W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Jedną z form aktywnego udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych.
Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych wynika z postanowień zawartych w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i dotyczy wszystkich organów zobowiązanych na mocy prawa do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska prowadzą w formie elektronicznej Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Za pomocą ww. narzędzia publikowane są karty zawierające informacje o wymienionych w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie dokumentach, które wpłynęły oraz zostały wytworzone w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.
Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska jest obszerną bazą danych o dokumentach zgromadzonych w departamentach i wydziałach, a wśród nich w szczególności dane o: decyzjach administracyjnych wydawanych w sprawach związanych ze środowiskiem i jego ochroną wraz z wnioskami o ich wydanie, w tym m.in. o: pozwoleniach emisyjnych, decyzjach związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, wnioskach o wydanie zezwolenia i zezwoleniach na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt, zezwoleniach na wykonywanie czynności zakazanych wobec roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom, postanowieniach w sprawie zażaleń na postanowienia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), decyzjach odmawiających udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, prognozach i raportach o oddziaływaniu na środowisko, przeglądach ekologicznych oraz o określonych opiniach i ekspertyzach.
Publicznie dostępny wykaz danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.

Publicznie dostępny wykaz danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 10:35 Michał Słabicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Słabicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1.0 18.11.2021 10:35 Michał Słabicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}