Organizacje i programy międzynarodowe

Article List

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (EUI)

Europejski Instytut Uniwersytecki (European Univerisity Institute - EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze.

Grupa Wyszehradzka - Visegrad Group

Grupę Wyszehradzką tworzą Czechy, Polska, Słowacja i Węgry.

CEI - Inicjatywa Środkowoeuropejska

Inicjatywa Środkowoeuropejska to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. IŚE wywodzi się z Inicjatywy Czterostronnej (Quadragonale), powołanej w 1989 przez Austrię, Jugosławię, Węgry i Włochy. Po przystąpieniu Czechosłowacji w 1990 inicjatywa była znana jako Pentagonale, po przystąpieniu Polski w 1991 — Hexagonale. Pod obecną nazwą działa od 20 marca 1992 r. z inicjatywy Austrii.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej (MCINiT)

Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej – MCINiT (International Centre for Scientific and Technical Information - ICSTI) posiada status organizacji międzynarodowej. Polska jest jednym z 8 państw założycielskich.

UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Działania UNESCO na polu nauki dotyczą zarówno nauk ścisłych, humanistycznych jak i nauk społecznych.

Program NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY (SPS)

Celem programu jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa, stabilności i solidarności między zaangażowanymi państwami, poprzez współpracę w obszarze nauki i techniki. SPS przewiduje koordynowanie i finansowanie międzynarodowej współpracy naukowej realizowanej między uczonymi z państw członkowskich NATO oraz z państw partnerskich.

EMBC - Europejska Konferencja Biologii Molekularnej

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej to międzyrządowa organizacja mająca na celu wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej.

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Współpraca realizowana przez ministerstwo w ramach inicjatyw OECD jest koordynowana przez Departament Współpracy Międzynarodowej. W działaniach niektórych gremiów OECD jako eksperci uczestniczą przedstawiciele środowisk naukowych.

Metrics