W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I

Średni samochód P-gaz – KM Płock

Fundusze Europejskie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. 

10 lutego 2016 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 5.2-8.

Wartość projektu to 328 249 969,20 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 277 162 499,65 PLN, a wkład Budżetu Państwa to 51 087 469,55 PLN.

Przedmiotem projektu jest:
– doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych), w tym przeciwdziałanie COVID-19;
– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,79% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa w transporcie kolejowym realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.3, Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w związku z realizacją działań wspomagających prace służb ratowniczych.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2023.

7 kwietnia 2016 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. zostały zatwierdzone rozdzielniki sprzętu, a 10 sierpnia 2016 r. został powołany Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

W sierpniu 2016 r. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

20 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie.

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I

W I kw. 2017 r. przygotowano, konsultowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowania przetargowe.

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji projektu w postaci gry w zakresie: zapoznania uczestników/uczestniczek z umiejętnościami społecznymi niezbędnymi do pracy w Zespole, takimi jak: wyznaczanie celów i planowanie zadań, elementy zarządzania czasem pracy (graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań), precyzyjne porozumiewanie się w Zespole (wyrażanie potrzeb i oczekiwań), motywowanie, elementy perswazji i wywieranie wpływu na współpracowników, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom w Zespole, przygotowanie struktur realizacji projektu, zapoznanie się w procedurami wdrażania projektu, wymogami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się we wrześniu 2017 r.

W 2017 roku dostarczono 63 szt. jednostek sprzętowych, w tym 34 samochody, tj.:

 • 16 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • 18 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • 6 szt. kontenerów do transportu środka pianotwórczego,
 • 1 szt. kontenera z agregatem proszkowym,
 • 22 szt. przyczep do przewozu kontenerów.

Wartość dostaw w 2017 r. wyniosła 10 254 115,20 PLN.

26 stycznia 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 237 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 13 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).

16 lutego 2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 13 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 lipca 2019 r.

W 2018 r. dostarczono 161 szt. jednostek sprzętowych, w tym 133 samochody, tj.:

 • 10 szt. autobusów do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowych),
 • 13 szt. nośników kontenerowych,
 • 28 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 •   6 szt. kontenerów sanitarnych,
 •   9 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 26 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 •   8 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 21 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,
 •   8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,
 •   8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym,
 •   8 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,
 •  1 szt. trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

Wartość dostaw w 2018 r. wyniosła 175 816 883,54 PLN.

29 stycznia oraz 27 marca 2019 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 243 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 6 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

26 czerwca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 202 750 000 PLN do 204 907 051 PLN,
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 3 nowych zadań obejmujących zakupy 3 szt. koparko-spycharek, 1 szt. autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowego) oraz 2 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 marca 2021 r.

W 2019 r. dostarczono 15 szt. jednostek sprzętowych, w tym 15 samochodów, tj.:

 • 13 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie (patrz przykładowa galeria poniżej),
 • 2 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą (patrz galeria poniżej).

Wartość dostaw w 2019 r. wyniosła 16 256 622,20 PLN.

10 stycznia 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.: zwiększenia całkowitej wartości projektu z 204 907 051 PLN do 205 426 440,20 PLN, tj. o 519 389,20 PLN.

23 marca 2020 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 287 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 44 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

30 marca 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 205 426 440,20 PLN do 264 249 969,20 PLN, tj. o 58 823 529,00 PLN;
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 6 nowych zadań obejmujących zakupy: 17 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym, 4 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem), 8 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego, 4 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie, 7 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia, 4 szt. trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej;
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 29 września 2023 r.

29 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 315 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 28 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

8 maja 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 264 249 969,20 PLN do 328 249 969,20, tj. o 64 000 000,00 PLN;
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 2 nowych zadań obejmujących zakupy w całości przeznaczone na walkę z COVID-19: 8 szt. samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe oraz 20 szt. średnich samochodów P-gaz.

15 września 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który dotyczył aktualizacji Zestawienia wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu.

W 2020 r. dostarczono 4 szt. jednostek sprzętowych, w tym 0 samochodów, tj.:

 • 1 szt. autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 - miejscowego),
 • 3 szt. koparko-spycharek.

Wartość dostaw w 2020 r. wyniosła 2 290 998,00 PLN.

8 marca 2021 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 322 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 7 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

14 maja 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 7 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. kolejowego.

19 lipca 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. aktualizacji zestawienia wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu.

W 2021 r. dostarczono 56 szt. jednostek sprzętowych, w tym 56 samochodów, tj.:

- 17 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych z napędem terenowym,
- 20 szt. średnich samochodów P-gaz.,
- 8 szt. średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
- 4 szt. średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
- 7 szt. średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją cięcia.

Wartość dostaw w 2021 r. wyniosła 48 763 596,00 PLN.

25 stycznia, 28 lutego oraz 6 lipca 2022 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 325 szt. jednostek sprzętowych wraz ze zwiększeniem środków finansowych).

25 marca 2022 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowych zadań obejmujących zakupy: 2 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego oraz 1 szt. pojazdu wielofunkcyjnego typu UTV.

W 2022 r. dostarczono 26 szt. jednostek sprzętowych, w tym 19 samochodów, tj.:

- ciężki samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem) - 4 szt.,
- trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej - 4 szt.,
- samochód do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe - 8 szt.,
- ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. kolejowego - 7 szt.,
- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego - 2 szt.,
- pojazd wielofunkcyjny typu UTV - 1 szt.

Wartość dostaw w 2022 r. wyniosła 74 176 355, 11 PLN.

W IV kw. 2022 r. zakończono rzeczową realizację projektu, a na III kw. 2023 r. zaplanowano rozliczenie finansowe. 

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza 

 • lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Informacje na stronie MAPA DOTACJI UE:
[PL] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746872/
[EN] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746872/?lang=en

Poniżej galeria zdjęć wybranego sprzętu z lat 2019, 2020 i 2021 „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

Zdjęcia (21)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.09.2020 12:15 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Funduszy Europejskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 65.0 26.01.2023 09:43 Grzegorz Trzeciak
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 64.0 26.01.2023 09:11 Grzegorz Trzeciak
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 63.0 26.01.2023 09:08 Grzegorz Trzeciak
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 62.0 26.01.2023 08:45 Grzegorz Trzeciak
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 61.0 23.06.2022 10:22 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 60.0 22.06.2022 07:20 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 59.0 11.02.2022 08:27 Karol Kierzkowski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 58.0 10.02.2022 15:35 Karol Kierzkowski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 57.0 04.11.2021 12:08 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 56.0 03.11.2021 11:55 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 55.0 03.11.2021 11:22 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 54.0 26.10.2021 09:58 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 53.0 26.10.2021 08:54 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 52.0 21.10.2021 14:55 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 51.0 24.08.2021 10:27 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 50.0 13.08.2021 14:45 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 49.0 13.08.2021 14:42 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 48.0 13.08.2021 14:36 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 47.0 22.06.2021 14:30 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 46.0 22.06.2021 08:06 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 45.0 21.06.2021 14:30 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 44.0 21.06.2021 14:28 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 43.0 21.06.2021 14:27 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 42.0 21.06.2021 14:25 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 41.0 21.06.2021 14:21 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 40.0 04.06.2021 08:54 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 39.0 04.06.2021 08:34 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 38.0 04.06.2021 08:16 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 37.0 02.06.2021 09:03 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 36.0 02.06.2021 07:45 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 35.0 02.06.2021 07:35 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 34.0 14.05.2021 08:42 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 33.0 14.05.2021 07:27 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 32.0 10.05.2021 07:28 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 31.0 07.05.2021 07:29 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 30.0 07.05.2021 07:12 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 29.0 05.05.2021 12:30 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 28.0 05.05.2021 11:47 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 27.0 05.05.2021 11:27 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 26.0 04.05.2021 12:07 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 25.0 04.05.2021 12:01 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 24.0 27.04.2021 07:42 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 23.0 27.04.2021 07:13 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 22.0 27.04.2021 07:13 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 21.0 27.04.2021 07:12 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 20.0 27.04.2021 07:12 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 19.0 26.04.2021 09:34 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 18.0 26.04.2021 09:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 17.0 26.04.2021 07:27 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 16.0 23.04.2021 14:14 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 15.0 23.04.2021 13:06 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 14.0 23.04.2021 09:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 13.0 22.04.2021 16:11 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 12.0 21.04.2021 15:29 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 11.0 21.04.2021 15:19 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 10.0 21.04.2021 14:27 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 9.0 01.02.2021 12:24 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 8.0 28.09.2020 18:15 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 7.0 28.09.2020 11:35 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 6.0 25.09.2020 08:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 5.0 21.09.2020 11:08 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 4.0 16.09.2020 14:08 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 3.0 16.09.2020 13:15 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 2.0 16.09.2020 12:16 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 1.0 02.09.2020 12:15 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}