W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego, w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. udostępniona w centralnym repozytorium,
 4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Podstawa prawna

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych jej udostępnienia lub przekazywania w celu ponownego wykorzystania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 68).

Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, jest obowiązany do stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy. Podmiot ten nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania (przekształcania dokumentów w formę żądaną przez wnioskodawcę) w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (podjęcia nieproporcjonalnie dużego wysiłku).

Warunki, tryb oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje:

 1. bezwnioskowo, w przypadku informacji udostępnionych:
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w centralnym repozytorium.
 2. na wniosek, w przypadkach gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium,
  • została udostępniona w sposób inny niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz pozostałych serwisach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu:

Jeśli dla danej informacji publicznej w ten sposób udostępnionej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP RDOŚ, adresie www innego źródła/serwisu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu udostępniającego informację, wskazanie nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu,
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 21 w ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Wniosek zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek można przesłać pocztą/kurierem na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl lub na skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu za pomocą platformy ePUAP. Wniosek skierowany za pomocą poczty elektronicznej nie musi być opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402 z późn. zm.)z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Zasady odpowiedzialności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje,
 2. szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz pozostałych serwisach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób,
 3. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Opłaty

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne. Jednakże udostępniający może nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłaty, udostępniający uwzględnia koszt przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Terminy

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznych rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jednakże w sytuacjach skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy (w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku). Natomiast w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca ma wówczas 7 dni od otrzymania wezwania na usunięcie braków, w przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Sposoby realizacji wniosku

Podmiot udostępniający informację publiczną do ponownego wykorzystywania powinien przedstawić wnioskodawcy ofertę, określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Odmowa i tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania następuje w przypadku, gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom lub gdy mogą zostać naruszone prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. Odmowa następuje w drodze decyzji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 10:37 Michał Słabicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Słabicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystanie informacji 2.0 26.06.2022 21:29 Michał Słabicki
Ponowne wykorzystanie informacji 1.0 18.11.2021 10:37 Michał Słabicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}