W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Status Status: Trwa nabór wniosków

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 • Wnioskodawca po stronie polskiej:

  • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów
 • Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

 • Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

   

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • 15 000 000 zł

  Zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego na dzień otwarcia konkursu (tj. 2 kwietnia 2024 r.): 1 EUR = 4,2938 PLN

 • Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 4. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 15 mln zł, przy czym:

  • minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę  wynosi 400 tys. zł;
  • maksymalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł.

   

  Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania - do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu;

  W przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi pomoc publiczną. Warunki i tryb udzielenia dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 1456 ze zm.)).

  Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum nie może przekroczyć:

  • w przypadku badań przemysłowych:
  • 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
  • 80% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
  • 75% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.
  • w przypadku prac rozwojowych:
  • 70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
  • 60% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.
  • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 2 kwietnia 2024 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 2 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2024 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: II kwartał 2025 r.
 • Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

 • Ocena wniosków o dofinansowanie składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej (formalnej – dokonywanej przez pracowników NCBR) oraz naukowo-technicznej (dokonywanej przez zewnętrznych ekspertów NCBR) w oparciu o zdefiniowane w dokumentacji konkursowej kryteria. Do oceny eksperckiej przekazane zostaną tylko wnioski spełniające kryteria formalne.

 • Konsorcjum międzynarodowe musi być złożone z podmiotu(-ów) z Polski i co najmniej jednego Partnera zagranicznego. Nie ma ograniczeń  w doborze formy prawnej partnera zagranicznego. Partner ten może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

  Dodatkowo:

  • udział środków finansowych, pochodzących sumarycznie od wszystkich konsorcjantów zagranicznych w projekcie międzynarodowym złożonym w 4. konkursie INNOGLOBO, powinien stanowić minimum 30% a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego przeznaczonego na realizację tego projektu.
  • udział środków finansowych Wnioskodawcy polskiego (w przypadku konsorcjum krajowego sumaryczny udział wszystkich konsorcjantów)  w projekcie międzynarodowym, złożonym w 4. konkursie INNOGLOBO, powinien stanowić minimum 30%  a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego przeznaczonego na realizację tego projektu.

  Każdy partner zagraniczny chcący wziąć udział w realizacji projektu w ramach konsorcjum międzynarodowego, jest zobowiązany do przekazania polskiemu wnioskodawcy (jeszcze przed złożeniem w konkursie wniosku o dofinansowanie), dwujęzycznego (w języku angielskim i w języku polskim) oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację swojej części projektu międzynarodowego (zgodnego ze wzorem dostępnym w dokumentacji konkursowej).

  Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz składania wniosków znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu.

   

  Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.;
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

   

  UWAGA:

  Z dniem 16 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – tzw. ustawa sankcyjna.

   

  W związku z powyższym, jeśli na jakimkolwiek etapie oceny konkursowej, jak również na etapie wydawania decyzji lub podpisywania umowy o dofinansowanie okaże się, że zostaną zidentyfikowane istniejące określone związki z Federacją Rosyjską wnioskodawców i innych podmiotów chcących (pośrednio bądź bezpośrednio) skorzystać ze wsparcia: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami taki wnioskujący  o dofinansowanie podmiot będzie podlegał wykluczeniu z otrzymania wsparcia.

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 zakazane jest udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielanie finansowania i pomocy finansowej lub przyznawanie jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji będących pod kontrolą publiczną.

 • Zachęcamy do zapoznania się z wzorami dokumentów dotyczącymi umowy oraz realizacji projektu zamieszczonymi na stronie NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/wzory-dokumentow2.

 • Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z naszej Wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://partfinder.ncbr.gov.pl/.

 • W ramach 4. konkursu Programu INNOGLOBO kontynuowana jest współpraca z AiF Projekt GmbH, co daje niemieckim partnerom drogę do uzyskania z Central Innovation Programme for SMEs (ZIM) dofinansowania dla realizowanych przez nich w ramach projektów INNOGLOBO prac B+R. Warunki uzyskania takiego dofinansowania po stronie niemieckiej opisano w dokumencie pn. Announcement “2nd Polish-German Call for Proposals for joint research and development projects”.

 • Dwustronna współpraca polsko-izraelska w NCBR od 2024 r. jest realizowana w ramach Programu INNOGLOBO. Po stronie izraelskiej agencją finansującą jest dalej Israel Innovation Authority, co daje izraelskim partnerom drogę do uzyskania dofinansowania dla realizowanych przez nich w ramach projektów INNOGLOBO prac B+R. Polscy wnioskodawcy składają wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Zasadami udziału polskich wnioskodawców w 4. konkursie w ramach programu INNOGLOBO w terminie 02.04-30.09.2024. Partner izraelski ma obowiązek złożyć National Application Form zgodnie z zasadami Israel Innovation Authority, za pośrednictwem systemu: https://innovationisrael.org.il/international/rnd w terminie 21.05-31.10.2024.

  Name of the call:

  Poland-Israel Call for proposals                       

  Important dates for Israeli partner:

  21.05-31.10.2024

  Potential applicants:

  Companies. Universities only as a sub-contractor of a company.

  Topic:

  All sectors.

  Financing:

  Up to 50% of the R&D expenditures.

  Any other relevant information:

  The Israeli partner is required to submit the National Application Form in accordance with the Israel Innovation Authority regulations, through an online system https://innovationisrael.org.il/international/rnd

  Contact details:

  Mr. Uzi Bar-Sadeh

  Phone: +972-3-5118185

  E-mail: Uzi.BarSadeh@innovationisrael.org.il

 • Współpraca pomiędzy NCBR a Mołdawią została zapoczątkowana poprzez podpisaną w maju 2024 umowę o współpracy w ramach INNOGLOBO z Mołdawską Agencją Badań i Rozwoju (ANCD - https://ancd.gov.md/en) . W ramach umowy ANCD zadeklarowało możliwość wsparcia mołdawskich wnioskodawców według zasad opisanych w poniższej tabeli. Polscy wnioskodawcy składają wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Zasadami udziału polskich wnioskodawców w 4. konkursie w ramach programu INNOGLOBO w terminie 02.04-30.09.2024. Partnerzy mołdawscy powinni stosować się do wytycznych i zasad ogłoszonych przez ANCD.

  Name of the call:

   1st Moldavian-Polish bilateral Call for Proposals for joint research and development projects

  Important dates:

  5 July - announcement

  30 September - deadline

  11 October - eligibility of Moldavian projects

  II trimester of 2025 ranking list

  Potential applicants:

  the lead applicant is a public research and development organization, alone or in partnership/consortium with companies, SMEs, NGOs

  Topic:

  Any of the topics of smart specialization of Poland

  Financing:

  maximum 500 000 lei per project per year (around 25 000 Euro)

  Any other relevant information:

  minimum 50% co-financing from the applicant organisation/consortium

  Link to the call:

   https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-bilaterale-moldo-poloneze-pentru-anii-2025-2027

  Contact details:

   international@ancd.gov.md,  vladislav.branitchi@ancd.gov.md 

Dokumenty

 • Kontakt w kwestiach dot. konkursu - innych niż finansowe

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Tel. 22 39 07 489

  Tel. 22 39 07 135

  E-mail: innoglobo@ncbr.gov.pl

 • Kontakt w kwestiach finansowych (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności)

  Dział Współpracy z Beneficjentem

  E-mail: innoglobo-finanse@ncbr.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.04.2024 16:24 Maciej Buźniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 10.0 16.07.2024 14:41 Szymon Iwańczuk
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 9.0 16.07.2024 14:39 Szymon Iwańczuk
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 8.0 16.07.2024 14:38 Szymon Iwańczuk
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 7.0 13.06.2024 14:20 Szymon Iwańczuk
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 6.0 17.05.2024 10:08 Szymon Iwańczuk
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 5.0 23.04.2024 10:00 Szymon Iwańczuk
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 4.0 02.04.2024 16:48 Maciej Buźniak
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 3.0 02.04.2024 16:47 Maciej Buźniak
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 2.0 02.04.2024 16:35 Maciej Buźniak
4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 1.0 02.04.2024 16:24 Maciej Buźniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}