W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV

Średni samochód ratownictwa chemicznego –SRChem Scania – JRG Biała Podlaska

Fundusze Europejskie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 
 
31 maja 2016 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 3.1-55. 

Wartość projektu to 323 119 809, 87 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 274 624 213,38 PLN, a wkład z Budżetu Państwa to 48 495 096,49 PLN.

Przedmiotem projektu są: 

 • zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem (ratownictwo), np. samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju stanowiących zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych, w tym przeciwdziałanie COVID-19;
 • zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne. 

99,79% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.1, Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z usprawnieniem funkcjonowania służb ratowniczych.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będą prowadziły postępowania przetargowe, występowały o środki, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2017-2023.

30 czerwca 2016 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. Komendant Główny PSP zatwierdził rozdzielniki sprzętu.

21 lutego 2017 r. Komendant Główny PSP powołał Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

22 czerwca 2017 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

3 października 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie. 

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

W IV kw. 2017 r. konsultowano 3 dokumentacje przetargowe i przekazano je do kontroli ex-ante w CUPT.

W I kw. 2018 r. konsultowano dokumentacje przetargowe i wszczęto postępowania przetargowe.

19 lutego 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 266 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 16 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).
     
7 marca 2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 200 000 000 PLN do 258 823 529,42 PLN;
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowych zadań obejmujących zakupy 2 szt. samochodów laboratoriów dla wiodących grup radiacja biologia, 5 szt. średnich samochodów ratownictwa chemicznego, 1 szt. ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego, 7 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem) oraz 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się w marcu 2019 r. 

W 2019 r. dostarczono 210 szt. jednostek sprzętowych, w tym 105 samochodów, tj.:

 •   6 szt. samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – patrz przykładowa galeria poniżej,
 •   1 szt. samochodu dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) – patrz przykładowa galeria poniżej, 
 •   7 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem) – patrz przykładowa galeria poniżej,
 • 10 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zbiornikiem wody o pojemności min. 7000 dm³ – patrz przykładowa galeria poniżej,
 • 30 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego – patrz przykładowa galeria poniżej,
 • 51 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego – patrz przykładowa galeria poniżej,
 • 79 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego,
 • 26 szt. zestawów do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym.
   

Wartość dostaw w 2019 r. wyniosła 146 876 262,20 PLN.

16 kwietnia 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 258 823 529,42 PLN do 322 796 029,42 PLN, tj. o 63 972 500 PLN, w tym 11 000 000 PLN na walkę z COVID-19;
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 12 nowych zadań, w tym 4 zadań na walkę z COVID-19, obejmujących zakupy: 2 szt. przenośnych spektrometrów promieniowania gamma z detektorem germanowym wysokiej czystości (HPGe), 2 szt. chromatografów jonowych, 2 szt. urządzeń REAL TIME PCR System amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z możliwością przeprowadzenia reakcji topnienia produktu, 2 szt. zestawów rozpoznania wstępnego, 2 szt. zestawów wyposażenia warsztatowego ciężkich ubrań gazoszczelnych (CUG), 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego, 5 szt. samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m, 4 szt. podnośników hydraulicznych o wysokości ratowniczej min. 70 m, 1 szt. samochodu laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego, specjalizującej się w reagowaniu na zagrożenia biologiczne, 21 szt. atestowanych /certyfikowanych pod kątem spełnienia przepisów ADR, RID, IMGD, ICAO, IATA,UN pojemników do transportu materiałów CBRNE, w tym stwarzających zagrożenie biologiczne, 21 szt. zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja), 22 szt. mikrobusów do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów;
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 grudnia 2023 r.

17 kwietnia i 10 września 2020 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 351 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 85 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

15 września 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zmiany nazwy Zadania nr 23 z: „Podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej min. 70 m – 4 szt.” na: „Podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej min. 68 m – 4 szt.”.;
 • aktualizacji Zestawienia wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu.

W 2020 r. dostarczono 72 szt. jednostek sprzętowych, w tym 30 samochodów,

 • 5 szt. średnich samochodów ratownictwa chemicznego,
 • 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zbiornikiem wody o pojemności min. 7000 dm³,
 • 11 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego,
 • 9 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego,
 • 21 szt. atestowanych/certyfikowanych pod kątem spełnienia przepisów ADR, RID, IMGD, ICAO, IATA,UN pojemników do transportu materiałów CBRNE, w tym stwarzających zagrożenie biologiczne,
 • 21 szt. zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja).

Wartość dostaw w 2020 r. wyniosła 41 544 234,00 PLN.

18 marca 2021 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 358 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 7 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

29 kwietnia 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 7 szt. średnich samochodów ratowniczo gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego.

14 grudnia 2021 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 367 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 9 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

W 2021 r. dostarczono 57 szt. jednostek sprzętowych, w tym 47 samochodów, tj.:
- 2 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zbiornikiem wody o pojemności min. 7000 dm³,
- 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego,
- 8 szt. średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego,
- 1 szt. ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego,
- 2 szt. przenośnych spektrometrów promieniowania gamma z detektorem germanowym wysokiej czystości (HPGe),
- 2 szt. chromatografów jonowych,
- 2 szt. zestawów rozpoznania wstępnego,
- 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do rat. drogowego,-
- 22 szt. mikrobusów do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów,
- 7 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem),
- 2 szt. urządzeń REAL TIME PCR System amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z możliwością przeprowadzenia reakcji topnienia produktu,
- 2 szt. zestawów wyposażenia warsztatowego ciężkich ubrań gazoszczelnych (CUG),
- 1 szt. samochodu laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego, specjalizującej się w reagowaniu na zagrożenia
   biologiczne.

Wartość dostaw w 2021 r. wyniosła 61 214 177,66 PLN.

31 stycznia 2022 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 365 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 2 szt. mniej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika, co wynikało z braku zgody na zwiększenie wartości projektu).

10 marca 2022 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 7 szt. mikrobusów do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów.

29 lipca 2022 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 365 szt. jednostek sprzętowych wraz ze zwiększeniem środków finansowych).

8 sierpnia 2022 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. zwiększenia całkowitej wartości projektu z 322 796 029,42 PLN do 323 119 809,87 PLN, tj. o 323 780,45 PLN.

W 2022 r. dostarczono 24 szt. jednostek sprzętowych, w tym 24 samochody, tj.:

- samochód specjalny z drabiną mechaniczną w wysokości ratowniczej min. 30m - 5 szt.,
- podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej min. 68m - 4 szt.,
- ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego - 1 szt.,
- średni samochód ratowniczo - gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego - 7 szt.,
- mikrobus do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów - 7 szt.

Wartość dostaw w 2022 r. wyniosła 48 794 108,61 PLN.

Na II kw. 2023 r. planowane jest zakończenie rzeczowe realizacji projektu, a na IV kw. 2023 jego rozliczenie finansowe.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. 

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza

 • lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Informacje o Projekcie na stronie MAPA DOTACJI UE:
[PL] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746788/
[EN] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746788/?lang=en

Poniżej galeria zdjęć wybranego sprzętu z lat 2019, 2020 i 2021 „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

Zdjęcia (42)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.09.2020 12:16 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Funduszy Europejskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 76.0 26.01.2023 09:37 Grzegorz Trzeciak
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 75.0 26.01.2023 08:50 Grzegorz Trzeciak
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 74.0 23.06.2022 10:30 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 73.0 22.06.2022 07:38 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 72.0 22.06.2022 07:24 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 71.0 11.02.2022 14:45 Karol Kierzkowski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 70.0 10.02.2022 15:42 Karol Kierzkowski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 69.0 10.02.2022 15:41 Karol Kierzkowski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 68.0 03.11.2021 12:10 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 67.0 03.11.2021 11:46 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 66.0 03.11.2021 11:34 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 65.0 26.10.2021 10:03 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 64.0 26.10.2021 08:55 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 63.0 21.10.2021 14:56 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 62.0 25.08.2021 10:47 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 61.0 24.08.2021 10:39 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 60.0 18.08.2021 09:39 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 59.0 13.08.2021 14:53 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 58.0 13.08.2021 14:52 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 57.0 22.06.2021 14:31 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 56.0 22.06.2021 10:18 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 55.0 22.06.2021 10:12 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 54.0 22.06.2021 10:12 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 53.0 22.06.2021 09:56 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 52.0 22.06.2021 07:24 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 51.0 21.06.2021 10:05 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 50.0 04.06.2021 09:54 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 49.0 04.06.2021 07:38 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 48.0 04.06.2021 07:14 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 47.0 02.06.2021 10:00 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 46.0 02.06.2021 08:02 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 45.0 02.06.2021 08:01 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 44.0 14.05.2021 08:43 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 43.0 14.05.2021 07:28 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 42.0 10.05.2021 08:48 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 41.0 10.05.2021 08:46 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 40.0 10.05.2021 08:34 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 39.0 07.05.2021 11:05 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 38.0 07.05.2021 10:58 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 37.0 07.05.2021 10:10 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 36.0 07.05.2021 09:26 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 35.0 07.05.2021 09:14 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 34.0 07.05.2021 08:22 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 33.0 07.05.2021 08:20 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 32.0 05.05.2021 11:39 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 31.0 05.05.2021 11:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 30.0 05.05.2021 11:31 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 29.0 04.05.2021 12:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 28.0 04.05.2021 12:15 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 27.0 27.04.2021 08:32 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 26.0 27.04.2021 08:09 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 25.0 27.04.2021 08:08 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 24.0 27.04.2021 08:07 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 23.0 27.04.2021 08:07 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 22.0 26.04.2021 10:37 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 21.0 26.04.2021 10:37 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 20.0 26.04.2021 07:53 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 19.0 26.04.2021 07:51 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 18.0 23.04.2021 13:54 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 17.0 23.04.2021 13:52 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 16.0 23.04.2021 10:34 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 15.0 21.04.2021 15:31 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 14.0 21.04.2021 14:36 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 13.0 21.04.2021 14:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 12.0 21.04.2021 14:33 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 11.0 01.02.2021 12:29 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 10.0 01.02.2021 12:22 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 9.0 28.09.2020 18:16 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 8.0 28.09.2020 11:36 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 7.0 25.09.2020 08:34 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 6.0 16.09.2020 14:09 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 5.0 16.09.2020 13:14 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 4.0 16.09.2020 13:11 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 3.0 16.09.2020 13:08 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 2.0 16.09.2020 12:17 Leszek Piekarski
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV 1.0 02.09.2020 12:16 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}