W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych

Samochód z drabiną mechaniczną SCD-30 – KP PSP w Lubartowie

Fundusze Europejskie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany był w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

29 października 2015 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 2.1-7.

Wartość projektu wyniosła 217 554 933,95 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wyniósł 184 921 693,86 PLN, a wkład Budżetu Państwa to 32 633 240,09 PLN. 

Przedmiotem projektu były:
 
– zakupy sprzętu w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m. in.: pojazdy do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pompy do substancji chemicznych, agregaty prądotwórcze);
– zakupy wyposażenia do realizacji procesu kształcenia w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających środowisko pracy ratowników;
– wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy do szkolenia w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych, a także wywołanych działalnością człowieka;
– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,83% całkowitej wartości projektu przeznaczono na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto, projekt przyczynił się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełożyło się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Projekt przyczynił się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5.2 oraz Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Beneficjentem projektu była KG PSP. KW PSP były podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadziły postępowania przetargowe, występowały o środki, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt.

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2021.

18 grudnia 2015 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. zostały zatwierdzone rozdzielniki sprzętu, a 10 sierpnia 2016 r. został powołany Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

W sierpniu 2016 r. KW PSP wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

28 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie.

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

W I kw. 2017 r. przygotowano, konsultowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowania przetargowe.

W dniach 31 styczna – 2 lutego 2017 r. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w zakresie przedstawienia i omówienia zmian wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 oraz konsultacji dokumentacji przetargowych.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się w październiku 2017 r.  

W 2017 roku dostarczono 5 szt. jednostek sprzętowych, w tym 3 samochody, tj.:

 • 3 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 40),
 • 2 szt. kontenerów paliwowych (bez paliwa).

Wartość dostaw w 2017 r. wyniosła 7 625 016,00 PLN.

2 lipca 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 227 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 6 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).

26 września 2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 6 szt. quadów z lawetą,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 lipca 2019 r.

W 2018 r. dostarczono 216 szt. jednostek sprzętowych, w tym 50 samochodów, tj.:

 • 16 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 30),
 • 22 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 37, SD 40),
 • 12 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 23),
 • 12 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 40 kVA na przyczepie,
 •   6 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 100 kVA na przyczepie,
 • 20 szt. quadów z lawetą, 
 •   5 szt. przyczep do przewozu sprzętu i wyposażenia (patrz galeria poniżej),
 • 50 szt. zestawów sprzętu do pracy ręcznej na linii brzegowej,
 • 10 szt. myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaczem wody i osprzętem (patrz galeria poniżej),
 • 10 szt. myjek niskociśnieniowych z podgrzewaczem wody i osprzętem (patrz galeria poniżej),
 •   5 szt. namiotów z ogrzewaniem i wyposażeniem (patrz galeria poniżej),
 • 10 szt. namiotów gospodarczych, magazynowych z oświetleniem,
 •   5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych z osprzętem o mocy min. 5 KW,
 •   5 szt. pomp perystaltycznych z osprzętem (patrz galeria poniżej),
 • 10 szt. zbiorników (przenośnych) o pojemności wodnej 10 - 15 m3 z osprzętem (patrz galeria poniżej),
 • 18 szt. wyposażenia szkół i ośrodków w sprzęt dydaktyczny.

Wartość dostaw w 2018 r. wyniosła 132 649 136,10 PLN.

29 stycznia oraz 8 marca 2019 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 267 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 40 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

10 czerwca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył dostosowania jej zapisów do wymagań RODO.

22 lipca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu ze 141 181 000 PLN do 217 555 000 PLN,
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 7 nowych zadań obejmujących zakupy: 7 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 30), 13 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 37, SD 40), 8 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 23), 5 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 40), 1 szt. kontenera paliwowego (bez paliwa), 1 szt. agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy min. 40 kVA na przyczepie, 5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 100 kVA na przyczepie,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 marca 2021 r.

W 2019 r. dostarczono 6 szt. jednostek sprzętowych, tj.:

 • 6 szt. quadów z lawetą (patrz przykładowa galeria poniżej). 

Wartość dostaw w 2019 r. wyniosła 359 406,00 PLN.

6 lipca 2020 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 269 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 2 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

26 października 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 2 szt. zestawów zbiorników podwieszanych pod śmigłowiec wraz z wyposażeniem,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 grudnia 2021 r.

W 2020 r. dostarczono 15 szt. jednostek sprzętowych, w tym 8 samochodów, tj.:

 • 8 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 23),
 • 1 szt. agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy min. 40 kVA na przyczepie,
 • 5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 100 kVA na przyczepie,
 • 1 szt. kontenera paliwowego (bez paliwa).

Wartość dostaw w 2020 r. wyniosła 13 619 888,40 PLN.

10 maja 2021 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 272 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 3 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

17 czerwca 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 3 szt. quadów z lawetą.

25 października 2021 r. zostały zatwierdzone ostateczne rozdzielniki sprzętu.

W 2021 r. dostarczono 30 szt. jednostek sprzętowych, w tym 25 samochodów, tj.:

- 7 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 30),
- 13 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 37, SD 40),
- 5 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 40),
- 2 szt. zestawów zbiorników podwieszanych pod śmigłowiec wraz z wyposażeniem,
- 3 szt. quadów z lawetą.

Wartość dostaw w 2021 r. wyniosła 62 938 854,00 PLN

31 grudnia 2021 r. zakończono rzeczową realizację projektu.

28 stycznia 2022 r. przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o płatność końcową.

W dniach 1 kwietnia – 23 maja 2022 r. NFOŚiGW przeprowadził planową kontrolę ex-post na dokumentach z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Szkolenie Zespołu Przygotowującego i Realizującego Projekt”. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

W dniach 25-29 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych potwierdził zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie. Dodatkowo, nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2 września 2022 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. zmniejszenia planowanej maksymalnej wartości projektu z 217 555 000,00 PLN do 217 554 933,95 PLN, tj. o 66,05 PLN.

3 listopada 2022 r. NFOŚiGW zatwierdził wniosek o płatność końcową. Jest to data od której zaczyna biec 5 letni okres trwałości przedmiotowego projektu.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza 

 • lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl


Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Informacje o Projekcie na stronie MAPA DOTACJI UE:
[PL] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746262/
[EN] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746262/?lang=en

Poniżej galeria zdjęć wybranego sprzętu z lat 2019, 2020 i 2021 „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Zdjęcia (61)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.09.2020 12:15 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Funduszy Europejskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 60.0 26.01.2023 08:57 Grzegorz Trzeciak
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 59.0 26.01.2023 08:55 Grzegorz Trzeciak
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 58.0 26.01.2023 08:28 Grzegorz Trzeciak
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 57.0 23.06.2022 12:26 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 56.0 23.06.2022 10:21 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 55.0 22.06.2022 07:07 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 54.0 11.02.2022 14:43 Karol Kierzkowski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 53.0 10.02.2022 15:48 Karol Kierzkowski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 52.0 10.02.2022 15:47 Karol Kierzkowski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 51.0 10.02.2022 15:46 Karol Kierzkowski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 50.0 03.11.2021 11:08 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 49.0 03.11.2021 10:47 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 48.0 26.10.2021 08:55 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 47.0 21.10.2021 14:55 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 46.0 25.08.2021 07:48 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 45.0 24.08.2021 10:34 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 44.0 18.08.2021 10:16 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 43.0 13.08.2021 14:50 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 42.0 22.06.2021 14:31 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 41.0 22.06.2021 09:00 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 40.0 22.06.2021 07:24 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 39.0 22.06.2021 07:23 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 38.0 04.06.2021 09:53 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 37.0 04.06.2021 09:33 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 36.0 04.06.2021 09:04 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 35.0 02.06.2021 07:45 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 34.0 02.06.2021 07:44 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 33.0 02.06.2021 07:15 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 32.0 14.05.2021 08:43 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 31.0 14.05.2021 07:28 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 30.0 10.05.2021 08:29 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 29.0 07.05.2021 11:30 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 28.0 05.05.2021 11:28 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 27.0 04.05.2021 12:14 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 26.0 27.04.2021 09:56 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 25.0 27.04.2021 09:56 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 24.0 27.04.2021 09:41 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 23.0 27.04.2021 09:40 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 22.0 26.04.2021 10:05 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 21.0 26.04.2021 10:04 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 20.0 26.04.2021 07:33 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 19.0 26.04.2021 07:33 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 18.0 26.04.2021 07:32 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 17.0 23.04.2021 13:30 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 16.0 23.04.2021 13:29 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 15.0 23.04.2021 13:29 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 14.0 23.04.2021 11:11 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 13.0 22.04.2021 16:12 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 12.0 21.04.2021 14:51 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 11.0 21.04.2021 14:37 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 10.0 21.04.2021 14:32 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 9.0 21.04.2021 14:31 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 8.0 01.02.2021 12:17 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 7.0 28.09.2020 18:15 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 6.0 28.09.2020 11:35 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 5.0 25.09.2020 08:34 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 4.0 16.09.2020 14:09 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 3.0 16.09.2020 13:13 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 2.0 16.09.2020 12:17 Leszek Piekarski
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 1.0 02.09.2020 12:15 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}