSWiA:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2022-r-w-ramach-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

 

Treść Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uchwalila-nowy-program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

Termin składania wniosków do 15 listopada 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie ww. dokumenty, opatrzone podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście
lub przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki).

{"register":{"columns":[]}}