W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu: http://bip.poznan.rdos.gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 15.11.2008 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2022 r.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. szczegółowe opisy osi priorytetowych),
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktora serwisu stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.07.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez audytora zewnętrznego i samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28.12.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem serwisu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu na adres poczty elektronicznej: michal.slabicki@poznan.rdos.gov.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do Koordynatora ds. dostępności, Magdaleny Majewskiej, na adres poczty elektronicznej: magdalena.majewska@poznan.rdos.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 61 639 64 42.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • aktualności,
 • kontaktu,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Naszą stronę powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach http://poznan.rdos.gov.pl/ znajduje się wiele plików do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (tj. innych ministerstw, urzędów). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę prosimy o kontakt pod adresem e-mail: michal.slabicki@poznan.rdos.gov.pl

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu znajduje się przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79. Urząd mieści się na partnerze, na piętrach 11–13 oraz kondygnacji podziemnej. Wokół budynku znajduje się płatny parking. Parking nie ma miejsc przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Dla gości Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu przeznaczone są 2 karty uprawniające do bezpłatnego parkowania na czas załatwiania spraw w urzędzie. Kartę można pobrać w kancelarii urzędu, a następnie należy ją umieścić za przednią szybą pojazdu.

Do budynku mogą wejść osoby korzystające z psa asystującego i psa przewodnika.

 

 

Wejście do budynku

Zlokalizowane jest na parterze, ze schodami i pochylnią. Drzwi otwierane są ręcznie, brak jest drzwi automatycznych, drzwi mają wystarczającą szerokość do wjazdu wózków osób z niepełnosprawnościami. Drzwi nie posiadają  odpowiednich pasów koloru kontrastowego.

Na wyższe piętra budynku prowadzą schody oraz 2 windy osobowe, spełniające większość standardów dostępności.

Strefa obsługi klientów – kancelaria podawcza (parter)

Strefa obsługi klientów znajduje się na parterze, blisko wejścia. Zainstalowane światło to typowe oświetlenie „jarzeniowe”. Brak dostępnej lady o obniżonej wysokości, nie ma również wolnej przestrzeni na podjazd wózka pod ladę.

Piętra 11–13

Na piętrach 11–13 znajdują się pokoje pracownicze. Na piętrze 12. znajdują się sekretariat, pokoje dyrekcji i sala konferencyjna. Sala konferencyjna służy do obsługi klientów z niepełnosprawnościami, gdzie przychodzi urzędnik obsługujący daną osobę.

Budynek został częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • częściowe zastosowanie oznakowania,
 • częściową likwidację barier architektonicznych,
 • częściową likwidację barier komunikacyjnych,
 • częściowe umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością.

W szczególności:

 1. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków.
 2. Szerokość wejścia na parterze ponad 90 cm, drzwi dwuskrzydłowe, w razie konieczności możliwość otwarcia obu skrzydeł.
 3. Na parterze zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa.
 4. Przed punktem obsługi klienta– kancelarią jest zamontowany stolik, przy którym są obsługiwani klienci.
 5. W budynku znajdują się 2 windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. W windach znajdują się przyciski w opisem w języku Braille’a. W windzie nie działa sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda.
 7. W ramach modernizacji budynku dostosowano 1 łazienkę na potrzeby osób z niepełnosprawnością, która znajduje się na 12 piętrze.
 8. Ciągi komunikacyjne na piętrach 11–13 pozwalają na przejazd wózka osoby z niepełnosprawnością.
 9. W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi tłumacza migowego. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu, usługę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed wizytą lub
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań lub
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl lub
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 61 639-64-00 lub
 • wysłać faks na numer: 61 639-64-47 lub
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania:

poniedziałek 8.30–16.00 i wtorek-piątek 8.15–15.00.

W budynku znajduje się urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna. Brak jest natomiast innych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących: systemu FM, systemu IR i systemu Bluetooth.

{"register":{"columns":[]}}