W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

O nas

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Pracą Regionalnej Dyrekcji kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, który jest powoływany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor realizuje zadania dotyczące polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, kontroli procesu inwestycyjnego oraz przekazywania informacji o środowisku na obszarze województwa wielkopolskiego oraz wydaje w zakresie swoich kompetencji akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podstawowe zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • prowadzenie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;
 • udział w strategicznych i transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
 • tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody;
 • opiniowanie projektów uchwał innych organów w sprawie utworzenia lub zniesienia innych form ochrony przyrody;
 • ustanawianie stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów;
 • ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000;
 • wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 • wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody;
 • uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej;
 • szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną, za które odpowiada Skarb Państwa;
 • prowadzenie kontroli w ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji zwierząt;
 • opracowywanie planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • określanie warunków prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych;
 • uzgadnianie dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
 • realizacja zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku;
 • udostępnianie informacji o środowisku;
 • opiniowanie wniosków organizacji o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS;
 • uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa wyznaczających aglomerację;
 • realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami na terenach zamkniętych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

{"register":{"columns":[]}}