W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2014. Jego głównym celem jest :
"Zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną".

"Zielony wzrost" jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony.

"Niebieski wzrost" jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy publicznymi i prywatnymi partnerami, w tym MŚP.

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich Unii Europejskiej: Danii, Litwy, Niemiec, (Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Polski, Szwecji.

Na obszarze Polski są to jednostki NUTS III: Miasto Szczecin, Szczeciński, Szczecinecko-pyrzycki, Koszaliński, Chojnicki, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski i Elbląski (powiat braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki)

Wsparcie dla Programu z EFRR wynosi 82,9 milionów Euro (85% budżetu) a wkład narodowy wynosi 20,1 milionów Euro (15% budżetu) co daje całkowity budżet Programu na poziomie 103 miliony Euro.

Porozumieniem z dnia 22 października 2015r. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu zadania Krajowego Kontrolera w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

W celu zwiększenia dostępności zasad Programu dla polskich beneficjentów, poniżej załączono tłumaczenia robocze kolejnych wersji Podręcznika Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wykonane przez pracownika realizującego w tut. Urzędzie zadania Krajowego Kontrolera w w/w Programie. Proszę mieć na uwadze,że wiążące są jedynie wersje oryginalne w języku angielskim (Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Programme Manual). W kwestiach wymagających interpretacji nie można powoływać się na wersję w języku polskim.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 są :


Mirosława Wojtyńska
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
tel. 55 23 74 574
miroslawa.wojtynska@uw.olsztyn.pl

Dorota Banasiak
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
tel. 55 23 74 541
dorota.banasiak@uw.olsztyn.pl


Krajowy Kontroler PW Interreg V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk przykładając dużą wagę do działań zgodnych  obowiązującymi regulacjami, uruchomił mechanizm kontroli polegający na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Nadużyciem finansowym, w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jest  jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Zgłoś nadużycie

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesu,w związku z  wdrażaniem PW Interreg V-A2014-2020  Południowy Bałtyk , będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać:

  • na adres poczty elektronicznej: miroslawa.wojtynska@uw.olsztyn.pl lub dorota.banasiak@uw.olsztyn.pl
  • pocztą na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 10-575 Olsztyn Al.J.Piłsudskiego 7/9 - z dopiskiem „Nadużycia"
  • na adres strony internetowej Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)  www.ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.html (zgłoszenia we wszystkich oficjalnych językach urzędowych UE)

Informujemy, iż zgłoszenia można dokonać w pełni anonimowo.

Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jakie działania podjęła Instytucja po przyjęciu zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.

Materiały

Interreg South Baltic Programme
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2019 17:13 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 2.0 30.08.2019 12:53 Urszula Kalinowska
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 1.0 26.08.2019 17:13 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP